Du er her

Fagbulletin

Fagbulletin
Publisert
3. januar 2022
Fagbulletin
Publisert
2. desember 2018

Når autismespekterforstyrrelse fremstilles på film og TV, kan det gi økt oppmerksomhet og kunnskap om diagnosen, men også forsterke stereotypiske fremstillinger.

Fagbulletin
Publisert
5. juni 2014

Hvert år gjennomgår 20 000 personer intelligenstester på den militære sesjonen. Forsvaret benytter i økende grad PC-basert testing til fordel for papirog-blyant, men samsvarer resultatene fra de to formatene?

Fagbulletin
Publisert
5. mai 2014

Tippeeksperter som gruppe gir ikke noe bedre avkastning enn rent tilfeldig tipping. Men kan enkeltstående eksperter likevel prestere bedre over tid?

Fagbulletin
Publisert
4. april 2014

Gjennomgang av rettspsykiatriske erklæringer som omhandlet personer med autismespekterdiagnoser (ASD), tyder på manglende kompetanse til å gjenkjenne og diagnostisere ASD i alle ledd av hjelpeapparatet og blant de sakkyndige.

Fagbulletin
Publisert
5. februar 2014

Skjemaet Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ) kan brukes til å forutsi om pasienter med kroniske lidelser bruker medikamenter som forskrevet eller ikke.

Fagbulletin
Publisert
7. januar 2014

Det er høy grad av komorbiditet mellom posttraumatisk stresslidelse og rusmisbruk. Det finnes imidlertid få metodisk gode kliniske studier å basere behandlingsanbefalinger på.

Fagbulletin
Publisert
5. desember 2013

Søvndeprivasjonsterapi kan lindre depresjon. Virkningen er kortvarig, men kan forlenges med søvnfaseforskyvning, lysterapi eller medikasjon.

Fagbulletin
Publisert
4. oktober 2013

Rusmiddelbruk blant eldre øker, men få henvises til rusbehandling. Fastleger og psykologer må våge å spørre den eldre pasienten om rusvaner.

Fagbulletin
Publisert
4. oktober 2013

Det amerikanske testbatteriet MCCB, utviklet for utredning av nevrokognitiv svikt ved psykose, er nå standardisert for bruk i forskning i Norge. I denne artikkelen undersøkes anvendbarheten av de amerikanske normene i et norsk utvalg.

Sider