Du er her

Nr. 3 2008 - Temanummer: Organisasjonspsykologi

Teoretisk artikkel
Publisert
1. mars 2008

Ledelse kan forstås som en emosjonelt ladet prosess. Ved å utvise atferd som vekker sterke negative følelser, kan ledere bidra til redusert motivasjon og effektivitet i organisasjonen. Emosjonell kunnskap og ekte empati gir mer effektivt lederskap.

Originalartikkel
Publisert
1. mars 2008

Med introduksjonen av begrepet jobbengasjement som en positiv motvekt til utbrenthet, er forståelsen av hvordan ulike aspekter av arbeidsmiljøet kan påvirke arbeidstakere, utvidet. Jobbengasjement representerer et nytt og spennende område som kan gi nyttig informasjon om hva som bidrar til motivasjon og arbeidsglede hos arbeidstakere.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. mars 2008

Menneskers handlinger har ikke alltid et instrumentelt utgangspunkt. I denne artikkelen blir problemene rundt motivasjon og instrumentalitet diskutert. Det argumenteres for at det kan ligge estetiske opplevelser til grunn for atferd, og at estetisk teori på denne måten kan kaste lys over motivasjonelle forhold som det ellers er vanskelig å forklare.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. mars 2008

I dag er kampen om de rette arbeidstakerne viktig. Her kommer lederens evne til å skape motivasjon og inspirasjon inn som en viktig faktor. Transformasjonsledelse innebærer å gjøre de riktige tingene, i motsetning til transaksjonsledelse, som består i å gjøre ting riktig.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. mars 2008

Hva skal til for at lederteam i organisasjoner fungerer effektivt? Her presenteres en modell som baserer seg på en gjennomgang av de siste 30 års forskning på effektivitet i team, med spesiell vekt på lederteam.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. mars 2008

De fleste mennesker – også lederteam – bruker lenger tid på å leve med beslutninger enn på å ta dem. Denne artikkelen presenterer synspunkter på kognitive prosesser som leder fram mot beslutninger i lederteam, og hvordan man kan leve med dem. Refleksjonsevne beskrives som en pragmatisk form for tenkning, som har forskjellige konsekvenser på individnivå og gruppenivå.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. mars 2008

Alle berøres av ulike typer endringer og omstillinger i arbeidslivet. Noen til stadighet, andre en sjelden gang. Omstilling er nødvendig for å møte utfordringer i et stadig mer globalisert arbeidsliv. Men blir alle disse omstillingene gjennomført på en god måte? Produserer vi unødvendig utrygghet og bekymring blant de ansatte?

Teoretisk artikkel
Publisert
1. mars 2008

Norsk organisasjonspsykologi ble grunnlagt på en radikal kunnskapsteoretisk plattform – aksjonsforskning. Siden har imidlertid organisasjonspsykologien gradvis blitt tilpasset hovedstrømningene i den universitetsbaserte psykologien.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. mars 2008

Mobbing i arbeidslivet har ofte store konsekvenser for dem som rammes. I denne artikkelen gis en oversikt over viktige forskningsresultater på dets natur, prevalens, årsaker og konsekvenser.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. mars 2008

Varsling er blitt et dagsaktuelt tema i norsk arbeidsliv så vel som i samfunnsdebatten. Beskyttelse av varslere er innført som eget punkt i den reviderte arbeidsmiljøloven. Stor mediedekning av konflikter og skandaler i norske bedrifter har ytterligere aktualisert emnet.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. mars 2008

I årene fremover får Norge sannsynligvis økende behov for arbeidskraft. Et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked reiser viktige spørsmål om hvordan ansettelsesprosesser kan tilpasses flerkulturelle søkergrupper.

Fra praksis
Publisert
1. mars 2008

Ved store ulykker er det ofte problemer knyttet til varsling, kommunikasjon og mangelfull ledelse, og ytre strukturer bryter sammen. Et organisasjonsperspektiv på oppfølgingen bidrar til at alle aktører fungerer hensiktsmessig i sine roller.

Oppsummert
Publisert
1. mars 2008

Skalaen «Motstand mot endring» måler motstand mot endring som en disposisjon hos individer. Instrumentet kan være nyttig i både organisasjonspsykologisk og klinisk sammenheng.

Fra praksis
Publisert
1. mars 2008

LØFT har fått en unik posisjon i Norge, og mange miljøer og fagfelt har tatt tilnærmingen i bruk. Hva kan være forklaringen på at så mange har latt seg engasjere?

Asbjørn Løve utfordrer psykologstanden
Publisert
1. mars 2008

Da Asbjørn Løve tok fatt på psykologistudiene, hadde han ingen idé om at det skulle føre ham til direktørsete i Nordens største selskap. Men her har han funnet sin faglige arena, med organisasjonsutvikling og endringer som sine fremste oppdrag.

Kunstpause
Publisert
1. mars 2008
Intervju
Publisert
1. mars 2008

Arbeidslivet har interessert Ståle Einarsen helt siden han som liten gutt tumlet rundt i smia på treskipsverftet på Jensanes på Stord. Nå vil organisasjonspsykologen alliere seg med jussen for å motarbeide trakassering og konflikter på arbeidsplassene.

Kommentar
Publisert
1. mars 2008
Kommentar
Publisert
1. mars 2008