Du er her

Nr. 11 2009 - Norsk Psykologforening 75 år

Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
I margen
Publisert
5. november 2009

Nå blir det lettere å ta magistergraden. Psykologer og pedagoger skal slippe forberedende prøver i latin, melder VG i 1946.

I margen
Publisert
5. november 2009

WHO vil ha retningsliner for rettvis prioritering av helse.

Doktorgrad
Publisert
5. november 2009

En kvalitetsbolig i et godt nabolag kan ha betydning for motivasjon til å komme ut av rusmisbruk og kriminalitet, viser en ny studie.

Doktorgrad
Publisert
5. november 2009

Fryktreaksjon i løpet av få millisekunder tyder på at ubevisste prosesser står bak.

Doktorgrad
Publisert
5. november 2009

Hvordan påvirkes den psykiske helsen hos barn i alderen 9–13 år?

Debatt
Publisert
5. november 2009

ADHD-debatten blir polarisert. Den biologiske leiren reflekterer ikke inn samspillets betydning for psykologisk utvikling, mens de som vektlegger betydningen av omsorg og samspill, lett utelukker nevrologiens rolle.

Debatt
Publisert
5. november 2009

Religiøse temaer bør styrkes i profesjonsstudiet. Det vil stimulere forskningen, og ikke minst gi kommende psykologer mer kompetanse i å håndtere religiøse temaer i terapi.

Debatt
Publisert
5. november 2009

Coachingpsykologi er psykologers svar på en coachingpraksis vi ofte verken kan eller vil assosiere oss med. Kanskje er det en fremtid for coachingpsykologi også i Norge?

Debatt
Publisert
5. november 2009

Den viktigste grunnen til å endre opptaksordningen ved profesjonsstudiet i Oslo var ønsket om å skape en utdanning med bedre integrering av klinikk og ferdighetsopplæring. Det har vi oppnådd.

Debatt
Publisert
5. november 2009

Vi tilbyr Psykologforeningens fagledelse en grundig gjennomgang av metoden så de kan se hvordan den faktisk skal brukes. For det er langt flere enn oss som har positiv erfaring med energipsykologisk behandling.

Debatt
Publisert
5. november 2009

Psykologforeningens president er mer opptatt av å karakterisere meg enn å ta stilling til de spørsmålene jeg har reist omkring EuroPsy. Hans skifte i fokus tyder kanskje på at profesjonsstudiet er tabu for oss psykologer?

Debatt
Publisert
5. november 2009
Debatt
Publisert
5. november 2009
Kommentar
Publisert
5. november 2009

Drømmer gir viktig informasjon, ikke bare til terapeuten, men også til klienten. I en terapisituasjon kan brokker av eventyr og fortellinger om religiøse erfaringer ha en lignende funksjon.

Bokanmeldelse
Publisert
5. november 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. november 2009
Leserne spør
Publisert
5. november 2009
Leserne spør
Publisert
5. november 2009
Leserne spør
Publisert
5. november 2009
Leserne spør
Publisert
5. november 2009
Leserne spør
Publisert
5. november 2009
Leserne spør
Publisert
5. november 2009
Leserne spør
Publisert
5. november 2009
Leserne spør
Publisert
5. november 2009
Leserne spør
Publisert
5. november 2009
Publisert
5. november 2009
Publisert
5. november 2009
Redaksjonelt
Publisert
5. november 2009
Originalartikkel
Publisert
5. november 2009

Det har i liten grad vært kartlagt hvor mange og hvem som går til psykolog i Norge. Denne landsdekkende undersøkelsen viser at hver syvende person mellom 26 og 32 år har fått hjelp hos psykolog. I slutten av 20-årene har hver sjette kvinne og hver tiende mann vært hos psykolog. En vesentlig andel gikk til privatpraktiserende terapeuter.

Fagartikkel
Publisert
5. november 2009

I relasjonen mellom den forskende terapeut og deltagere i en forskningsprosess oppstår forskningsetiske og metodologiske dilemmaer, som (a) sensitive temaer (b) nærhet og distanse og (c) analyse og tolkning. Vi vil belyse dilemmaene gjennom den pågående doktorgradsstudien «Samspill mellom foreldre og premature barn».

Teoretisk artikkel
Publisert
5. november 2009

Psykoselidelser har tradisjonelt vært forklart med biologiske og genetiske faktorer, men i senere tid har fokus på psykosers etiologi blitt flyttet mot miljømessige faktorer. Det er i den forbindelse sett en sterkere relasjon enn tidligere antatt mellom barndomstraumer og utvikling av psykotiske symptomer.

Fra praksis
Publisert
5. november 2009

Bruk av tolk er en problemstilling som de fleste psykologer i klinisk praksis har blitt eller kommer til å bli stilt overfor. Derfor er det uheldig dersom vår profesjon fortsetter å betrakte tolkebruk som en klinisk unntakstilstand.

Kronikk av statsminister Jens Stoltenberg
Publisert
5. november 2009
Fra Nordisk psykologmøte 1947
Publisert
5. november 2009

På vegne av den norske regjering ønsker jeg psykologer fra alle de nordiske land velkommen til Norge.

Norsk Psykologforenings historie
Publisert
5. november 2009

Det startet i 1934 med en håndfull psykologer som bestemte seg for å danne fagforening. 75 år senere utdannes det 280 nye psykologer hvert år, og profesjonen er sterkt etterspurt i helsevesen og i kommuner. Tidsskriftet stanser ved noen milepæler på veien.

Profesjonsstudiet under press
Publisert
5. november 2009

På 1990-tallet gikk en driftig undervisningsminister inn for å kutte ned på profesjonsstudiet. Kampen mot forslaget ble en prøvestein på Psykologforeningens politiske gjennomslagskraft.

Første nordiske psykologkongress 1947
Publisert
5. november 2009

I andre halvdel av 1940-årene økte igjen spenningen i Europa. En viktig grunn til å tromme sammen psykologene i Norden, for psykologi er nødvendig for å vinne freden, mente Harald Schjelderup.

Pskologforenigen 75 år
Publisert
5. november 2009

Hva mener dagens medlemmer om Psykologforeningens nåtid, fortid og framtid? Vi har stilt følgende spørsmål til lederne i seks lokalavdelinger:

Framtidsvisjonar
Publisert
5. november 2009

Globalisering, grenselaus teknologi, økologiske utfordringar og ei galopperande kunnskapsutvikling. Verda er i endring – men følgjer psykologien med?

«Framtidsforskar» om Norsk Psykologforening:
Publisert
5. november 2009

Det finst nok av nye felt for psykologar å gå inn i. Men faget sin innverknad på samfunnet blir hemma av ein stand som er innadvendt, passiv og for oppteken av å sikra sin eigen posisjon. Det meiner organisasjonspsykolog Per Espen Stoknes.

Psykologer i media
Publisert
5. november 2009
I margen
Publisert
5. november 2009
Kommentar
Publisert
5. november 2009
Psykologisk Institutt 100 år
Publisert
5. november 2009

Det var ikke stort, bare fem hundre kroner. Men det var det som skulle til for at psykologien omsider skulle få sitt eget institutt ved Universitetet i Oslo. Vi stiger om bord i professor Karl Halvor Teigens tidsmaskin og løser billett: Ett hundre år tilbake, takk!

Instituttleder Siri Gullestad:
Publisert
5. november 2009

Om stormene har lagt seg, er ikke det ensbetydende med laber ro og kjedelig konsensus. Motsetninger og uenighet om faglige spørsmål er fine saker, og bør løftes fram i lyset, mener instituttleder Siri Erika Gullestad, og ser framtida lyst i møte.

Prisbelønt psykolog-kritikk
Publisert
5. november 2009

Konen er traumatisert etter tapet av et barn. Psykologmannens eksponeringsterapi ender i vold og ekstrem selvskading. Filmen, som nylig skaffet Lars von Trier Nordisk råds filmpris, kan sees som en utforskning av moderne og klassiske kvinnebilder.

Doktorgrad
Publisert
5. november 2009
Kommentar
Publisert
5. november 2009
Kronikk
Publisert
5. november 2009
Debatt
Publisert
5. november 2009
Kommentar
Publisert
5. november 2009
Kommentar
Publisert
5. november 2009
Statsbudsjettet 2010
Publisert
5. november 2009

Statsbudsjettet for 2010 tar et av våre største folkehelseproblemer på alvor, sier Tor Levin Hofgaard.

Tverrfaglig kvalitetsutvikling
Publisert
5. november 2009

Det er økende forståelse for betydningen av tidlig oppdagelse og behandling av alvorlige psykiske lidelser. Nå skal gjennombruddsmodellen brukes til å inspirere utviklingen av tilbudet for pasienter med førstegangspsykose.

Glimt fra medlemsstatistikken
Publisert
5. november 2009

De neste tyve årene kan vi vente 4500 nye psykologer. Det utgjør en vekst på rundt 70 prosent fra dagens tall.

Nyheter
Publisert
5. november 2009

Lederen for Psykolog-foreningens menneskerettighetsutvalg, Nora Sveaass, ble 13. okt-ober gjenvalgt til FNs tortur-komité. Utenriksminister Jonas Gahr Støre sier Nora Sveaass har bidratt til å gi komiteens arbeid bredde og kvalitet.

Organisering av psykisk helsevern
Publisert
5. november 2009

Det viktigste grepet for å bedre folkehelsa er å satse på et psykologisk lavterskeltilbud, het det i invitasjonen til arrangementet «Lave terskler, høye ambisjoner». Men det er ikke sikkert det er psykologene som bør få jobben.

Nyheter
Publisert
5. november 2009

For ti år siden etablerte Bærum kommune Psykisk helsetjeneste for barn og unge (PSBU). Når leder Ellen Skjerven bes forklare suksessen i ett ord, velger hun «kompetanse».

Leserne spør
Publisert
5. november 2009
Publisert
5. november 2009