Du er her

Nr. 8 2011 - Temanummer: Klinisk arbeidspsykologi

Gina Krogsvold kommenterer:
Publisert
5. august 2011

– Et stort og betydelig løft, sier Gina Krogsvold om satsingen på å få psykisk syke tilbake i jobb ved hjelp av arbeidspsykologer.

Psykologer i media
Publisert
5. august 2011
Psykologer i media
Publisert
5. august 2011
Psykologer i media
Publisert
5. august 2011
Psykologer i media
Publisert
5. august 2011
Psykologer i media
Publisert
5. august 2011
Psykologer i media
Publisert
5. august 2011
Psykologer i media
Publisert
5. august 2011
Psykologer i media
Publisert
5. august 2011
Forskningsnotiser
Publisert
5. august 2011

Kontakt med husdyr kan auka trua på eiga meistring og dempa depresjon.

Forskningsnotiser
Publisert
5. august 2011

Fleksible arbeidstider gjer det lettare å legga livspuslespelet, noko som minskar stress og er positivt for helsa.

Forskningsnotiser
Publisert
5. august 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2011

Påstand: Norske psykologer er mer opptatt av å posisjonere seg fagpolitisk i samfunnet enn å studere samfunnspsykologiske tenkemåter. Sant eller ikke? Denne boka gir et nyttig spark i baken til norske psykologer.

Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2011
Debatt
Publisert
5. august 2011

Psykologistudiet bør ta åndelighet på alvor, men det er helt avgjørende at man er kritisk og definerer noen avgjørende forskjeller i dette landskapet.

Debatt
Publisert
5. august 2011

Mens psykologstudentene etterlyste religion i sin utdannelse, ønsket ikke psykologprofesjonens representanter å gi fagfeltet plass.

Debatt
Publisert
5. august 2011

Menigheter har ofte stor gjennomsiktighet. Da er det ikke enkelt å lufte temaet med presten. Hvor skal man da henvende seg hvis psykologen ikke vil ta en imot?

Debatt
Publisert
5. august 2011

Er det bare i Harald Schjelderups hus at åndelighet er fraværende?

Debatt
Publisert
5. august 2011

Forenklet biologi er like ille som å avvise biologi. Vi ser neppe på hjerner for å finne ut om personer er psykotiske.

Debatt
Publisert
5. august 2011

Hvis vestlige land, som har ledet vei i utviklingen av menneskerettighetene, ikke makter å demonstrere forpliktelse når det gjelder humanitærretten og menneskerettighetene, vil den internasjonale menneskerettighetsbevegelsen miste troverdighet.

Menneskerettigheter, psykologi og ansvar
Publisert
5. august 2011

En profesjonsforening vil alltid måtte foreta noen valg når det gjelder hvilke temaer som skal belyses eller kritiseres, og disse valgene må begrunnes både i fagetiske retningslinjer, psykologisk kunnskap og grunnleggende menneskerettigheter.

Forskning på ubevisst beslutningstaking
Publisert
5. august 2011

Bevissthetsforskningen viser at det er problematisk å skille skarpt mellombevisst og ubevisst tenkning. Men nyere studier av ubevisst beslutningstaking tar ikke høyde for dette.

Debatt
Publisert
5. august 2011

– Hadde jeg ikke fått min kusine som borddame i min onkels bryllup, så hadde jeg måttet gå ut i livet uten kunnskap om semikolon!

Nyheter
Publisert
5. august 2011
Vel å merke
Publisert
5. august 2011

Bruce E. Wampold (62) er ansatt som ny forskningsleder ved Modum Bad.

Vel å merke
Publisert
5. august 2011

Siden i vår – 28. april – har Tor Levin Hofgaard vært styreleder i Rådet for psykisk helse.

Vel å merke
Publisert
5. august 2011

Vi minner om Psykologikongressen 2011 på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo.

Vel å merke
Publisert
5. august 2011
Vel å merke
Publisert
5. august 2011

Tariffoppgjøret er i havn, og selv om lokale forhandlinger gjenstår, kan vi her bringe resultatene av lønnsoppgjøret i henholdsvis HSH/HUK-området og for helseforetakene.

Vel å merke
Publisert
5. august 2011

Fører psykologisk behandling av diffuse smertetilstander til raskere tilbakeføring til arbeidslivet? Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten håper å finne svar når de nå går i gang med å lage en kunnskapsoversikt på oppdrag av Norsk Psykologforening.

Vel å merke
Publisert
5. august 2011
Vel å merke
Publisert
5. august 2011
Vel å merke
Publisert
5. august 2011

På bestilling fra Psykologforeningen skal Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten lage en systematisk oversikt over effekt av tiltak for å redusere bruk av tvang i psykisk helsevern.

Redaksjonelt
Publisert
5. august 2011

Klinisk psykologi står i fare for å bli en sneversynt disiplin som ikke evner å se utover terapirommet.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. august 2011

Mange personer med schizofreni ønsker å jobbe, og er i stand til det, men får ikke sjansen. Gitt muligheten til jobb opplever mange at de får et mer normalt liv, med økt livskvalitet, færre symptomer og bedre sosial fungering.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. august 2011

Psykiske lidelser er en av hovedårsakene til sykefravær og uførepensjonering. Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi best hjelper mennesker med psykiske lidelser til deltagelse i arbeidslivet.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. august 2011

Økt sykefravær og tidlig uførepensjonering som følge av milde og moderate former for angst og depresjon er en utfordring i norsk arbeidsliv.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. august 2011

Yrkesvalgpsykologisk teori og metode har tilført betydelig kunnskap om personers ressurser og muligheter i arbeidslivet. Kunnskapen har bidratt til at flere med nedsatt arbeidsevne kan delta og mestre arbeidslivets krav.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. august 2011

Noen arbeidstakere utvikler psykiske plager etter mobbing på jobb. Målet med denne artikkelen er å gjøre behandlere i psykisk helsevern bedre rustet til å hjelpe personer som har erfart negative følger av mobbing.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. august 2011

Norsk arbeidsliv taper hvert år store summer på grunn av alkoholrelaterte problemer på arbeidsplassen. Tidlig intervensjon vil kunne forebygge vanskene og øke muligheten for endring av risikofylte drikkemønstre.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. august 2011

Personer med ervervet hjerneskade har ofte vansker med å komme tilbake til jobb. Det skyldes ikke bare følgetilstander av hjerneskaden, men også mangler ved den oppfølgingen som gis.

Arbeidspsykologen i arbeid
Publisert
5. august 2011

Kliniske arbeidspsykologer bidrar til å fremme arbeidsdeltakelse og forhindre onde sirkler som kan opprettholde og forverre psykiske helseplager.

Skrivetips
Publisert
5. august 2011

En kan undre seg når noe en tror er opplagt, blir uttrykt med en usikkerhet knyttet til rimeligvis. Ordet er en ‘falsk venn’ fra det svenske språket.

Psykologer i media
Publisert
5. august 2011
Leder
Publisert
5. august 2011
Psykologi og samfunn
Publisert
5. august 2011

Rundt syv prosent av alle norske familier kan defineres som fattige. Å vokse opp i en slik situasjon er forbundet med øket risiko for problemer på de fleste områder av barns utvikling, som språk, kognisjon, adferd og somatisk helse.

Forsknings­intervju
Publisert
5. august 2011

Psykoterapeutens subjektivitet er hans primære lytteinstrument, sier Eystein Våpenstad. En kantate av Bach klinger lydløst med i terapirommet.

Forskningsnotiser
Publisert
5. august 2011
Kronikk
Publisert
5. august 2011
Kommentar
Publisert
5. august 2011
Om spesialistutdanningen
Publisert
5. august 2011

Hva om listen over hva en er flink til, blir lengre enn listen over det vonde og vanskelige?

Debatt
Publisert
5. august 2011
Debatt
Publisert
5. august 2011
Kommentar
Publisert
5. august 2011
På europeisk psykologikongress i Istanbul
Publisert
5. august 2011

Eit øs av fagleg innputt, varme, sol, språkbarrierar og internasjonal forbrødring, historie, glas og betong, kulturell kontekst og nye teoriar: Å vera på europeisk psykologikongress grensar til det overveldande.

Vel å merke
Publisert
5. august 2011