Om Psykologtidsskriftet

Siden 1973 har Tidsskrift for Norsk psykologforening (Psykologtidsskriftet) vært en viktig aktør i norsk psykologi. Som medlemsblad for Norsk psykologforening har vi en unik posisjon som identitetsskaper for psykologer.

Vårt mål er å være en aktuell og faglig kvalitetssikret ressurs spesifikt rettet inn mot psykologers behov for informasjon, til deres praktiske profesjonsutøvelse og behov for oppdatering.

Psykologtidsskriftet ønsker å stimulere til forskning og fagutvikling og er et godkjent nivå 1-tidsskrift. I tillegg til vitenskapelige artikler finner du fagessay, journalistikk i form av intervjuer og reportasjer, samt bokanmeldelser, kronikker og debattinnlegg. 

 

Mål og fokus  

Tidsskrift for Norsk psykologforening publiserer artikler som er av interesse for psykologer i Norge.

Norske psykologer har et bredt interessefelt og vi ønsker manuskript innen alle tema og fagområder velkommen. ​

Vi publiserer originalartikler som bygger så vel på kvantitative som kvalitative metoder. ​

Erfaringer fra en liten og spesifikk pasientpopulasjon eller fra et smalt fagområde kan ha stor overføringsverdi til andre psykologer. Redaksjonen vil gjerne få inn tekster som omhandler slike tema. 

Artikler som har fokus på tverrfaglig samarbeid eller som presenterer erfaringer fra utradisjonelle psykologroller, er også velkommen. ​

Tilgang på godt utviklede test- og kartleggingsverktøy er viktig for psykologer i Norge. Artikler som omfatter utvikling eller kvalitetstesting av psykometriske tester er derfor ønskelig. ​

Så langt det er mulig, ber vi om at implikasjoner eller potensielle implikasjoner for praksis er nevnt i sammendraget (abstract) og diskusjon. 

Organisering

Tidsskriftet eies av Norsk psykologforening, men har en selvstendig stilling overfor moderorganisasjonen. Redaksjonen er organisert som en avdeling i foreningens sekretariat. Psykologforeningen har egne medlemssider i papirutgaven, alt annet innhold produseres eller redigeres av redaksjonen. 

Tidsskrift for Norsk psykologforening er et redaksjonelt uavhengig organ som følger de publiseringsetiske retningslinjene beskrevet av Committe of Publication Ethics (COPE) og International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). og styres etter Redaktørplakaten, pressens Vær Varsom-plakat, samt Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven).

Redaksjonsrådet er et rådgivende organ for sjefredaktøren i strategiske og driftsmessige forhold. Redaksjonsrådet skal bestå av minst 8 medlemmer i tillegg til brukerrepresentant. Medlemmer i redaksjonsrådet må ha forskerkompetanse og en formell tilknytning til en forskningsinstitusjon. Medlemmene velges for to år av gangen. 

Les formålsparagraf for Tidsskrift for Norsk psykologforening her

Publiseringsmodell

Papirutgaven trykkes i Norge, kommer ut 12 ganger i året og har om lag 10 900 (april 204) i opplag. Alt vi utgir ligger gratis og fritt tilgjengelig på www.psykologtidsskriftet.no.

Vi mener at det er viktig at psykologisk kunnskap kommer alle til gode. Derfor vil ingen bli møtt med en betalingsmur, krav om abonnement eller innlogging. Det er gratis å sende inn artikler til Psykologtidstidsskriftet og det er ingen publiseringsavgift. 

Noen av utgavene er temanumre som gjør opp status ved å samle bidrag fra sentrale norske forskere og klinikere innen bestemte områder av psykologien.

Tidsskrift for Norsk psykologforening har inngått avtale med Nasjonalbiblioteket om digitalisering og langtidsarkivering av alle papirutgivelser.

Lisenser og kopirettigheter

Alt innhold på www.psykologtidsskriftet.no er åpent og fritt tilgjengelig for alle. 

Alle vitenskapelige artikler som er innsendt etter 1. juni 2022, publiseres under åpen tilgang (Open access) med Creative Commons-lisensen CC-BY 4.0. Artikler dette gjelder, vil være merket med denne CC-lisensen. 

CC-BY 4.0 innebærer at forfatterne innehar kopirettighetene, men andre kan kopiere, distribuere og spre artikkelen i hvilket som helst medium eller format til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle. 

Vilkårene for en slik bruk er at du krediterer forfatterne og kilde, oppgir en lenke til Creative Commons-lisensen og indikerer om endringer er blitt gjort.  

Bilder, illustrasjoner, figurer og andre elementer som inngår i artikkelen, omfattes av oppgitt CC-lisens hvis ikke annet er angitt i bilde-/figurteksten. Dersom elementer er rettighetsbelagt, må gjenbruk avklares med rettighetshaver.

Den publiserte artikkelen kan fritt deponeres i et vitenarkiv uten tidsforsinkelse.