Du er her

Nr. 4 2010 - Fra ekspertstyrt til klientstyrt behandling

Psykologer i media
Publisert
7. april 2010
Psykologer i media
Publisert
7. april 2010
Psykologer i media
Publisert
7. april 2010
Psykologer i media
Publisert
7. april 2010
Psykologer i media
Publisert
7. april 2010
Psykologer i media
Publisert
7. april 2010
Psykologer i media
Publisert
7. april 2010
Psykologer i media
Publisert
7. april 2010
Psykologer i media
Publisert
7. april 2010
Psykologer i media
Publisert
7. april 2010
Oppsummert
Publisert
7. april 2010
Oppsummert
Publisert
7. april 2010
Bokanmeldelse
Publisert
7. april 2010
Debatt
Publisert
7. april 2010

Haldis Hjort angriper og mistenkeliggjør avtalespesialistenes inntakspraksis, og anbefaler i stedet en praksis som må være problematisk i forhold til loven.

Debatt
Publisert
7. april 2010

Nordmenns støtte til aktiv dødshjelp går langt ut over FrPs rekker. Det blir helt feil å trekke linjer tilbake til nazistenes forsøk på å utrydde unyttige individer.

Debatt
Publisert
7. april 2010

Arbeiderpartiets slagord fra forrige stortingsvalg står i sterk kontrast til virkeligheten for utviklingshemmede og deres familier.

Debatt
Publisert
7. april 2010

Fokuset på bakenforliggende psykiske faktorer gjør at ME-syke ikke behandles godt, effektivt og empatisk.

Debatt
Publisert
7. april 2010

Mens vi i klinisk praksis veileder mødre i hvordan deres personlige egenskaper virker inn på relasjonen til deres barn, får vi knapt tilbakemeldinger på vår egnethet som behandler.

Debatt
Publisert
7. april 2010

Det vil være et tap for så vel psykologstanden som samfunnet om faget innsnevres til en ren klinisk utdanning, en ren organisasjonspsykologutdanning, en ren pedagogpsykolog-utdanning og andre bindestreksutdannelser.

Debatt
Publisert
7. april 2010
Vel å merke
Publisert
7. april 2010
Vel å merke
Publisert
7. april 2010
Redaksjonelt
Publisert
7. april 2010
Fagartikkel
Publisert
7. april 2010

Bør brukerne være førende i utformingen av sin egen behandling? Jeg vil svare ja. Brukermedvirkning gir gevinster ikke bare i form av bedre utfall i terapi, men også bedre utnyttelse av ressurser. Det forutsetter imidlertid grundig opplæring av terapeuter, langt over dagens praksis.

Oversiktsartikkel
Publisert
7. april 2010

Hvordan kan klinikere overføre resultatene fra forskning om virksomme tiltak til ordinær praksis? Positivt behandlings- eller tiltaksutbytte forutsetter høy implementeringskvalitet. Gode støttestrukturer samt en viss grad av standardisering og kontroll med gjennomføringen er derfor nødvendig når empirisk støttede tiltak skal integreres i praksis.

Fagartikkel
Publisert
7. april 2010

Nye studier viser at typer lovbrudd begått av personer med utviklingshemning ikke skiller seg vesentlig fra lovbrudd begått av andre. Personer med utviklingshemning er likevel overrepresentert i fengsler, noe som byr på store utfordringer for hele strafferettskjeden.

Fagbulletin
Publisert
7. april 2010

Individuell plan skal bidra til brukermedvirkning og til bedre samhandling mellom tjenesteytende instanser. Det statlige tiltaket fungerte etter planen i bare én av fire saker for ungdom og unge voksne med omfattende psykiske lidelser.

Divisjonsdirektør Arne Holte
Publisert
7. april 2010

Han er en ekte Oslo-gutt, men som psykologiprofessor og helseaktør har han satt spor over hele landet. Med en energi som gir assosiasjoner til naturkrefter har han i fire tiår gjøvet løs på den norske folkehelsa.

Profesjon i endring
Publisert
7. april 2010

Sist vi snakka med han, var Jonas Vaag nyutdanna master i psykologi. – Masterar er ikkje interesserte i å bli klinikarar, sa han. I dag er han psykolog ved Stjørdal DPS.

I margen
Publisert
7. april 2010

Det kan bli betre plass til yngre kvinner ved universiteta.

Hvis brukerne fikk bestemme
Publisert
7. april 2010

Å sette opp en trampoline og å hoppe på den sammen med sjuåringen som trenger hjelp, kan ha stor verdi. – Vi må slutte med bare å drive finterapi, sier Birgit Valla.

Hvis brukerne fikk bestemme
Publisert
7. april 2010

Alenemoren Vilde følte at både familien og hjelpesystemet syntes hun var en dårlig mor. Men så møtte hun terapeuter som lot seg invitere hjem for å støtte henne i samværet med barna.

Psykologer i media
Publisert
7. april 2010
Psykologi og samfunn
Publisert
7. april 2010

I løpet av et år vil en av tre i den voksne befolkningen tilfredsstille diagnostiske kriterier for minst én psykisk lidelse. Cirka halvparten vil rammes i løpet av livet [1]. Angstlidelser, depressive lidelser og rusrelaterte lidelser er de vanligste.

Forskningsintervjuet
Publisert
7. april 2010

I terapi med barn og unge er samarbeid med omsorgsgiverne avgjørende for et godt behandlingsutfall. Terapeuten må endre seg hvis resultatet uteblir.

Oppsummert
Publisert
7. april 2010
Oppsummert
Publisert
7. april 2010
Kronikk
Publisert
7. april 2010
Debatt
Publisert
7. april 2010
Kommentar
Publisert
7. april 2010

Det er nødvendig å gjøre et valg knyttet til av hvem og hvordan psykologifaget skal forvaltes. For dagens limbo-tilværelse er ikke å anbefale.

Kommentar
Publisert
7. april 2010
Kommentar
Publisert
7. april 2010
Psykologar i kommunane
Publisert
7. april 2010

Med den eine handa gjev det offentlege 40 millionar til psykologstillingar i kommunane. Med den andre trugar dei eksistensen til godt innarbeidde og lovpriste lågterskeltiltak. – Eit stort paradoks, seier tilsette ved Psykisk helseteam i nedskjeringskommunen Skedsmo.

Vel å merke
Publisert
7. april 2010