Du er her

Nr. 4 2011 - Lidelsenes bok skrives på ny

Psykologer i media
Publisert
5. april 2011
Psykologer i media
Publisert
5. april 2011
Psykologer i media
Publisert
5. april 2011
Psykologer i media
Publisert
5. april 2011
Psykologer i media
Publisert
5. april 2011
Psykologer i media
Publisert
5. april 2011
Psykologer i media
Publisert
5. april 2011
Psykologer i media
Publisert
5. april 2011
Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2011

Aggresjon kan hjelpa oss til å ta meir sjølvstendige og reflekterte avgjerder, viser overraskande ny forsking.

Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2011
Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2011

Minner hos rotter kan forsterkast eller viskast ut gjennom auking eller minking av aktiviteten i eit bestemt enzym, sjølv veker etter at minna blei forma.

Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2011

Kan sjølvpåført smerte letta skuldkjensla over umoralske handlingar?

Doktorgrad
Publisert
5. april 2011
Doktorgrad
Publisert
5. april 2011
Debatt
Publisert
5. april 2011

Psykologforeningen er ingen menneskerettighetsorganisasjon. Vi er en psykologifaglig forening. Det betyr at vi alltid skal ha en psykologifaglig vinkling på vårt menneskerettighetsengasjement. Så også i aksjonen «Ingen mennesker er ulovlige».

Debatt
Publisert
5. april 2011

Jeg er helt enig med Mona Saugstad i at foreningen ikke skal drive politisk aksjonisme. Tilslutningen til støtteaksjonen «Ingen mennesker er ulovlige» bør avsluttes så snart som overhodet mulig.

Debatt
Publisert
5. april 2011

Slik helsetilbudet fungerer i dag, får folk med dårlig økonomi sjeldnere tilbud om terapi som er rimelig og gir pasientene den tiden de trenger og ønsker

Debatt
Publisert
5. april 2011

Jeg kjenner igjen Løkkes beskrivelse av dagens psykisk helsevern for barn og unge. Metoder som er forlokkende enkle, men som appellerer til regressive og umodne trekk hos ungdommene, tilbys dessverre oftere og oftere.

Debatt
Publisert
5. april 2011

Etter å ha lest hundrevis av rettspsykiatriske erklæringer,­har­jeg sett at variasjonsbredden med hensyn­til­kvalitet og etterrettelighet er stor.

Debatt
Publisert
5. april 2011

I marsnummeret anmeldte Andreas Høstmælingen min bok Manipulasjon. Forståelse og håndtering. Han hevder jeg bygger en modell med en fundamental svakhet: «… har man først dannet seg en teori om en persons beveggrunner, vil all atferd som fremvises, kunne tolkes som en bekreftelse på teorien».

Debatt
Publisert
5. april 2011

Selv om jeg mener at hjerneforskning er nyttig i mange andre sammenhenger, sitter jeg igjen med en uro etter å ha lest Nils Eide-Midtsands artikler i Tidsskriftet.

Debatt
Publisert
5. april 2011

Tap av arbeid kan ha stor negativ helseeffekt. Det er mye god terapi i å støtte folk på veien tilbake i jobb.

Debatt
Publisert
5. april 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. april 2011

Denne boken viser potensialet som ligger i psykoanalytiske betraktningsmåter på organisasjoner og på samfunnet. Terrorisme, konkursen i Enron og Barack Obamas lederskap er bare noen av temaene som analyseres.

Bokanmeldelse
Publisert
5. april 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. april 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. april 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. april 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. april 2011
Leserne spør
Publisert
5. april 2011
Leserne spør
Publisert
5. april 2011
Vel å merke
Publisert
5. april 2011

Antall årsverk i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene gikk ned med 6 prosent fra 2008 til 2009, året etter avslutningen av Opptrappingsplanen for psykisk helse.

Vel å merke
Publisert
5. april 2011

Fond til videre- og etterutdanning i klinisk psykologi og psykoterapi i Norsk Psykologforening fikk totalt inn 52 søknader i 2010. Avtalespesialister blir prioritert. Kroner 560<[FO]>000 ble fordelt slik:

Oversiktsartikkel
Publisert
5. april 2011

Fagfeltet klinisk helsepsykologi gir muligheter for å styrke behandlingstilbudet for pasienter med somatiske sykdommer. Denne artikkelen er en programerklæring for videreutvikling av klinisk helsepsykologi i Norge.

Originalartikkel
Publisert
5. april 2011

En undersøkelse blant 290 elever i videregående skole viser en positiv sammenheng mellom fysisk aktivitet og flere mål på psykisk helse. Samtidig vet vi at kun halvparten av norske 15-åringer tilfredsstiller anbefalingene for fysisk aktivitet.

Testartikkel
Publisert
5. april 2011

BRIEF er et spørreskjema som kartlegger selvstyringsfunksjoner. Vi undersøkte om den norske oversettelsen av barneversjonen har samme psykometriske egenskaper som den amerikanske originalversjonen.

Fra praksis
Publisert
5. april 2011

Noen mennesker med psykiske lidelser lever store deler av sitt voksne liv i døgnavdelinger. Erfaringer med basal eksponeringsterapi kan tyde på at psykisk helsevern bør satse mer på intensiv psykologisk behandling for de dårligste pasientene.

Fagessay
Publisert
5. april 2011

Freuds forhold til sin svigerinne var på mange vis mer fortrolig enn det han hadde til sin kone. Og når de to skrev seg inn som dr. Sigmund Freud og frue, må det være lov til å lure på hvordan det sto til i denne familien.

Hard kritikk mot revidert diagnosesystem
Publisert
5. april 2011

«Psykiatrien står på kanten av stupet.» Denne gongen kjem ikkje utsegna frå ein brukaraktivist eller ein legekritisk psykolog. Det er redaktøren av diagnosebibelen DSM-IV som slaktar DSM-5, mest fordi den innfører føre-var-diagnosar for psykisk helse.

Skrivetips
Publisert
5. april 2011

Loven er en vaksine mot stivt og unødvendig høytidelig språk.

Psykologer i media
Publisert
5. april 2011
Intervju
Publisert
5. april 2011

Landsmøtet 2010 valgte henne til ny leder av Fagetisk råd.Selv er hun ikke like redd for å gjøre feil som hun var før.«Grønnsonearbeid» forebygger etiske feilvurderinger, mener hun.

I margen
Publisert
5. april 2011

Britiske Facebook-brukarar som ser urovekkande statusoppdateringar, kan no seia frå til Facebook Help Centre.

Leder
Publisert
5. april 2011
Psykologi og samfunn
Publisert
5. april 2011

Alle veit at røyking er svært skadeleg for helsa generelt. Det er mykje som tyder på at dette òg gjeld for den psykiske helsa. Trass i stor nedgang i Noreg i dei siste ti åra, røyker framleis ein av fem – uavhengig av kjønn. Slik held tobakk fram med å vera ei heilt sentral folkehelseutfordring, med relevans òg for psykisk helse.

Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2011
Doktorgrad
Publisert
5. april 2011
Forsknings­intervju
Publisert
5. april 2011

Hjernen holder seg formbar lenger enn man tidligere har trodd. Det er viktig kunnskap for klinikere som jobber med endringsprosesser eller med rehabilitering.

Kommentar
Publisert
5. april 2011
Kronikk
Publisert
5. april 2011
Debatt
Publisert
5. april 2011
Bokessay
Publisert
5. april 2011

Å være flinkest i PISA-klassen er ikke noe mål i seg selv, så lenge vi ikke vet om metodene fører til diktatur eller demokrati. Vi trenger mer kunnskap om hvordan læring skjer.

Leserne spør
Publisert
5. april 2011
Kommentar
Publisert
5. april 2011
Vel å merke
Publisert
5. april 2011