Du er her

Nr. 8 2008 - Klient og Terapeut

Psykologer i media
Publisert
1. august 2008
Psykologer i media
Publisert
1. august 2008
Psykologer i media
Publisert
1. august 2008
Psykologer i media
Publisert
1. august 2008
Psykologer i media
Publisert
1. august 2008
Psykologer i media
Publisert
1. august 2008
Psykologer i media
Publisert
1. august 2008
Psykologer i media
Publisert
1. august 2008
Psykologer i media
Publisert
1. august 2008
Psykologer i media
Publisert
1. august 2008
Psykologer i media
Publisert
1. august 2008
Psykologer i media
Publisert
1. august 2008
Psykologer i media
Publisert
1. august 2008
Psykologer i media
Publisert
1. august 2008
Psykologer i media
Publisert
1. august 2008
Psykologer i media
Publisert
1. august 2008
Reportasje
Publisert
1. august 2008

Kronisk smerte er et av Norges vanligste helseproblemer og påfører samfunnet store kostnader.

Forskningsnotiser
Publisert
1. august 2008

Det fins en sammenheng mellom bilpynt og aggressiv kjøring.

Forskningsnotiser
Publisert
1. august 2008

Følelser spiller en avgjørende rolle i bedømmelsen av rettferdig fordeling.

Forskningsnotiser
Publisert
1. august 2008

De tørreste mattelærerne er ikke nødvendigvis de dårligste.

Forskningsnotiser
Publisert
1. august 2008

En ti år gammel gutt var overbevist om at terrorangrepet i New York var hans skyld.

Doktorgrad
Publisert
1. august 2008

Hvordan øke de ansattes forebyggende arbeid på klasse- og skolenivå? Med data fra 490 PP-ansatte fra 121 kontorer i 10 fylker, samt fra 20 skoler, har Idsø analysert handlingsmønstret hos ansatte i PPT.

Doktorgrad
Publisert
1. august 2008

Mange organisasjoner har foretatt strukturelle endringer for å bygge ned hierarkiet og organisere seg i selvstyrte team, noe som ikke bare krever individuelle ferdigheter, men også relasjonelle selvledelsesferdigheter.

Doktorgrad
Publisert
1. august 2008

Hvilke ungdommer utsetter seg for risiko for seksuelt overførbare sykdommer? Og hvordan kan disse ungdommene påvirkes til å ta forholdsregler?

Doktorgrad
Publisert
1. august 2008

En forståelse av, og engasjement i, et barns livsverden er viktig for å oppnå en god allianse.

Bokanmeldelse
Publisert
1. august 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. august 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. august 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. august 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. august 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. august 2008
Leserne spør
Publisert
1. august 2008
Leserne spør
Publisert
1. august 2008
Vel å merke
Publisert
1. august 2008

Årets justeringsoppgjør for statlige ansatte er ferdig. Akademikernes høyeste prioriteringer var universitetssektoren og en del særskilte stillingskoder.

Vel å merke
Publisert
1. august 2008

NAV vil de nærmeste årene legge om sine rutiner for refusjon av pasienters utlegg, som drosjeregninger, psykologbehandling og egenandeler ved legebesøk.

Vel å merke
Publisert
1. august 2008

Fra 1. januar 2009 vil Norsk Pasientskadeerstatning gjelde fullt ut også for pasienter som går til psykolog.

Vel å merke
Publisert
1. august 2008
Vel å merke
Publisert
1. august 2008
Vel å merke
Publisert
1. august 2008
Vel å merke
Publisert
1. august 2008

Sett av tiden allerede nå: Den 5. og 6. november avholdes det årsmøte i Norsk forum for nevropsykiatri.

Vel å merke
Publisert
1. august 2008

Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet informasjonsbrosjyrer om psykisk helse på hele 17 språk.

Redaksjonelt
Publisert
1. august 2008
Teoretisk artikkel
Publisert
1. august 2008

Hvordan kan vi forstå avgjørende overganger i terapiprosessen? Artikkelen drøfter Daniel Sterns forståelse av fastlåst samhandling og endringsskapende samspill med utgangspunkt i Jessica Benjamins intersubjektive teori.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. august 2008

Begrepet motoverføring har gjennomgått en omfattende utvikling. I artikkelen føres begrepets idéhistorie frem til dagens debatt om analytikerens selvavsløring og subjektive bidrag til den analytiske relasjonen.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. august 2008

En dypt empatisk terapeut har stor tilgang til egne følelser og kroppslige opplevelser, og kan få kunnskap om pasientens følelsestilstand direkte. Gjennom dyp empati kan pasienten føle seg raskt og presist forstått.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. august 2008

Kan en kasusformulering hjelpe oss å forstå hvordan konkret samhandling i terapirelasjonen gir mulighet for endring? Prosessforskning med bakgrunn i kontroll-mestringsteori tilsier at pasienter endrer seg når de får «prøve ut» terapirelasjonen.

Fagessay
Publisert
1. august 2008

Johan Sebastian Welhaven gav som universitetslærer flere forelesningsrekker i psykologi. I denne artikkelen vises det hvor sentral psykologien var i Welhavens filosofi, og hvilke begreper som definerte psykologiens innhold på den tiden.

Fagessay
Publisert
1. august 2008

Store forskjeller i smertefølsomhet medfører at rapportert smerte ved samme lidelse varierer kraftig fra pasient til pasient. Nyere forskning viser at disse forskjellene i betydelig grad skyldes genetiske faktorer.

Publisert
1. august 2008

Minner om alvorlige overgrep og vold lever i kroppen i mange år etter hendelsene. Flashbacker i form av kroppslige gjenopplevelser krever en spesiell terapeutisk tilnærming for bearbeidelse.

25 år etter diktaturets fall
Publisert
1. august 2008

Hva gjør det med et samfunn at 30 000 mennesker er erklært forsvunnet, mens det settes strek over et rettsoppgjør som straffer de skyldige? At konsekvensene er alvorlige, kan den argentinske psykologen Fabiana Rousseaux skrive under på.

I margen
Publisert
1. august 2008

Siste nummer av Impuls handler om biologiens plass i psykologien.

Psykologer i media
Publisert
1. august 2008
Humanitært arbeid på Haiti
Publisert
1. august 2008

I Haitis hovedstad Port-au-Prince hjelper Stiftelsen Prosjekt Haiti fattige barn. Utdanning viser seg å være selve nøkkelen til et bedre liv. Den norske psykologen Kjell Bjørgvin Nilsen forteller fra det givende arbeidet.

Oppmerksomt nærvær som forebygging
Publisert
1. august 2008

Den som kjenner et sterkt sug etter rus kan få hjelp gjennom trening i oppmerksomt nærvær. Dette sier professor Alan Marlatt, en internasjonalt anerkjent størrelse på avhengighet og rusatferd.

Smerteforskning i Tromsø
Publisert
1. august 2008

Vi vet alle hvordan smerte føles i ulike situasjoner, men er det slik at vi har forskjellig opplevelse av smerte? Jakten på ulikheter i smertefølsomheten kan være med på å gi et helsebringende svar. Vi setter kursen mot Tromsø.

Forskningsnotiser
Publisert
1. august 2008
Oppsummert
Publisert
1. august 2008

Er vi i godt humør, har vi lett for å tenke på hyggelige minner. Minnes vi en lei episode, kommer den såre følelsen fra den gangen tilbake. Det er en innbyrdes sammenheng mellom hva vi tenker og hva vi føler.

Oppsummert
Publisert
1. august 2008

Tro kan flytte fjell, heter det. Men kan tro bedre hukommelsen? Husker vi bedre når vi tror vi husker bedre? En ny nederlandsk undersøkelse tyder på det.

Doktorgrad
Publisert
1. august 2008
Kronikk
Publisert
1. august 2008
Kommentar
Publisert
1. august 2008
Kommentar
Publisert
1. august 2008
Sykmeldingsretten
Publisert
1. august 2008

Opp mot fem hundre psykologer vil fra nyttår kunne sette sin historiske signatur på en sykmelding. Den nye ordningen har fått sterk tilslutning i høringsrunden, så her er det bare å brette opp ermene. Mye skal på plass innen 1. januar.

Tv-aksjonen 2008
Publisert
1. august 2008

Alle born i Noreg vil til hausten bli gjort merksame på rusproblematikk.

Kort om
Publisert
1. august 2008

Psykologer kommer jevnlig i kontakt med pasienter med helseproblemer som kan ha betydning for evnen til å kjøre bil. Da kan i så fall meldeplikten utløses. Denne meldeplikten går foran taushetsplikten.

Leserne spør
Publisert
1. august 2008
Vel å merke
Publisert
1. august 2008
Publisert
1. august 2008