Du er her

Nr. 12 2006 - Temanummer: Møter med det flerkulturelle Norge

Doktorgrad
Publisert
1. desember 2006

Undervisningsprogrammet VÆR røyk-FRI er ett av de mest omfattende tiltakene iverksatt mot røyking i Norge. Men programmet har klare begrensninger, viser Inger Synnøve Moans doktorgradsarbeid.

Doktorgrad
Publisert
1. desember 2006

Larsens doktorgradsarbeid undersøker iverksetting og gjennomføring av Steg for Steg (Second Step), som er et undervisningsopplegg for trening av sosial kompetanse.

Doktorgrad
Publisert
1. desember 2006

Mer kunnskap om mellommenneskelige relasjoner og økte forventninger om mestring vil kunne dempe konflikter blant voksne. For ungdom vil trening i stressmestring hjemme og i skolen virke positivt, ifølge Bancila

Doktorgrad
Publisert
1. desember 2006

Avhandlingen er en metavitenskapelig begrepsanalyse av forutsetningene for et objektivt perspektiv på avviksfenomener hos mennesker, fortrinnsvis såkalte psykopatologiske tilstander, i en individsosial-og historierelatert sammenheng.

Forskningsnotiser
Publisert
1. desember 2006

Terroristhandlingar har auka mistrua til og frykta for muslimar i Storbritannia.

Forskningsnotiser
Publisert
1. desember 2006

Tar terapeuter opp potensielt problematiske etniske forskjeller mellom seg selv og klientene i terapi?

Forskningsnotiser
Publisert
1. desember 2006

Valdsnivået i lynsjingar aukar parallelt med storleiken på gruppa som utøver vald.

Forskningsnotiser
Publisert
1. desember 2006

Etniske grupper må vera merksame på sine ulike identitetar.

Debatt
Publisert
1. desember 2006
Debatt
Publisert
1. desember 2006
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2006
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2006

Traditionally, psychology has assumed the existence of a gold standard – an appropriate way of behaving – against which all others are measured. Unfortunately these theories have been developed among middle class white college students who differ substantially from the large majority of the societies they serve.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2006

Helse og sykdom gjenspeiler seg i krysskulturell kommunikasjon. Det blir som å se i et speil – gjennom å oppdage «de andre» blir vi oppmerksomme på nye sider ved oss selv.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2006

I møte med traumatiserte flyktninger blir terapeuten stilt overfor erfaringer som en knapt tror er mulig, og som det tradisjonelt har stått lite om i psykologisk faglitteratur. Samtidig er dette arbeidet langt mindre eksotisk og fremmedartet enn mange tenker.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2006

Diagnosen PTSD er dypt forankret i en vestlig psykologisk tradisjon. Derfor risikerer man å overse andre kulturers uttrykk for psykiske plager, og ignorere lokale tilpasningsressurser.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2006

Som psykolog kan man ikke vente med å hjelpe flyktninger til rammebetingelsene er på plass. Man kan heller ikke behandle uten å ta del i rammearbeidet. Tverretatlig samarbeid og samfunnsmessige og politiske forhold kan ikke holdes atskilt fra det terapeutiske arbeidet.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2006

Artikkelen analyserer innvandreres opplevelser av krenkelser, med somaliere som eksempel. Somaliere kommer dårlig ut på levekårsstatistikken og blir stigmatisert, blant annet gjennom et ensidig bilde i media.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2006

En norsk studie har avdekket store svakheter ved PP-tjenestens vurderinger. Mange sakkyndige rapporter om barn fra språklige minoriteter holder ikke faglige mål. Kritikken mot norsk psykologi er skarpt formulert.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2006

Et pilotprosjekt har avdekket store behov hos en gruppe personer som vanskelig lar seg hjelpe av det ordinære behandlingssystemet. Dette er pasienter med somalisk bakgrunn som lider av alvorlige sinnslidelser.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2006

I Norge liker vi å tro at vi er åpne og fordomsfrie overfor studenter med ikke-norsk etnisk bakgrunn. Men subtile former for rasisme er vanlig.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2006

Uten et kulturelt perspektiv blir psykologers praksis etnosentrisk. Vi trenger bevissthet om eget kulturelt ståsted og strategier for håndtering av forskjellighet.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2006

Hvordan er det å være iransk psykolog i Norge? Ifølge Manouchehr Darakhshanfar har utfordringene kommet på rekke og rad, men i stadig større grad møtes han som et individ og ikke som en kategori.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2006
Psykisk helse blant samer
Publisert
1. desember 2006

Samiske og norske barn oppdras forskjellig. – Fagfolk som mangler bevissthet om kulturelle variasjoner, står i fare for å gi råd som i beste fall er unyttige, i verste fall skadelige, mener Cecilie Javo.

Psykisk helse blant samer
Publisert
1. desember 2006

Når familieterapien flyttes ut i naturen, åpnes nye muligheter. Ingen vegger setter grenser for tanken, ingen avtalebok stopper gode samtaler. Praten går om stort og smått mens en forbereder middagen.

Første pakistansk-norske cand.psychol.
Publisert
1. desember 2006

Vonleg er ikkje overskrifta eit resultat av mi stigmatisering av Nadia Ansar. Ho kallar seg nemleg sjølv annleis, og Noregs første pakistanskætta psykolog har lært seg å setja pris på den særmerkte bakgrunnen sin.

Kronikk
Publisert
1. desember 2006
Doktorgrad
Publisert
1. desember 2006
Forskningsnotiser
Publisert
1. desember 2006
Debatt
Publisert
1. desember 2006
Bokanmeldelse
Publisert
1. desember 2006
Kommentar
Publisert
1. desember 2006
Nyheter
Publisert
1. desember 2006

Sosial- og helsedirektoratet vil fjerne rammeavtalen for privatpraktiserende psykologer og gjøre drastiske endringer i finansieringen.