Du er her

Nr. 1 2012 - Temanummer: Depresjon

Intervju
Publisert
5. januar 2012

– Det mollstemte er en naturlig side ved livet. Emosjonell modenhet innebærer evne til å romme smerte og sorg. Terapien skal åpne opp, slik at det som har vært vondt og truende, kommer med i selvbildet igjen.

Intervju
Publisert
5. januar 2012

– Samspillet med og relasjonen til terapeuten må på en tydelig måte være mer godartet enn relasjoner pasienten har erfart tidligere. Slike terapierfaringer kan en ta med seg, og de kan gjøre at en møter verden på nye og mer fleksible måter.

Psykologer i media
Publisert
5. januar 2012
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2012
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2012
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2012
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2012
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2012
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2012
Forskningsnotiser
Publisert
5. januar 2012

Seks grunnleggande følelsesuttrykk let seg gjenkjenna i musikksekvensar som lyttarane aldri hadde høyrt før.

Forskningsnotiser
Publisert
5. januar 2012

Å bu med bare ein av dei biologiske foreldra sine gjev klar auke i risikoen for sjølvmordsforsøk hos unge under 15 år.

Forskningsnotiser
Publisert
5. januar 2012

Utvalet var lite, men teknologien fiks, då Megan Robin sitt forskarlag undersøkte samanhengen mellom banning, depresjon og opplevd tap av sosial støtte for middelaldra kvinner.

Bokanmeldelse
Publisert
5. januar 2012

I disse tider, der kravet om at behandling skal være kort, kunne måles, veies og kvantifiseres, er det flott å lese historier hvor involvering, engasjement og tøffe tak er suksesskriterier.

Bokanmeldelse
Publisert
5. januar 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. januar 2012
Bokanmeldelse
Publisert
5. januar 2012
Debatt
Publisert
5. januar 2012

Har psykologi som vitenskap og profesjon et spesielt samfunnsansvar? Tanken hadde skremmende nok ikke streifet meg for jeg var på studentutveksling i Cape Town. Samfunnsperspektivet er et neglisjert område på profesjonsprogrammet i Oslo

Debatt
Publisert
5. januar 2012

Psykologer bør stille seg skeptiske til studier av «ubevisst beslutningstaking» som mangler tilstrekkelig maling og kontroll av bevisstheten.

Debatt
Publisert
5. januar 2012
Psykologer, tvang og psykisk helsevern
Publisert
5. januar 2012

Bruk av tvang, særlig overfor mennesker som sliter med psykiske problemer, reiser fundamentale spørsmål om menneskerettigheter. Vi trenger debatt om tvang i psykisk helsevern og om psykologenes praksis.

Debatt
Publisert
5. januar 2012

Grusomhetene den 22. juli star i fare for å avpolitiseres nar sykdomsdiagnosene skygger for samfunnets strukturelle problemer. For Anders Behring Breivik er også et ansikt fra moderniseringens bakside, der velferden og mulighetene fordeles skjevt. Han fremviser alle sider av den moderne «tapermannen», fastlåst i en utdatert maskulinitet.

Leserne spør
Publisert
5. januar 2012
Leserne spør
Publisert
5. januar 2012
Vel å merke
Publisert
5. januar 2012
Vel å merke
Publisert
5. januar 2012
Vel å merke
Publisert
5. januar 2012
Vel å merke
Publisert
5. januar 2012
Vel å merke
Publisert
5. januar 2012
Vel å merke
Publisert
5. januar 2012
Vel å merke
Publisert
5. januar 2012

Fagkonferansen «Hvem? Hva? Hvordan? – prioritering av mental helse innen bistand» går av stabelen i Oslo 7. og 8. mars.

Vel å merke
Publisert
5. januar 2012

Tove Gundersen (47) er ansatt som ny generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Vel å merke
Publisert
5. januar 2012

Nå kan kommuner og helseforetak i fellesskap søke tilskudd for å utvikle godt samarbeid om mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Søknadsfrist er 15. februar 2012.

Redaksjonelt
Publisert
5. januar 2012
Oversiktsartikkel
Publisert
5. januar 2012

I annen halvdel av det 20. århundre har forekomsten av depresjon økt i alle aldersgrupper og i alle vestlige kulturer. Ifølge evolusjonslæren er all atferd innrettet mot å fremme overlevelse og reproduksjon. Hvordan kan evolusjonsmodeller forklare økning av depresjon?

Oversiktsartikkel
Publisert
5. januar 2012

Virkningen av medikamentell behandling og psykoterapi ved depresjon er ofte overvurdert. Forståelsen av hvorfor depresjoner utvikles og for individuelle forskjeller i behandlingsrespons, kan utdypes av en psykobiologisk modell der nevrotransmittoren seretonin, nevrokognitive dysfunksjoner og avvikende informasjonsbearbeiding av emosjonelle stimuli er sentrale.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. januar 2012

Over halvparten av personer som har slitt med depresjon får tilbakefall. Hvordan kan psykologiske modeller forklare at depresjoner ofte vedvarer?

Oversiktsartikkel
Publisert
5. januar 2012

Depresjon hos barn og unge er en omfattende og gjennomgripende klinisk tilstand. Vi ønsker i denne artikkelen å presentere ny og oppdatert kunnskap som kan være nyttig i diagnostikk og behandling.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. januar 2012

I Helsedirektoratets retningslinjer for behandling av tilbakevendende depresjoner er både medikamentell og psykologisk behandling beskrevet som sentralt, spesielt de strukturerte psykologiske tilnærmingene. Artikkelen gir en kort beskrivelse av de vanligste terapiformene og en avsluttende vurdering.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. januar 2012

Bare et mindretall av personer med depresjon mottar i dag adekvat behandling. Ved å satse på dokumenterte former for veiledet selvhjelp kan flere raskere få psykisk helsehjelp.

Fra praksis
Publisert
5. januar 2012

I stedet for å jobbe med innholdet i den deprimerte personens tanker, sikter metakognitiv terapi mot å redusere selve grubleprosessen.

Fra praksis
Publisert
5. januar 2012

Norske psykologer står overfor en reell utfordring i møtet med pasienter som strever med både somatiske og depressive plager. Ignorerer vi de somatiske symptomene, risikerer vi å mislykkes med depresjonsbehandling.

Fra praksis
Publisert
5. januar 2012

Barseldepresjoner rammer hardt fordi det vekker skam og skyldfølelse når gleden og morsfølelsen uteblir. Disse vanskelige følelsene deles sjelden, og få kvinner med barseldepresjon fanges opp.

Behandling av depresjon
Publisert
5. januar 2012

Ellen Hartmann (t.v.) og Siri Gullestad er begge professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo, og identifiserer seg med den psykodynamiske tradisjonen. De forteller om et perspektiv i endring – inspirert av forskning og nytenkning.

Fra Arkivet
Publisert
5. januar 2012
Skrivetips
Publisert
5. januar 2012

Noen ord fins bare som feil. Internasjonalt kalles de «fantomord», på islandsk «draugorð».

Psykologer i media
Publisert
5. januar 2012
Leder
Publisert
5. januar 2012
Psykologi og samfunn
Publisert
5. januar 2012

Tiltak med liten gevinst for den enkelte kan gi stor gevinst for samfunnet som helhet. De store positive effektene av det norske forbudet mot spilleautomater tyder på at myndighetene med fordel oftere kan vurdere intervensjoner på samfunnsnivå.

Forskningsnotiser
Publisert
5. januar 2012
Forsknings­intervju
Publisert
5. januar 2012

Bruce Wampold, ein av dei fremste psykoterapiforskarane i verda, har innleidd eit kjærleiksforhold til ein viktig aktør i norsk psykologi. Kvar månad pakkar han snippsekken og dreg frå University of Wisconsin i Madison, USA til Vikersund i Buskerud for å leia forskingsinstituttet ved Modum Bad.

Kommentar
Publisert
5. januar 2012
Kronikk
Publisert
5. januar 2012
Debatt
Publisert
5. januar 2012
Debatt
Publisert
5. januar 2012
Kommentar
Publisert
5. januar 2012
Leserne spør
Publisert
5. januar 2012
Vel å merke
Publisert
5. januar 2012