Sidsel Fjelltun. Foto: privat.
Nye stemmer

Jeg skulle være hjemme, men så ble en kvinne drept, og så en til, og en til, og en til.

Diagnosesystemenes og WHOs definisjoner av psykisk lidelse kan bidra til å sykeliggjøre normalt livsstrev. Falkum fremhever en alternativ definisjon av psykisk helse som er i større harmoni med menneskelige erfaring.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

Illustrasjon av Hilde Thomsen
Kronikk

Hjerneforskning brukes ukritisk i saker om tilknytning, omsorg og barns utvikling.

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

Ledige stillinger

Norges eneste stillingsportal spesifikt for psykologer. Her når du ut til 9.000 psykologer – også de som ikke er aktivt jobbsøkende.

Annonser stilling

Mann med skjegg foran bokhylle
Fagessay
Hva kan psykologer hente fra livshistorien og utviklingen til nevroanatomen Santiago Ramón y Cajal?
Fra praksis
Erfaringer fra Møre og Romsdal tilsier at klinikere kan lykkes med å initiere og utvikle resultatindikatorer for behandlingen.
Debatt

Den nye ordningen kan redusere muligheten for strategisk bruk, og tydeligere kommunisere klageprosessens formål.

Debatt

Psykologforeningens selektive solidaritet tydeliggjør nødvendigheten av å få nedfelt retningslinjer for dens engasjement i internasjonale konflikter.

Omslagsbilde av boken CBT and Existential Psychology
Bokanmeldelse

Hva kan kognitiv atferdsterapi og eksistensiell psykoterapi lære av hverandre? Spørsmålet åpner opp for en utforskning av psykoterapienes kunnskapssyn, menneskesyn og verdier.

Omslagsbilde av boken Psykopatiske personligheter
Bokanmeldelse

Pål Grøndahl gir et viktig korrektiv til tabloidenes fremstilling av «psykopaten iblant oss», i en bok som inneholder det meste du trenger å vite om psykopati.

Etikkpanelet
Initiativet Global psykisk helse vil godt, men har et etnosentrisk grunnlag.
Faksimile av omslag 2312
Artikkelkommentar

I Psykologtidsskriftets temanummer i desember 2023 skriver Hanne Oddli og Peder Kjøs at det ikke gir mening å omtale integrasjon som en enhetlig retning. Det er en fremstilling som behøver en nyansering.

Omslagsbilde av Psykologtidsskriftets temanummer desember 2023
Artikkelkommentar

Depressive lidelser er forbundet med nedsatt eksekutiv fungering. Likevel stiller mange behandlingstilnærminger krav til nettopp slik fungering.

to fingre som holdes opp foran et ansikt, kun øyet sees
Fra praksis

En komprimert variant av behandlingen opplevdes fruktbart, men det var behov for individuelle tilpasninger.

Etikkpanelet

Psykologiske faktorer er ikke det eneste som gir folk problemer, psykologene må forholde seg til fattigdom og dens konsekvenser.

Bilde av bokomslag med person som dytter en stein opp en bratt fjellside
Bokanmeldelse

Malkomsen etterlyser en humanistisk revolusjon i klinisk psykologi – men kunne med fordel gjort seg til bedre venn med Viktor Frankl.

Bokomslag Handbook of Spiritually Integrated Psychotherapies_
Bokanmeldelse

En inspirerende bok om spiritualitet i psykoterapi, med noen nordiske blindflekker.

Omslagsbilde av boken Skam av Carsten Rene Jørgensen
Bokessay

Få følelser splitter fagfolk i like stor grad som skamfølelsen. Dette bokessayet redegjør for skammens konstruktive og destruktive sider ved hjelp av en ny fagbok om temaet.

Portrett av mann
Nye stemmer

Behandling med psykedelisk assistert behandling må vurderes kritisk og grundig. Men hvis motforestillinger stopper viktig behandlingsinnovasjon, kan pasienter bli skadelidende.

To sidestilte portretter av kvinner
Derfor

Hvordan integrerer og anvender psykologer forskning i praksis? Du har kolleger som vil lese om dine erfaringer.

Portrett av kvinne mot lys bakgrunn
Fagessay

Den nonverbale samtalen er sentral i pasientenes opplevelse av terapi, og er et perspektiv som terapeuter kan bruke mer aktivt i behandlingen.

Fra praksis

Et veiledet nettbasert program kan være nyttig for helsestasjoner å ta i bruk når barn har søvnvansker.

Kvinne og mann
Vitenskapelig artikkel

Det sentrale er at pasienten lærer å bruke KAT-teknikkene på egen hånd – som «hjelp-til-selvhjelp», fremhever Marit Grande og Jan Ivar Røssberg.

Vitenskapelig artikkel

Henrik Nordahl et al. viser hvordan kognitivt oppmerksomhetssyndom (KOS) bidrar til kasuset Nadines plager og vansker.

Vitenskapelig artikkel

Thorvald Andersen og Asle Elen fremhever at konteksten der tankene og følelsene utspilles er en vesentlig analytisk faktor i det terapeutiske arbeidet.

Vitenskapelig artikkel

Med kasuset Nadine viser Marit Råbu og Karsten Hytten at endring kan oppstå når pasienten gjør nye relasjonelle erfaringer både utenfor og i selve terapirommet.

Vitenskapelig artikkel

Filip Myhre og Roger Hansen beskriver hvordan synlige kroppslige markører hos pasienten gir terapeuten sentral informasjon i terapeutisk prosess og valg av intervensjoner.

Vitenskapelig artikkel

Jon Vøllestad et al. presenterer Unified Protocol, der målet er å fremme ferdigheter i emosjonsregulering.

Vitenskapelig artikkel

Per-Einar Binder understreker at målet er å hjelpe pasienten til å være til stede i eget liv med nysgjerrighet, ydmykhet og ærefrykt, og å forholde seg konstruktivt til livets muligheter og begrensninger.

Bilde av mann (venstre) og kvinne (høyre)
Vitenskapelig artikkel

Reidar Stiegler og Anne Hilde Vassbø Hagen presenterer det empiriske grunnlaget for EFT og sentrale EFT-intervensjoner.

Portrettfotografi av mann
Vitenskapelig artikkel

Sindre Kvithyld Aasli beskriver hvordan terapeuten kan bruke tilknytningsbåndet mellom partnerne som ressurs i behandling av tilknytningssår.  

Bilde av kvinne (venstre) og mann (høyre) mot grå bakgrunn
Vitenskapelig artikkel

Hanne Oddli og Peder Kjøs beskriver integrativ terapi som «den vanligste formen for psykoterapeutisk praksis» og illustrerer hvordan psykologen kan trekke veksler på både manual-modeller og fellesfaktorforskning i terapi.

Debatt

Å forstå både anoreksien og det syke barnet er en krevende oppgave også for psykologer.

Debatt

Vi forstår godt foreldres behov for hjelp til å sortere om anoreksi. Her er vårt bidrag.

Omslagsbilde av boken Transdiagnotic Emotion Focued Therapy
Bokanmeldelse

Velkommen til en bok som viser hvordan emosjonsfokusert terapi kan tilpasses et stadig mer transdiagnostisk terapilandskap.

Omslagsbilde av boken Innføring i ISTDP_Universitetsforlaget
Bokanmeldelse

På troverdig vis korrigerer Innføring i intensiv psykodynamisk korttidsterapi  oppfatningen av metoden som omnipotent og rigid.

Faksimile av kronikk fra novemberutgaven
Debatt

Hvordan skal vi bruke psykologene i psykisk helsevern best mulig? I sin kronikk i novemberutgaven genererer Brage Kraft og Joar Øveraas Halvorsen flere spørsmål enn svar.

Debatt

Den danske regjering (Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre) har inngått en avtale med de øvrige partiene i Folketinget om å fremme barns interesser og velferd blant annet med å hindre og raskt slå ned på foreldresjikane og -fremmedgjøring.

Mann som fjellklatrer
Meninger

Anders Malkomsens omtale av Viktor Frankls bruk av begrepet «mening» i novemberutgaven krever nyansering.

Maleri av stromfulle bølger
Fagessay

Det er en psykologisk myte at livet må oppleves meningsfullt for å være verdt å leve. Terapeuter må også kunne hjelpe pasienter til å akseptere livets meningsløshet.

Usman Chaudhry. Foto: privat
Nye stemmer

Utbruddet av krigen i Gaza har satt norske sinn og hjerter i brann, men blir dette en kampsak kun for muslimer og mørkhudete? Igjen?

Bilde av gutt foran ruiner og et palestinsk flagg
Debatt

I Gaza kysser en mor sitt barn god natt og vet ikke om verken hun eller barnet får oppleve en ny dag. 

Debatt

Her er et lynkurs til deg som arrangerer mestringskurs for pasienter med Asperger syndrom. 

Debatt

Jeg husker knapt å ha møtt noen med Asperger som vil kalles noe annet.

Mann som plukker eple fra tre
Debatt

Kognitive evnetester er treffsikre i ansettelsesprosesser, men kan slå uheldig ut for minoritetsgrupper og dermed undergrave mål om mangfold i arbeidslivet.

Anja Bredal. Foto: OsloMet
Debatt

Debatten om foreldrefremmedgjøring er en avsporing hvis vi ikke først diskuterer begrepene foreldrekonflikt og høykonflikt. Og vi må skille mellom konfliktfylte og voldelige foreldrerelasjoner.

Mannsansikt omgitt av fargefelter
Fagessay

To aktuelle debatter vitner om forvirring rundt begrepet psykiske lidelser, mener Sigmund Karterud. I dette essayet forsøker han å bidra til klargjøring.

Gatemiljø med trær med høstfargede blader
Oppsummert

Å oppfatte det sosiale miljøet som støttende var sterkt knyttet til lavere symptomer på angst og depresjon og høyere livskvalitet, fant en ny norsk studie.

Portrett av mann mot naturbakgrunn
Forsknings­intervju

Å vite hvordan miljøfaktorer påvirker psykisk helse, er viktig for samfunnspsykologien og i møte med pasienter, men vi har kunnskapshull, sier Ludvig Daae Bjørndal.

Kvinne mot grå bakgrunn
Debatt

Utfordringen er å akseptere nye måter å leve og uttrykke kjønn på, som psykiatrien og psykoanalysen tradisjonelt har sykeliggjort og søkt å endre.

Silhuett av to personer som sitter inntil hverandre
Debatt

Som psykologer bør vi lytte med nysgjerrighet når unges erfaringer utfordrer våre oppfatninger av hva det vil si å være mann og kvinne.

Turister i Parc Guell, Barcelona
Debatt

Psykologforeningens og Akademikernes manglende klimapraksis er et hinder i mitt tillitsvalgtarbeid. 

Fredrik Sylvester Jensen. Foto: privat.
Debatt

Diskusjonen i kjølvannet av min kronikk om miljøkrise i tilknytningspsykologien, er symptomatisk for hvordan fagmiljøer med sterke egeninteresser forholder seg til ny kunnskap. 

Psykologisk institutt, UiO: Foto: Fartein Rudjord
Debatt

Redaksjonen har en underlig historieskriving når de gjør et dypdykk i slagene om profesjonsutdanningen, men unnlater å nevne kvalitetsreformen. 

Alexandra Tenebroso. Foto: privat
Debatt

Siri Erika Gullestad har tatt ordet i debatten om kjønnsinkongruens med en overraskende unyansert psykoanalytisk stemme. 

Marit Johanne Bruset. Foto: privat
Debatt

I kronikken «Å behandle den andre som objekt» unnlet Siri Gullestad å nemne at det ikkje er konsensus om forståing av kjønnsidentitet og diagnostisering av kjønnsinkongruens.

Omslagsbilde av boken Psykisk helse i svangerskap og barseltid
Bokanmeldelse

De psykologiske sidene ved svangerskap, fødsel og barseltid har historisk sett fått lite fokus i psykologifeltet. Denne boken er med sin pasientnære tilnærming et oversiktlig og lettlest tilskudd til temaet.

Omslag av boken Godt nok og bedre_Fagbokforlaget
Bokanmeldelse

Boken gir en omfattende og nyansert beskrivelse av kvalitet i psykisk helsevern, og lykkes i å presentere dilemmaene fagpersoner på alle nivåer står i, på en levende måte.

Faksimile fra augustutgaven.
Debatt

«Tar psykologen feil, er det neppe krise», sier Per Arne Holman i et intervju med Psykologtidsskriftet. For meg var det nettopp krise det var, skriver Astrid Krahn.

IKKE SKAMBELAGT Det er ikke i tråd med våre erfaringer at det er skambelagt å ta psykofarmaka, sier Christine Nyquist og Tore Ødegård ved Medisinfritt tilbud (MFBT) i Tromsø. Foto: Per Halvorsen. 
Reportasje

Pasientene ønsket det. Politikerne ga dem det. Nå trues et av de mest markante tilbudene om medisinfri behandling til personer med alvorlig psykisk lidelse av nedleggelse. 

Eivind Meland. Foto: David Jahanlu
Debatt

Anja Bredal hevder i Psykologtidsskriftet at «foreldrefremmedgjøring» (FF) og «høykonflikt» er tilslørende begreper der det er vold i nære relasjoner. Det er jeg enig i.

Kaja Betin og Jonas Sharm-Bakkevig. Foto: privat
Debatt

Å hevde at vi psykologiserer strukturelle problemer, er en feilrepresentasjon og et blindspor, skriver Jonas Sharma-Bakkevig og Kaja Betin i et nytt innlegg i debatten om psykologisering av psykologers arbeidsbelastninger

Henrik Pedersen. Foto: privat.
Debatt

Funn om forekomsten av psykiske lidelser gjør at vi må stille det helt fundamentale filosofiske spørsmålet om hva en psykisk lidelse egentlig er.

Salman Türken. Foto: Oslomet
Debatt

Vi trenger mer av den psykologien som forstår mennesket som innvevd i sin kontekst – uten å redusere det til indre prosesser eller ytre forhold.

Illustrasjonsfoto. Ralph Amdursky / Library of Congress
Debatt

Foreldre som kjemper for å redde barnet sitt fra anoreksiens klør, blir forvirret i møte med to ulike sykdomsforståelser. Vi trenger hjelp til å sortere.

Jubileum 1973-2023

Hva legger psykologer i evidensbasert praksis? Hva har profesjonsutøverne ment om forholdet mellom forskning og praksis? Redaksjonen oppsummerer hvordan temaene har vært dekket i spaltene gjennom 50 år.

Jubileum 1973-2023

Fra lovfestet rett til å ta «syke i kur» til å bli en selvsagt del av psykisk helsevern. Vi tar deg gjennom sentrale deler av profesjonshistorien.   

Jubileum 1973-2023

Kommunepsykologi, allmennpsykologi eller samfunnspsykologi: Uansett navn viser tidsskriftet at samfunnspsykologiens historie er lengre enn mange tror og preget av vedvarende og særnorske problemstillinger. 

Illustrasjon av paraply som blåser bort i vinden
Jubileum 1973-2023

Vi gjennomgår psykologers arbeidsmåter, som har beveget seg fra en sakte ekspansjon til en eksplosjonsartet utvikling av metoder.  

Solbriller med fagbøker reflektert i brilleglassene
Jubileum 1973-2023

Fremveksten av fire profesjonsstudier i psykologi er viktig faghistorie. Et dypdykk i arkivet gir innblikk både i slagene om profesjonsutdanningen og om hvilke saker studentene har hevet fanen for. 

Jubileum 1973-2023

Psykologers rolle som sakkyndige har vært gjenstand for faglig debatt siden 1973.

Jubileum 1973-2023

Fra EDB-frykt og fremtidsdystopi til høyteknologisk invasjon – og spørsmålet om skjerm kan måle seg med ekte kontakt i terapi. Hva har preget psykologers møte med ny teknologi? 

Jubileum 1973-2023

Vi gir deg overblikk over en lite heroisk del av profesjonshistorien slik den har manifestert seg i tidsskriftets spalter. 

Jubileum 1973-2023

I hvor stor grad er psykologer så progressive som de ønsker å være? Minoritetsperspektiver har fått lite plass i tidsskriftet. Her er et lite utvalg tekster som viser noen unntak. 

Debatt

En unyansert kritikk mot Psykologforeningen kan forsterke en allerede konfliktfylt dialog.

Collage
Debatt

Når Psykologforeningen først velger å engasjere seg politisk, bør ikke situasjonens kompleksitet tas i betraktning?

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver