Skriv for oss

Tidsskrift for Norsk psykologforening er et generelt psykologisk tidsskrift som kommer 12 ganger i året. Her finner du blant annet vitenskapelige artikler, essay, reportasjer, intervju, kulturstoff, kronikker og debattinnlegg.

Siden 1964 har Psykologtidsskriftet vært en viktig aktør i norsk psykologi. Psykologtidsskriftet er det klart største tidsskriftet innenfor psykologi og psykisk helse, med et opplag på mer enn 10.000 hver måned. Vi leses av tilnærmet alle norske psykologer, i tillegg til at vi når en rekke andre lesere, som politikere, helse- og sosialarbeidere, redaksjoner og utdanningssteder. Psykologtidsskriftet publiserer og kommuniserer også innholdet sitt i sosiale medier, samt at alt stoff er tilgjengelig på nettsidene våre. 

Psykologer og andre er velkomne til å spre ny kunnskap og lufte meninger i tidsskriftet. Vi ønsker klar tale, det vil si originale tekster med tydelige og velbegrunnede poenger.

I menyen til venstre (over på mobil)  finner du en kort beskrivelse av tidsskriftets sjangre og spalter. Når du velger sjanger, er det viktig at du tenker over hvilken form som passer best til budskapet ditt. Sett deg også nøye inn i sjangerkravene vi stiller, som krav til tekstlengde, metodekrav og bruk av pasientmateriale.

Ferdigstillelse og viderepublisering
Psykologtidsskriftet er ansvarlige for ingress, titler, mellomtitler og sitater. Redaksjonen kan forkorte bidrag. Manus ellers skal godkjennes av forfatter. Alle bidrag kan publiseres på nett. Innlegg kan også bli publisert i andre medier Psykologtidsskriftet inngår avtale med.

Interessekonflikter
Husk å oppgi om det foreligger særskilte interesser som kan påvirke hvordan lesere oppfatter og tolker arbeidet ditt. Har arbeidet blitt sponset av en eller flere? Har du selv eller andre økonomiske interesser av å publisere stoffet? Jobber du for eller tar oppdrag fra organisasjoner eller institusjoner som kan ha interesse av at et materiale presenteres på en spesiell måte? Eller har du personlige forbindelser eller interesser som kan påvirke eller påvirkes av det du skriver om?

Oppgi også om arbeidet ditt har blitt publisert tidligere. Som en hovedregel aksepterer vi bare originalmanuskripter, men vi kan vurdere unntak om stoffet er av spesiell interesse, eller er tilstrekkelig bearbeidet og tilpasset våre sjangre. Dette må alltid avklares med redaktøren.

Eierforhold
Før bidraget er antatt og på trykk, er manuskriptet å anse som forfatterens private eiendom. Det behandles som et konfidensielt dokument som ikke kan gis til andre eller henvises til uten forfatterens tillatelse. Fra et manuskript er i trykk, er det å anse som Tidsskriftets eiendom, i den betydning at andre må be både Tidsskriftet og forfatteren om tillatelse til å kopiere figurer, tabeller eller å sitere (mer enn 500) ord fra artikkelen. Det innebærer at også forfatteren må innhente tillatelse fra redaktøren hvis en ønsker å trykke artikkelen, delvis eller i sin helhet, i en annen publikasjon. Tidsskriftet betinger seg rett til å oppbevare og publisere artikler og annet stoff også i elektronisk form, for eksempel via Internett.