Du er her

Nr. 10 2017 - Tema: Utviklingstraumer

Psykisk helse og utviklingstraumer
Publisert
5. oktober 2017
Kommentar
Publisert
5. oktober 2017

Utviklingstraumeperspektivet handler mer om å kompensere for barnets tapte erfaringer enn å «reparere skader». Da blir omsorgssystemet den viktigste arenaen for endring. Som hjelpere må vi yte regulerende omsorg.

Publisert
5. oktober 2017

Å få hjelp til å fortelle sin livshistorie – ikke bare om traumene – kan være livreddende. Men én terapeut er ofte ikke nok, mener psykolog Anders Dovran.

Nyheter
Publisert
5. oktober 2017

Ny viten om traumer i barndommen utfordrer diskusjonen om diagnoser.

Nyheter
Publisert
5. oktober 2017

Eks-statsråd og nå helsebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) vil at Oslo kommune skal herme etter Stangehjelpa. Hun får faglig støtte fra Psykologforeningen.

Evidensbasert praksis
Publisert
5. oktober 2017

Den polyvagale teorien blir regnet som en banebrytende forklaring på hvordan det autonome nervesystemet påvirkes av vår omgang med andre mennesker.

Evidensbasert praksis
Publisert
5. oktober 2017

Å gå en tur i parken, se film eller spise sammen er aktiviteter som i beste fall har blitt sett på som utgangspunkt for terapi. Ifølge den polyvagale teorien kan slike aktiviteter også utgjøre selve terapien.

Oppsummert
Publisert
5. oktober 2017

Barndomstraumer er en risikofaktor for alvorlig sykdomsforløp ved psykose.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. oktober 2017

Epigenetiske mekanismer bidrar til å regulere genuttrykket og hjernens utvikling og funksjon. En aktuell hypotese er at stressinduserte epigenetiske endringer spiller en viktig rolle ved alvorlige psykiske lidelser.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. oktober 2017

Moderne nevrovitenskap har gitt verdifull innsikt i nevrobiologiske prosesser som er involvert i etablering av traumatiske minner. Bedre kunnskap om disse prosessene kan øke forståelsen for hva som virker og ikke virker i terapi.

Evidensbasert praksis
Publisert
5. oktober 2017

Kartlegging av hjernefunksjoner og utviklingshistorikk kan være mer hensiktsmessig for behandlingsplanlegging enn tradisjonelle psykiatriske diagnoser.

Fra praksis
Publisert
5. oktober 2017

Sped- og småbarn som har levd med vold og omsorgssvikt, trenger både utredning og utviklingsstøttende omsorg.

Fra Arkivet
Publisert
5. oktober 2017
Fra praksis
Publisert
5. oktober 2017

Mangfoldet i traumeerfaringene til barn i BUP gjør at klinikeren trenger fleksible metoder som kan tilpasses den unges opplevelser. Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er én slik metode.

Fra praksis
Publisert
5. oktober 2017

To kompetansehevingsprogrammer for barnevernet er med på å skape et felles språk om utviklingstraumatiserte barn og unge.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. oktober 2017

Miljøterapeuter, fosterforeldre og saksbehandlere forteller at musikkterapi virker som en form for traumebevisst omsorg og sikrer deltakelsesfremmende praksis i barnevernets arbeid.

Debatt
Publisert
5. oktober 2017

Kunnskapen vi har om utviklingstraumer, tilsier en radikal omprioritering av samfunnets ressurser med omfattende følger for organiseringen av vårt helse- og sosialvesen.

Debatt
Publisert
5. oktober 2017

Går det an å endre lovene når hjelp som hjelper, er ulovlig?

Debatt
Publisert
5. oktober 2017

Diagnosesystemet er langt fra perfekt, men jeg tror ingen ønsker et system der helsepersonell etter eget forgodtbefinnende skal kunne definere noe som sykdom.

Debatt
Publisert
5. oktober 2017

Norsk pasientregister fører alle pasientkonsultasjoner med avtalespesialister automatisk inn i kjernejournaler. Kan de gjøre det?

Replikk
Publisert
5. oktober 2017
Debatt
Publisert
5. oktober 2017
Debatt
Publisert
5. oktober 2017

Empirisk forskning er leting etter observasjoner som sier noe om hva vi kan vente i fremtiden. Empiri har bare en hensikt hvis den gir mulighet for å forutsi.

Anmeldt
Publisert
5. oktober 2017

Forfatterne mener skolen kan være med og fremme nasjonens fremtidige psykiske helsekapital.

Anmeldt
Publisert
5. oktober 2017

Denne boken kan bli en ny bauta i norsk psykologisk litteratur.

Anmeldt
Publisert
5. oktober 2017

Målgruppa er for utydeleg, og språket manglar nærleik til opplevingane. Boka treffer meg ikkje.