Du er her

Nr. 6 2022 - Temanummer: psykologer og bruk av tvang

Reportasje
Publisert
31. mai 2022

På lukket avdeling på Lovisenberg har de åpnet dørene selv om de har noen av de tyngste pasientene i landet. Det har endret behandlingskulturen og holdningen til tvang.

HOLDNINGSENDRING Spenningsnivået blir lavere hvis pasientene på lukket avdeling vet at de kan forlate institusjonen, er holdningen blant personalet på lukket avdeling på Lovisenberg. Foto: Africa Studio/stock.adobe.com
Vitenskapelig artikkel
Publisert
27. mai 2022
Fagessay
Publisert
27. mai 2022

Psykologer kan bidra til å forebygge brudd på menneske­rettighetene for pasienter som er fratatt friheten

Rapport
Publisert
27. mai 2022

Psykologene i denne undersøkelsen opplevde gjennomgående det å arbeide med bruk av tvang som etisk problematisk. Majoriteten svarer at de enten ikke ønsker å jobbe med bruk av tvang, eller at de ikke ønsker å fortsette fordi det oppleves som etisk utfordrende.

Fagessay
Publisert
27. mai 2022

Pasientorganisasjoner, behandlingssystem og profesjonsrepresentanter diskuterer stadig bruk av tvang i psykisk helsevern. Bruk av antipsykotika er et sentralt gjennomgangstema i konflikter og uenigheter.

Fagessay
Publisert
27. mai 2022

Det er ikke lover og system som hemmer psykologenes fagutøvelse i 2022, det er psykologenes egen rolleforståelse.

Illustrasjon av en krabbe og flere sei
Fra praksis
Publisert
27. mai 2022

Vi gjør alle feil iblant. Siden feilvurderingene vi gjør som vedtaksansvarlige kan få store konsekvenser, er det viktig med egenrevisjoner av vedtakene vi fatter.

Fagessay
Publisert
27. mai 2022

20 år med politiske ambisjoner om å redusere bruken av tvang i psykisk helsevern har ikke gitt ønskede resultater. Kunnskaper om hvordan vi kan lykkes med endringer i klinisk praksis, finnes, men anvendes ikke.

Fagessay
Publisert
27. mai 2022

Forskningsprosjektet ReCoN omhandler tvungent psykisk helsevern. I dette fagessayet belyser vi noen utfordringer og suksesskriterier for brukerinvolvering som vi har erfart underveis i prosjektet, samt viktige betingelser for at Solveig Kjus som medforsker har kunnet bidra med sin kunnskap, kompetanse og erfaring.

Fagessay
Publisert
27. mai 2022

Lovkravene til tvangsinnleggelse er redusert ved fare for andres liv og helse, og fører til en menneske rettslig problematisk forskjells behandling av pasienter i psykisk helsevern.

Fra praksis
Publisert
27. mai 2022

Anvendelse av tvungent vern i behandling av spise-forstyrrelser er ikke uvanlig og svært komplisert. Hvordan skal vi manøvrere blant motsetningsfylte hensyn?

Fagessay
Publisert
27. mai 2022

Vi har sett på forekomsten av innleggelser på tvang og vedtak om bruk av tvang ved alderspsykiatrisk døgnenhet i perioden 2007 til 2020.

Fra praksis
Publisert
27. mai 2022

Utfordrende atferd er helt uinteressant. I denne artikkelen viser jeg hvordan vi kan se bak og forstå atferd og redusere forekomst av utagering gjennom implementering av den nevrosekvensielle modellen.

Fagessay
Publisert
27. mai 2022

Med grunnlag i Helse- og omsorgsloven § 10–2 kan personer være i tvungent tilbakehold på institusjon. Praksisen har eksistert i årtier, og kunnskapsgrunnlaget er fortsatt tynt. 

Fagessay
Publisert
27. mai 2022

Vår analyse viser at rettssikkerheten til personer med ut­vik­lings­hemming er dårlig ivaretatt, og at tvangsbruk overfor personer med psykisk ut­vik­lings­hemming øker betraktelig for hvert år.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
27. mai 2022
Etikkpanelet
Publisert
27. mai 2022
llustrasjon av mann som blir holdt i armer som et barn
Debatt
Publisert
27. mai 2022

Gapet er for stort mellom rusforskning og klinikeres og brukeres erfaringer. Kunnskapen er for liten om funksjonelle mål for langvarige recoveryprosesser. Det får konsekvenser for behandlingen. 

Kronikk
Publisert
27. mai 2022

Personlige opplevelser to år tilbake i tid ble aktualisert da Kierulf-utvalget la fram utredningen om akademisk ytringsfrihet 21. mars. Var jeg blitt utsatt for akademisk kanselleringskultur? 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
13. mai 2022

Dere reiser flere viktige og godt begrunnede problemstillinger i innlegget deres. Jeg deler flere av bekymringene.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol svarer bekymrede psykologstudenter. Foto: Esten Borgos
Debatt
Publisert
25. mai 2022

Nevromangfoldbevegelsen har rett i at det ikke er fordi man er autist, man trenger behandling. Men deres motstand mot EIBI bygger på studier som ikke holder mål – verken metodisk eller etisk.

Debatt
Publisert
27. mai 2022

Hva er retten til et behandlingstilbud verdt hvis krigsveteranene ikke benytter det på grunn av mangel på tillit? 

Debatt
Publisert
27. mai 2022

Riktig bruk av tvang overfor en pasientgruppe som ellers vil kunne gå til grunne, er en samfunnsplikt. 

Debatt
Publisert
27. mai 2022

Ifølge lovverket skal pårørende involveres før det fattes vedtak om iverksetting eller opphør av tvang. Det fins mange eksempler på at det ikke skjer. 

Debatt
Publisert
24. mai 2022

Med grunnlag i studien «Someone should have looked after us» vil jeg oppfordre Fagetisk råd til å vurdere Peder Kjøs’ arbeid i «Jeg mot meg» opp mot Etiske prinsipper for nordiske psykologer. 

Debatt
Publisert
24. mai 2022

FER kommer ikke til å kommentere saker som gjelder enkeltpsykologer som er eller har vært til behandling.

Bokanmeldelse
Publisert
27. mai 2022

Nestoren i norsk organisasjonspsykologi, Paul Moxnes, demonstrerer sin ekspertise innen myteknekking og avliving av lettvinte perspektiver på ledelse og utvikling

Steve Jobs with Apple Macintosh II
Bokessay
Publisert
25. mai 2022

Ekeland gir en filosofisk retning for psykisk helsevern, men det er noe som mangler i analysene