Debatt

Menneskerettighetsutvalget i Psykologforeningen ber om at regjeringen fullt og helt respekterer den aktuelle høyesterettsdommen i Fosen-saken.

Et reinsdyr foran vindmøllene på Fosen
Debatt

Det er bare fire måneder siden Psykologforeningens landsmøte vedtok å utvikle en urfolkspolitikk. I Fosen-saken har både foreningen og menneskerettighetsutvalget vært tause.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

Maia Mack. Foto: privat
Debatt

Unnlater vil å verne om uskyldspresumsjonen, risikerer vi å gjøre betydelig skade. Derfor bør et slikt vern være en del av psykologers fagetikk.

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

Arne Holte. Foto: Folkehelseinstituttet.
Debatt

Spesialistutdanningen for psykologer fremstår forbløffende lik de kliniske løpene i grunnutdanningen. For meg er det et tegn på at spesialistutdanningen ikke har som mål å gjøre psykologene til spesialister.

Debatt

Som psykologer bør vi unngå å automatisk slå ring rundt egen profesjon når det rettes kritisk søkelys mot oss.

Illustrasjonstegning av B.F. Skinner og læringsteori
Fagessay

Klimakrisen fordrer en mer kollektivistisk forståelse av mennesket. Læringsteoretiske perspektiver kan gjøre en forskjell.

Kvinne med briller og brunt hår
Nye stemmer

«Nei, den Facebook-gruppa for psykologer gidder jeg i hvert fall ikke å være med i. Der er det bare kjeft og usaklige kommentarer å få.» 

Sammensatt foto av seks personer, 3 kvinner og 3 menn
Derfor

Å være en vital debattkanal for psykologer og alle med interesse for psykologi, et kontaktpunkt mellom profesjon og samfunn.

Illustrasjon av barnehånd som strekker seg mot uro
Fra praksis

Emosjonell neglekt er altfor lite belyst i faglitteraturen. Mangelfull omsorg har store negative konsekvenser og er viktig for klinikere å kjenne til.

Bilde av blått bokomslag
Bokanmeldelse

Vi må se mer på vår egen evne til å være tillitsvekkende. Istedenfor å utvikle enda flere terapiretninger, må vi utvikle terapeuter, mener Jon G. Allen.

Bilde av lysegrønt bokomslag
Bokanmeldelse

Hjelp som hjelper er en inspirerende bok om å bygge kultur og jobbe metodisk ut fra systematiske tilbakemeldinger fra klientene.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Hvis ikke psykisk helsevern reduserer arbeidsbelastningen og gir autonomien tilbake til fagfolkene, vil ikke kvalitetsmålene ha noen kvalitet å vise til. 

Som i all god «hjelpekunst» må vi starte der pasienten befinner seg, skriver artikkelforfatterne. Foto: Andrzej Wilusz / Shutterstock / NTB Scanpix 
Debatt

Frøydis Lilledalen vil forkaste en helhetlig, biopsykososial sykdomsforståelse (BPSM). Det er problematisk. 

Faksimile Etikkpanelet i februar
Debatt

Det er ingenting i en biopsykososial forståelse i seg selv som tilsier at CFS/ME er forårsaket av pasientens atferd eller tankemønstre.

Kvinne med briller og langt, brunt hår
Debatt

Det er først og fremst trygge, kompetente generalistspesialister pasientene trenger. Det er i tråd med Helsepersonellkommisjonens ønske om å bygge helsevesenet nedenfra.

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Etikkpanelet

Rekkevidden av psykologers kjøpekraft er enorm målt i menneskeliv. Er det ikke opplagt hvordan vi bør bruke den? 

DISKUSJON Det er gjennom diskusjon og samarbeid i vår forening at vi skaper løsningene som vil gi bedre arbeidsvilkår for psykologer, skriver forfatterne. Foto: Library of Congress, Prints & Photographs Division
Debatt

Vår lønnspolitikk er ikke hogd i stein selv om den har hatt bred oppslutning i flere år, skriver Psykologforeningens politiske ledelse i et svar til Yngre psykologers utvalg (YPU). 

Katharine C. Williams. Foto: Thomas Brun, NTB.
Kommentar

Den pågående prosessen mot «psykiateren» etterlater fagetiske paradokser. Hvis fagetikken ikke har grenser, har ikke profesjonsmakten det heller.

Illustrasjonsfoto: Stockfoto
Debatt

Maskinlæringsmodeller som kan predikere atferden vår, utfordrer den psykiske helsen. Psykologer må kjenne sin besøkelsestid.

Elise Constance Fodstad. Foto: privat
Debatt

Snevre spesialiteter kan føre til mindre mobilitet i arbeidsmarkedet og at det offentlige får enda større vansker med å få kvalifiserte personer inn i vakante stillinger.

Arne Holte. Foto: Folkehelseinstituttet.
Debatt

Har jeg en sønn med tegn på schizofreni, vil jeg ikke møte en spesialist i voksenpsykologi som har hatt to personer med schizofreni i sin praksis. Jeg vil ha en spesialist på schizofreni, skriver Arne Holte.

SPLITTER NYTT TILBUD Maia Mack inngår i arbeidsgruppen som utforsker tilbud til pornoavhengige i regi av Blå Kors i Oslo. Foto: privat
Aktuelt

Hva er egentlig pornoavhengighet, og fortjener tilstanden en egen diagnosekategori? Jakten på svar er i gang ved Blå Kors-klinikken. 

Jon Fiske. Foto: Eivind Kaasin, Idébanken
Debatt

Det er god evidens for at arbeid i hovedsak er helsebringende. Derfor heier jeg på «helse gjennom arbeid» som hovedsatsningsområde.

Silje Nord-Baade. Foto: privat
Debatt

Å bidra til å bygge «relasjonell velferd» bør være en av psykologenes viktigste oppgaver. 

Elise Constance Fodstad. Foto: privat
Debatt

Før Arne Holte ber myndighetene reformere spesialistutdanningen, bør vi ha klart for oss hvilke oppgaver spesialisten skal løse, og hva slags helsetjenester vi skal ha i framtiden.  

Illustrasjonsbilde av sprøyteinjekson i overarm
Fra praksis

I behandling av depresjon med ketamin er tverrfaglighet og terapeutisk prosess sentrale elementer

MER SPESIALISERING Arne Holte mener verken publikum eller samfunnet er tjent med psykologspesialister med så liten spesialisering som i dag. Illustrasjon: Igor Kisselev / Shutterstock / NTB Scanpix 
Debatt

Psykologer bør bli langt mer spesialiserte enn det dagens spesialistordning gir rom for. 

Magnus Hole Fjetland. Foto: privat
Debatt

Relevant kunnskap om klima bør være en del av kompetansen psykologistudenter har med seg når de uteksamineres. 

Stilisert kart/terreng
Bokanmeldelse

Bergljot Gjelsvik har skrevet en kunnskapsrik fagbok med mange kloke refleksjoner, fra innsiden av sin egen krise.

Fagessay

Fagfeltet kan gjøre mye for å forebygge destruktive pasientrelasjoner og bedre rehabiliteringstiltak for behandlerne.

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Etikkpanelet

Vagheten i begrepet «biopsykososial» har vært brukt til å støtte en hvilken som helst psykososial hypotese eller intervensjon. Det er etisk problematisk. 

Omslagsbilde av boken Dialog om seksualitet
Bokanmeldelse

Et nyttig bidrag til terapeutens verktøykasse i møte med krevende samtaler om seksualitet.

KNALLHARD KAMP Kampen for å bli synlig – og med det ha «markedsverdi» – har blitt knallhard, mener artikkelforfatteren. Foto: United Artists (1936) / Wikimedia Commons 
Debatt

Med sitt søkelys på inkludering i arbeidslivet risikerer Psykologforeningen å individualisere problemer knyttet til økende ulikhet i samfunnet, og skamme dem som er nederst på rangstigen. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Hvis vi velger å betrakte langvarig psykisk lidelse som funksjonsvansker heller enn sykdom, kan det være helt andre tiltak enn psykologenes tradisjonelle snakkekur vi bør ta i bruk. 

SKRIVENDE VINNERE: Elisabeth Hooper Storeide og Helén Ingrid Andreassen skrev i følge juryen de to beste kronikkene i Psykologtidsskriftet i 2022. Sistnevnte sammen med kolleger i Yngre psykologers utvalg.
Aktuelt

En utfordret Psykologforeningens lønnspolitikk, en annen levendegjorde følgene av trange arbeidsvilkår i psykisk helsevern. Begge fikk toppskår hos juryen for «Årets stemme».

Arne Holte. Foto: FHI
Debatt

Nasjonalt, bredt og befolkningsrettet har vi aldri forsøkt å forebygge psykiske lidelser. Det kan skyldes manglende kunnskap, men også manglende prioritering. 

Portrettbilde av sjefredaktør Katharine Cecilia Williams
Leder

Dette blir den siste lederen jeg skriver.

MINDRE RAPPORTERING: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil reduserer antall rapporteringsrutiner i psykisk helsevern. Foto: Per Halvorsen
Aktuelt

Ingvild Kjerkol lover tøffe økonomiske prioriteringer i psykisk helsefeltet i tiden som kommer. Men også mindre byråkrati og rapporteringskrav for dem som jobber der.

Mette Ekenes Garmannslund. Foto: RVTS Vest
Debatt

Vi må være kompromissløse i kravet om sikkerhet for alle brukere av psykologtjenester, helt uavhengig av psykologens kjønn.  

Maria Igland. Foto: privat
Debatt

I debatten om seksuelle grenseoverskridelser i og utenfor terapirommet underkommuniserer leder for Psykologforeningens fagetiske råd betydningen av kjønn.

Person ute av fokus
Oppsummert

Forstyrrelser i selvopplevelse er et viktig kartleggingsområde for behandlere som møter unge personer med psykoserisiko.

Fra praksis

Et brev fra en forelder som har utøvd vold, til barnet som har vært utsatt for volden, kan være et viktig terapeutisk verktøy. Det viser erfaringer fra modellen Avklaringsprosess etter vold og overgrep (AVPO).

Fra praksis

Kjernen i palliasjonssamtalen er å hjelpe pasientar med faktisk å leve til livets slutt.

Aktuelt

Debattinnlegg og vitenskapelige artikler. Det er stoffkategoriene som har vekket mest interesse hos våre lesere i 2022. Her finner du de mest leste sakene i året som gikk.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Det er lærdom å hente av psykologenes frustrasjoner i overgangen fra utdanning til yrkesliv. 

Ansiktsprofil i fargespekter
Debatt

Vi må slutte å omtale mennesker med både lettere og alvorlige psykiske lidelser som syke. 

Oppsummert

Mobbing og andre belastende livshendelser er vanligere opplevelser for personer som utvikler bulimi og overspisingslidelse.

Ballongselger pg barn
Bokanmeldelse
En ujevn, men viktig bok som på sitt beste bidrar til økt bevissthet om seksuelle overgrep blant barn og unge med funksjonsvariasjon.
Bokanmeldelse
Autisme og mental helse utgjør en oppdatert kunnskapsoversikt om autisme og vanlige tilleggslidelser, og er en vellykket bok – trass noen vesentlige mangler.
Reidar Schei Jessen. Foto: privat
Debatt

Marit Johanne Bruset etablerer en unødvendig motsetning mellom kjønnsbekreftelse og psykologisk behandling.

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Etikkpanelet

Hvor skal vi som er psykologer, trekke opp grensen mellom fagutøvelse og privatliv? 

DA DET SMALT: Faksimiler av forsidene I VG og Dagbladet 25. januar 1992.
Aktuelt

Da Psykologforeningen for drøyt tretti år siden undersøkte grenseoverskridelser i terapirommet, endte det med at øverste leder mistet lisensen og måtte gå.  

Kristin Huang. Foto: privat
Debatt

Her er en hånd i været fra en som trives i spesialisthelsetjenesten akkurat nå, men den rekkes opp med forbehold.

Tør å si fra, oppfordrer direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen. Foto: Nora Skjerdingstad
Debatt

Det skal være trygt å melde fra om uakseptabel atferd hos helsepersonell. Og det er viktig at det blir gjort, påpeker direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet.

Portrettfoto av Lene Paulsen Walderhaug
Debatt

Jeg noterer meg rekken av lidelseshistorier som publiseres i Psykologtidsskriftet om dagen og kjenner meg ikke igjen.

Maria Bonita Igland og Sidsel Fjelltun etterlyser en større samtale om hva psykologer gjør ved mistanke om maktovergrep utført av yrkeskolleger. Foto: privat
Debatt

Hvor godt rustet er vi som profesjonsutøvere til å håndtere maktovergrep som utføres av våre egne?

Fotografi av Andrea Røsberg Erlandsen
Debatt

Ikke ødelegg flammen til nyutdannede psykologer. Og til dere som er helt nye: Det er ikke dere det er noe galt med. Det er systemet.

Katharine C. Williams. Foto: Thomas Brun, NTB.
Leder

Å organisere psykisk helsetjenester etter metode slik helseministeren legger opp til, kan vise seg å bli en dårlig løsning for pasienter med sammensatte problemer.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt

Jeg har forslag til hvordan nyutdannede psykologer kan tas imot av spesialisthelsetjenesten på en måte som gjør at de ikke skremmes vekk for godt.

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Etikkpanelet

I verste fall bidrar psykologer til å forsterke en kultur hvor det å oppleve smerte, ubehag eller relasjonelle gnisninger defineres som «feil». 

Illustrasjon: Iuliia Gosteva / Shutterstock / NTB Scanpix
Fagessay

Diskusjonen om cannabis som en risikofaktor for schizofreni er langvarig, sammensatt og pågår fortsatt. Her er en oppsummering.

POTENT CANNABIS: Rådet må være å unngå den mest potente cannabisen, mener Eline Rognli og Jørgen G. Bramness.
Forsknings­intervju

Cannabis er en risikofaktor for schizofreni, men det gir liten grunn til panikk i familier med ungdom som eksperimenterer med hasj. 

Illustrasjonsbilde vev
Bokanmeldelse

Komplekse problemstillinger stiller høye krav til kompetanse, og samhandling mellom instanser. Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak kan bidra til å bedre samarbeidet.

Bokanmeldelse

Forfatterne av Idrettspsykologi tar enkelte interessante valg, men mislykkes i sitt forsøk på å skrive en vitenskapelig bok om emnet.

Fra praksis

Gjennom klinisk og systemrettet arbeid kan psykologer bidra til økt aksept for at det skal være lov til å elske den man vil.

Fra praksis

Gruppebehandling for personer med komplekse traumelidelser og ruslidelse er utfordrende, men kan gi pasienten innsikt i at symptomene inngår i et komplekst samspill.

KONTROLL: Dersom avtalespesialistene mister kontrollen over inntak til egen praksis, blir det vanskelig å forvalte behandleransvaret, skriver forfatterne Foto: Adobe Stock
Felles henvisningsmottak

Vi frykter at Felles henvisningsmottak vil gjøre porten inn til behandling trangere, og at avtalespesialistene vil presses til å skrive ut pasienter før de er ferdigbehandlet.

Fagessay

Refleksjon over behandlingsmetodenes implisitte og verdiforankrete menneskesyn kan motvirke «psykoteknologien» i faget vårt.

Debatt

Vi må revolusjonere egen organisasjon og kultur slik at flere flinke psykologer kan bidra til å endre samfunnsstrukturene i mer klimavennlig retning.

Marit Johanne Bruset. Foto: privat
Debatt

Lavterskeltilbud som enkelt bekrefter kjønn, er risikabelt når det gjeld sårbare barn og unge med høg forekomst av samsykelighet.* 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Det var ikke den lave lønnen som gjorde meg syk eller fikk meg til å revurdere om jeg egnet meg som psykolog.*  

Portrettfoto av Cecilie Cottis Østreng
Debatt

For hvilken annen livstruende og invalidiserende lidelse ville vi godtatt forslaget om forebygging fremfor behandling? 

Debatt

Kristin Lyse utfordrer Psykologforeningen om tilbudet til pasienter med omfattende traumer. Vi jobber for dem på flere fronter. 

Bilde av Pål Gjerden
Fra praksis

Kriteriebasert diagnostikk av schizofreni orienterer behandlere bort fra pasienten og psykosens fenomenologi. 

Aina Sundt Gullhaugen. Foto: Privat
Debatt

I møte med ekstra krevende pasienter holder du lenger med en egnet metode. Psykologer som trenger noe slikt når de skal behandle personlighetsforstyrrelse, kan ta kontakt med meg.

Debatt

Hedvig Montgomery blander sammen samfunnskritikk med moral og personlig smak. 

Fra praksis

Single-Session Family Therapy (SSFT) som en nyttig arbeidsmetode i familievernet: kunnskapsgrunnlag og kliniske erfaringer.

HØYT STRESSNIVÅ Iranere bosatt i Norge lever i konstant smerte, stress, uro, sorg og frykt for livet til sine kjære i Iran, skriver artikkelforfatteren. Foto: Associated Press / NTB Scanpix
Debatt

Hvilket ansvar tar vi som psykologer når vi vet at det som skjer i gatene og i fengslene i Iran, får konsekvenser også i Norge?

YPUs Helén Ingrid Andreassen mener lønnsskillet i Psykologforeningens medlemsmasse er altfor skarpt. Foto: Privat
Debatt

Det skarpe lønnsskillet mellom to grupper i medlemsmassen, gir inntrykk av at Psykologforeningen ikke anerkjenner hvordan yngre psykologer står skulder ved skulder med spesialistene.

Fotografi av Hanne Indregard Lind. Foto: Agnes Indregard
Debatt

Undersøkelsen om hvordan ikke-spesialistene opplever sine lønns- og arbeidsforhold, bør brukes av Psykologforeningen når den i fremtiden diskuterer og beslutter sin lønnspolitikk, skriver visepresidentkandidat Hanne Indregard Lind.

- Uavhengig av om jeg blir visepresident eller om jeg fortsetter som sekretariatsansatt, vil jeg selvsagt være lojal overfor politiske beslutninger, skriver Julius Okkenhaug. Foto: Akademikerne
Debatt

Alle medlemmer bør kunne stille til valg for politiske verv i Psykologforeningen, mener visepresidentkandidat Julius Okkenhaug. Her svarer han Sidsel Fjelltun som har etterlyst debatt om grenseoppgangen mellom sekretariatsansatte og politikere.

Kommentar

Psykologien bygger på ulike kilder til kunnskap om mennesket, og Eide-Midtsands fagessay i juli formidler klart at psykoterapeutisk forståelse også kan hentes fra poesien.

- Leger og psykologer kommer inn i psykisk helsevern med ulik kompetanse, påpeker Lars Lien. Foto: Marte Goplen
Debatt

Psykologforeningens president glemmer at leger både har teoretisk og praktisk opplæring i rollen som behandlingsansvarlig, skriver Lars Lien i Norsk psykiatrisk forening.

Visepresident Rune Frøyland mener det også ganger ikke-spesialistene  at spesialistlønnen er høy. Foto: Psykologforeningen
Debatt

Min vurdering er at spesialistlønnen må høyere enn i dag for å få psykologspesialister til å bli i tjenestene. Det vil også gagne ikke-spesialistene.

#METOO Føresteamanuensis Hanne Strømme har sett nærmere på metoo-fenomenet med psykoanalytiske briller. Foto: NTB
Fagessay

Hvilke psykoanalytiske perspektiver kan anvendes på fenomenet metoo? I dette fagessayet forsøker Hanne Strømme å gi noen svar.

Helén Ingrid Andreassen frykter ytterligere utarming av offentlig helsevesen om ikke Psykologforeningen endrer sin lønnspolitikk. Foto: Privat
Debatt

Ved å nedprioritere ikke-spesialistene i sin lønnspolitikk risikerer Psykologforeningen ytterligere utarming av det offentlige helsetilbudet.

Debatt

I oppløpet til landsmøtet opplever vi at en som er ansatt for å følge politiske føringer, selv skriver politiske innlegg. Det er pinlig for Psykologforeningen og gjør at jeg stiller spørsmål ved vedkommendes rolleforståelse.

FASCINERT AV EKSTREMENE: Svein Øverland har lagt til rette for at flere overgripere takker ja til terapi. Foto:Nora Skjerdingstad
Aktuelt

Schizofrenidagene: Hvordan kan det ha seg at noen mennesker blir kåte av å gjøre andre vondt? Svein Øverland har ingen enkle svar, men vet mer om seksuell sadisme enn de fleste andre psykologer.

Det holder ikke å åpne «gullegget» for å sikre tilstrekkelig lønnsvekst blant psykologer, mener Svein A. Alfarnes.
Debatt

Å åpne «gullegget» er ikke nok til å få fart på lønnsutviklingen hos psykologer, skriver psykologveteran Svein A. Alfarnes.

Julius Okkenhaug er kandidat til vervet som visepresident for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk i Norsk psykologforening. Foto: Akademikerne
Debatt

Ved å prioritere minstelønn for spesialister har psykologene mulighet til påvirke eget lønnsnivå. Det kreves imidlertid en egeninnsats: «Gullegget» må åpnes, skriver visepresidentkandidat Julius Okkenhaug i dette debattinnlegget.

Debatt

Hedvig Montgomerys refleksjoner over egen praksis i septemberutgavens Etikkpanelet er symptomatisk for psykologprofesjonens hjelpeløse holdning i møte med menneskefiendtlige samfunnstrender.

Faksimile av Etikkpanelet i septemberutgaven
Debatt

For meg er det fundamentalt at enhver som møter meg som profesjonell, kjenner seg ivaretatt og ikke dømt.

Illustrasjon av uro av illustratør Katrine Kalleklev
Aktuelt

Psykologenes politiske preferanser sniker seg inn i terapirommet enten de vil eller ikke. Det får konsekvenser for den terapeutiske alliansen, mener Ezgi Kutal.

 

Bokanmeldelse

Personlighetsfokusert terapi tilbyr en god introduksjon til integrativ behandling av personlighetsproblemer, men blir for entydig og lemfeldig i sin omgang med psykoanalytiske begreper og teori.

førsteamanuensis og psykoanalytiker Hanne Strømme
Forsknings­intervju

Overføringsbegrepet er høyst aktuelt i psykisk helsevern, der mange psykologer har sin første stilling. Det mener Hanne Strømme, som vektlegger betydningen av relasjonskompetanse hos uerfarne psykologer.

Fagessay

De etiske retningslinjene for nordiske psykologer gir et magert grunnlag for god etisk praksis.

Skulptur av Asklepios_Foto: Netelo/Wikimedia
Fagessay

Ydmykhet og responsivitet overfor klientens signaler er essensielle kvaliteter for psykologer som vil være virksomme terapeuter.

Personer som går inn og ut av karuselldører
Debatt

Jeg utfordrer Psykologforeningen: Vi trenger flere avtalespesialister og delfinansiering av psykologer uten avtale for at utviklingstraumatiserte skal få hjelpen verken kommune eller sykehus har kapasitet til å gi.  

Debatt

Når pasienter blir henvist med mistanke om spiseforstyrrelse, bør basisutredningen ikke bare inkludere screening, men også en grundig differensialdiagnostisk vurdering. 

Faksimile fra NRKs "Folkeopplysningen"
Debatt

Folkeopplysningens siste episode presenterte en rekke problematiske påstander om effekten av psykoterapi.

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Etikkpanelet

Når kan jeg som psykolog sette foten ned og si «nei – denne pasienten kan jeg ikke lenger ha i behandling»?

Illustrasjonsbilde
Fagessay
Forskningslitteraturen de siste 20 årene tegner opp viktige føringer for hjelp og oppfølging, men fortsatt vet vi for lite.
Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Halvparten av ikke-spesialistene er usikre på om de vil stå i psykologyrket. Det er på høy tid at Psykologforeningen prioriterer denne gruppens lønn og arbeidsvilkår. 

Hanne Indregard Lind (foto. privat ) og Julius Okkenhaug ( foto: Akademikerne) er begge kandidater til et av de to visepresidentvervene.
Aktuelt

Hvem overtar som Psykologforeningens visepresident med ansvar for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk etter Rune Frøyland?

Debatt

Mental helse er et for viktig tema til at behandlere ikke spiller med åpne kort om behandlingseffekt overfor intetanende pasienter.

Bankene søker psykologhjelp for å forebygge psykisk uhelse hos folk med uhåndterlig gjeld. Illustrasjonsfoto: AdobeStock
Nyheter

Finansinstitusjonene vil lære å kommunisere bedre med gjeldsofre for å forebygge psykiske helseproblemer og har bedt psykologer om hjelp.

Debatt

Psykiatri og psykologi kan betraktes som både konkurrerende og komplementære fagområder. For pasientene og samfunnet vil det være best om vi inntar det sistnevnte perspektivet. 

Debatt

Den nye opptrappingsplanen for psykisk helse kan ikke ha som hovedmål å bygge ut enda mer behandling.* 

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver