– Medisinfri behandling skal være et reelt valg for pasientene. Per i dag er det ikke slik, mener helse og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Nora Skjerdingstad
Nyheter

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener det er uakseptabelt hvis pasienter nektes medisinfri behandling uten at det er gode faglige grunner for det.

Bildetekst: Alene: Atle Austad opplevde liten støtte fra kolleger da det stormet rundt ham fordi han sådde tvil om Viggo Kristiansens skyld i Baneheia-saken.

Atle Austad tvilte på bevisene mot Viggo Kristiansen og ble uglesett, også av kolleger. Men vedtaket om å gjenåpne Baneheia-saken trigger ingen behov for å hovere.

I Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 4, 2021 er psykolog Atle Austad intervjuet. Det er enkelte faktafeil i Austads uttalelser.

Vitenskapelig artikkel

En norsk oversettelse av en ferdighetstest for fasiliterende interpersonlige ferdigheter har gode psykometriske egenskaper, og kan brukes i framtidige kliniske studier der man undersøker behandlingseffekt eller terapeututvikling.

Fagessay

Det er utfordrende å gi god helsehjelp til lavprevalente pasientgrupper. Helse Bergen har undersøkt hvordan de kan bedre tilbudet sitt til pasienter med spiseforstyrrelser.

Opstad tvangsarbeiderhus
Fagessay

Det er 120 år siden den beryktede «løsgjengerloven» så dagens lys. På tide å kaste et tilbakeblikk på noe av det som har skjedd siden man begynte å sende såkalte løsgjengere på tvangsarbeid.

Fra praksis

Tidlege traume viklar seg inn i barnet si utvikling på komplekse måtar. Metoden Child-Parent Psychotherapy gir oss høve til å få fram barnet si stemme samtidig som vi jobbar med auka tryggleik og utviklingstøtte i omsorgsrelasjonen.

Kommentar

"Er dette begrepet om epistemisk tillit så nyttig? Hva har man egentlig sagt med det? Og på hvilken måte er det hjelpsomt i praktisk psykoterapi?"

Fra praksis

Kroppen uttrykker noe av det som rører seg i sinnet. Når studentene blir oppmerksomme på dette, hjelper det dem å bruke hele seg i møte med klienten. 

Kronikk

Psykologer har mye å lære av gutten som stod foran gullfiskbollen og utbrøt «Doffen har daua».

Standardisering

Hvis systemet er problemet, og det vi gjør opprettholder systemet, er vi også en del av problemet.

Standardisering

Det som kommer med pakkeforløp, er noe annet enn psykologi. Det er en kulturell ideologi som preger vestlig tenkning og har sitt utgangspunkt i moderne bedriftskultur.

Standardisering

Blir vi som psykologer for mye håndverkere, risikerer vi å bli marionetter i et system preget av målstyring og standardisering.

Tverrfaglig samarbeid

I skyggen av én lidelse kan det ligge en annen vi ikke ser. Slik «overskygging» kan koste både pasienten, familien og samfunnet dyrt. Derfor må vi samarbeide bedre på tvers av fagfelt og profesjoner.

Skammens funksjon

Det er vår evne til å aktivere selvmedfølelse som er det adaptive, og som avgifter skammen.

ME

Å holde pasienter med CFS/ME borte fra psykiatrien vil være den virkelige katastrofen.

Tester

Norges største distributør av kliniske og pedagogiske testverktøy, CheckWare, later til å tro at testkvalitet er en subjektiv størrelse, og skyver ansvaret for kvalitet over på sine kunder og sluttbrukere.

Bokessay

Harald Eias ti år gamle «Hjernevask»-debatt får nytt liv med Robert Plomins aktuelle bok, Blueprint, How DNA makes us who we are.

Bokanmeldelse

Forfatteren har en imponerende mengde kunnskap om psykologisk utvikling, og evner å presentere den i en form som er tilgjengelig både for psykologistudenter og for den allmenne leser.

Bokanmeldelse

Når pasienter blir møtt som alminnelige mennesker, får de mulighet til å utvikle en annen identitet, mener forfatteren av boken Bedringens sosiologi.

Klassikeren

Knut Hamsun: Mysterier (1892)

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

ELTE-UNIVERSITETET Norske studenter ble nektet lisens av norske helsemyndigheter etter avsluttet psykologistudium ved Eötvös Loránd University i Budapest. Nå foreligger en uttalelse fra EFTA-domstolen i saken.. Foto: Wikimedia commons
Nyheter

Regjeringsadvokaten mener statens holdning til ELTE-studentene er styrket etter at EFTA-domstolen uttalte seg i saken 25. mars. ELTE-studentenes advokat er uenig.

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

Ledige stillinger

Norges eneste stillingsportal spesifikt for psykologer. Her når du ut til 9.000 psykologer – også de som ikke er aktivt jobbsøkende.

Annonser stilling

Håkon Skard

For ikke lenge siden kom kommunepsykologen. President Håkon Skard i Psykologforeningen vil nå ha flere psykologer inn i barnevernet.

Fri assosiasjon

Kva kan verte konsekvensen dersom ein let diagnostiske kategoriar skugge over eksistensielle spørsmål?

Test- og kartleggingsverktøy

Helseteknologiselskapet CheckWare har rettigheter til 1200 tester, men vil ikke ha ansvar for faglig kvalitetssikring av dem. Lovisenberg sykehus har tatt jobben selv.

Vitenskapelig artikkel

Litteraturen om terapeututvikling kaster lys over hva miljøterapeuter trenger for å kjenne seg tryggere i en krevende arbeidshverdag i barnevernet.

Evidensbasert praksis

Helsemyndighetene anbefaler strukturert kartlegging av depresjon. PHQ-9 er et alternativ som er enkelt å ta i bruk.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt

Jeg vil berømme president Håkon Skard for å sette diskriminering på dagsorden. Men noen av løsningsforslagene kan skape flere problemer enn de løser.

Debatt

Som storkunde i Danske Bank risikerer Akademikerne at deres medlemmer ufrivillig investerer på tvers av vedtatt policy og verdigrunnlag. Hva skjedde, og hvem har ansvaret?

Klima

Ved inngåelse av nye avtaler om økonomiske medlemsfordeler er samfunnsansvar ett av vurderingskriteriene.

Klima

Det finnes mange måter å måle banker på. Etisk Bankguide er én og har sine metoder. 

FORBILDE: Psykologien trenger forskere som forfekter flerfaktorteorier, mener Jørn Hokland. Leigh McCullough (bildet) var en slik kvinne, som med sin teori om affektfobi integrerte flere teoretiske perspektiver. Foto: Unni Tobiassen, Modum Bad.
Debatt

Forsterkning er vellykket integrert med dynamisk og humanistisk teori, i motsetning til det Torgeir M. Hillestad synes å tro.

Tester

Det bør stilles strengere kvalitetskrav til tester som brukes for barn og unge i Norge.

Debatt

Akiah Ottesen romantiserer en behandlingshverdag uten dokumentasjonskrav, diagnoser, behandlingsplan og behov for evaluering.

Bokessay

Line Joranger forsvarer den mangetydige subjektiviteten i sin siste bok, og viser hvordan psykologien kan kjempe mot reduksjonismen i faget.

Bokanmeldelse

Denne boken får fram betydningen av migrasjonserfaringer for pasientenes psykiske verden.

Bokanmeldelse

Forfatteren viser til spennende grunnforskning om hvordan musikken aktiverer hjernen, men henger seg for mye opp i hvordan vi kan bruke dette til å tenke mer positivt.

Klassikeren

Irvin D. Yalom: Eksistensiell psykoterapi (2011)

Prestesaken

Gjenopptakelseskommisjonen skal behandle Prestesaken for andre gang. Den kan bli avgjort i løpet av våren.

Nyheter

Manglende kvalitetssikring av psykologiske tester bekymrer opposisjonen på Stortinget. Nå tas saken opp med helseminister Bent Høie.

Nyheter

Helsedirektoratet samler nå fagdirektørene i de regionale helseforetakene for å drøfte hvordan kvalitetssikringen av psykologiske tester kan bli bedre.  

Test- og kartleggingsverktøy

Nesten ingen klager om tester havner i Psykologforeningens fagetiske råd eller hos Helsetilsynet.

Rapport

Testkvalitetsprosjektet viser at mange hyppig brukte tester i Norge, har kvalitetsmangler knyttet til overholdelse av opphavsrett, oversettelsesmetodikk, norske normeringsdata, reliabilitet og validitet.

Rapport

Denne undersøkelsen viser behov for forbedringstiltak i testfeltet. Testretningslinjer blir ikke fulgt opp tilstrekkelig, og det er vanskelig å finne informasjon om testenes psykometriske egenskaper.

Nyheter

Ny rapport om testfeltet kritiserer flere aktører.

Fra praksis

«Hvorfor tror jeg ikke på det du sier?»

Forsknings­intervju

Foreldrene som var mest lydig under nedstengningen i mars i fjor, opplevde de største psykiske utfordringene blant foreldrepopulasjonen, viser en fersk studie.

Forandringsfabrikken lanserte nylig en rapport der ungdom selv forteller om hvorfor de selvskader, og hvordan de helst vil bli møtt. – Her er det mye å lære for oss behandlere, sier psykologspesialist og førsteamanuensis Line I. Stänicke.

Kronikk

Gradvis mister vi kontrollen: Systemets standardiseringer invaderer våre tanker og teknikker og styrer terapien.

Prinsipperklæringen

Prinsipperklæringen for evidensbasert praksis har svakheter som svekker psykologisk praksis og undergraver helsepolitiske mål. Psykologforeningen bør iverksette en revisjon.

Skammens funksjon

Det er fullt mulig å mene at skam kan være adaptiv uten å påføre klienten skam.

Gruppeterapi

Altfor få unge med psykiske helseproblemer tilbys gruppeterapi. Vi ber helsemyndighetene om et forskningsløft på feltet.

ME

Nå endrer engelske helsemyndigheter behandlingsrådene for ME/CFS. Følger Helsedirektoratet etter?

Forsterkningsbegrepet

Samfunnet trenger brukervennlige løsninger mer og mer. I den forbindelse er Hillestads tanker fra skrivebordet lite nyttige.

Bokessay

Klimakrisen vekker sterke følelser, som vi både kan forsvare oss mot og åpne oss for. Strategien vi velger, får konsekvenser for engasjementet vårt. 

Bokanmeldelse

Forfatteren viser oss hvordan alderdommen framstilles i samtidslitteraturen, men hvor ble det av den litterære gode alderdommen? 

Bokanmeldelse

Et prisverdig arbeid ligger bak denne retningslinjen for utredning av utviklingshemning. 

Klassikeren

Oddvar Anfinset: Karakteranalyse i et eksistensielt og fenomenologisk perspektiv (1991) 

Nyheter

Hva skal psykologer som bruker tester gjøre før det blir orden i testfeltet?

Endelig kan psykologspesialist Charity van Delft snakke fritt om test- og kartleggingsverktøy i NAV. – Mye bør gjøres, konstaterer hun.

Fagessay

Å innhente kunnskap fra pårørende i psykisk helsevern for voksne kan være nødvendig for at psykologen skal utøve anerkjent klinisk praksis og praksis i tråd med gjeldende lovverk.

+ For abonnenter
Vitenskapelig artikkel

Tiltakene som tilbys familier hvor barn utsettes for vold og omsorgssvikt bør være evidensbaserte. Første skritt i å sikre evidens er ofte å gjennomføre pilotstudier av tiltak, for å bane vei for større forskningsprosjekter.

SKRINT Seks av ni kommuner i Nordhordaland har slitt med å rekruttere og holde på kommunepsykologer. Foto: Øyvind Senneset
Nyheter

Kommuner i Nordhordland sliter med å rekruttere kommunepsykologer og vil ha statlig støtte til utdanningsstillinger. Senterpartiet vil ta saken til Stortinget. 

Kommunenes ansvar: Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse og omsorgsdepartementet mener at kommunene har hatt god anledning til å rydde plass på sine budsjetter for å sikre seg at de kan tilby psykologkompetanse. Foto: Nora Skjerdingstad
Nyheter

Helse- og omsorgsdepartementet tror flere kommuner har tilsatt psykolog enn det SINTEF vil ha det til.

Debatt

Førekomsten av autisme er utvilsamt aukande. Eg undrar på om denne auken kan vere uttrykk for ei innsnevring av normalitetsomgrepet.

Forsterkningsbegrepet

Det er ikke riktig at forsterkning kan stå på egne ben, slik Børge Holden hevder. 

Skammens funksjon

Jan Reidar Stiegler kan ikke vite noe om Zemir Popovacs intensjoner. Det kan ingen av oss. Her er vi overlatt til våre egne fortolkninger, selvbevissthet og holdninger. 

Kommentar

Redaksjonen i Psykologtidsskriftet har denne høsten arbeidet med strategiutvikling med utgangspunkt i den nye Formålsparagrafen og resultatene fra leserundersøkelsen.

Tester

Vi vil jobbe for å sikre at tester brukes i tråd med rutinene, skriver NAV i dette tilsvaret til Charity van Delfts kritikk i NÅ-intervjuet. 

Barnevern

Få offentlige inngrep har så alvorlige konsekvenser som omsorgsovertagelse. Desto viktigere er det å ta i bruk evidensbaserte behandlingsmetoder mens barna ennå bor hjemme. 

Essay

Hvorfor ble Patricia Hearst radikalisert? Var det personen eller situasjonen som var radikal? 

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Boken gir faglig påfyll for alle som har interesse for vold i nære relasjoner, men dekker ikke hele feltet. 

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Forfatterne lykkes med å integrere den historiske og moderne forståelsen av tilknytningsfeltet. 

+ For abonnenter
Klassikeren

Viktor Frankl: Vilje til mening (1969) 

+ For abonnenter

19 år etter lovfestingen sliter helsemyndighetene fortsatt med å få hjelpeapparatet til å ta i bruk individuell plan.

MOBILUTSLIPP En naturlig oppfølging av klimaregnskapet vil være å se nærmere på forbruk av eksempelvis mobiltelefoner, som bidrar vesentlig til klimautslipp når de blir produsert. I Dhaka i Bangladesh jobber denne mannen og kvinnen med å plukke ut deler s
Nyheter

Klimahensyn må ikke stå i veien for foreningens formål, mener Håkon Skard og lover ikke heldigital spesialistutdanning.

+ For abonnenter
EU-kommisjonen:

EU-kommisjonen avviser at masterutdanningen i psykologi ved ELTE er en profesjonsutdanning, og hevder den dermed ikke omfattes av EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

Fra praksis

Jeg har alltid tenkt at man ikke skal sende bort et barn som har problemer – man skal ta det til seg.

+ For abonnenter
Fagessay

Dyktige psykologledere makter å sette medarbeidernes behov i sentrum.

Vitenskapelig artikkel

Det psykoaktive stoffet MDMA kan være egnet i kombinasjon med psykoterapi. Hva sier forskningen om sikkerheten til og effekten av MDMAassistert psykoterapi i behandlingen av PTSD?

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt

Vi må hjelpe og veilede unge som har utvist skadelig seksuell atferd, ikke møte dem med nulltoleranse.

Debatt

Jeg vil oppfordre Zemir Popovac til å respektere at vi fortsatt mangler mye kunnskap om de fenomenene vi forsøker å forstå.

Debatt

Skam er et derivat fra en overordnet prosess som legges tungt på individet.

Debatt

Psykologer undergraver språklige minoritetsgruppers rett til likeverdige helsetjenester dersom de ikke benytter kvalifiserte tolker.

Debatt

Torgeir Hillestads kritikk av forsterkning minner om å kritisere mat for at effekten av maten avhenger av spiserens tilstand.

Debatt

Helsedirektoratets søvnkurs Sov godt er ikke et rent psykoedukativt kurs slik det hevdes i artikkelen Stå opp – Gruppebehandling for insomni i Psykologtidsskriftets augustutgave.

Essay

TV-serien Brave New World skildrer sjokkerende treffsikkert hvor samfunnet vårt er på vei. 

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Boken er en forfriskende og tankevekkende drøfting av metaliseringsbegrepet, men den er for lite eksplisitt på implikasjoner for praksis. 

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Leser du denne boken, har du verktøy til å hjelpe 80–90 % av alle pasienter med søvnlidelser. 

+ For abonnenter
Klassikeren

Harald Schjelderup: Innføring i psykologi (1966)

+ For abonnenter
Hustadvika kommune er en av mange som sliter med rekruttering til psykisk helse og rus. Foto: Wikimedia
Nyheter

Snart ett år etter at kommunene fikk plikt til å tilby psykologkompetanse, står 140 kommuner uten psykologårsverk i psykisk helse- og rusarbeid. Hustadvika i Møre og Romsdal er blant dem som sliter.

Psykisk folkehelse på statsbudsjettet

Bortsett fra god satsing på utdanning og arbeid er det lite å glede seg over i årets forslag til statsbudsjett når det gjelder forebygging av psykiske helseproblemer.

Nyheter

Noen helseforetak sliter med turnover, men foreløpig tyder lite på at psykologer og psykologspesialister «flykter» fra psykisk helsevern i stor stil.

 

Anne Kjersti Befring

Loven krever ikke at psykologer alltid skal sette en diagnose, understreker helserettsekspert Anne Kjersti Befring.

Fra praksis

Det hender ofte at telefontolk er det einaste alternativet samtaleterapeutar har for å drive terapi på tvers av språkelege barrierar. Eit slikt samarbeid har praktiske, men ikkje minst relasjonelle implikasjonar.

+ For abonnenter
Vitenskapelig artikkel

Hvordan har pandemien påvirket brukere av tilbud i psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling? Svarene brukerne gir kan gjøre tjenestene bedre rustet til å møte behovene deres.

Forsknings­intervju

Noen ganger kan forskningens jobb være å få bekreftet det man allerede tror man vet. Roar Fosse og kollegaer fant at pandemien har bidratt til å forverre den psykiske helsen til mennesker som allerede strever.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt

Det er på tide å tilpasse attføringssystemet til den enkelte slik at psykiske lidelser som varer mer enn fire år, ikke ender i uførhet. Tidsavgrensningen av arbeidsavklaringspenger bør opphøre.

Skammens funksjon

Skam er «et avfallsstoff» etter manglende anerkjennelse av barnets vitalitet og kjærlige følelser. Den bør avgiftes og ikke tillegges positive funksjoner. 

Muslimer i terapi

Noe av det viktigste for en helsearbeider er å unngå et forenklet kulturelt og religiøst perspektiv.

Tilbakemeldingssystemer

Tilbakemelding om endring kan føre til feiljustering av behandling og feilvurdering av hva som er negativ utvikling. Da holder det ikke å si at informasjon om endring er relevant uansett.

Forsterkningsbegrepet

I den grad forsterkningsbegrepet blir brukt som grunnforklaring på hvordan menneskelig atferd formes, blir det forfeilet.

Leder

I denne utgaven retter vi søkelyset mot flere sentrale temaområder for psykologer, som diagnostikk, karrierekrise og hvordan covid-19 har påvirket våre brukere.

Filmessay

Filmen Fight Club levendegjør psykoanalytisk tenkning og gir oss glimt inn i det ubevisste. 

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Boka tilbyr verdifulle smakebiter i familieterapifeltet, som kan inspirere til videre utforsking. 

+ For abonnenter
Klassikeren

Donald Woods Winnicott: Playing and Reality (1971) 

+ For abonnenter
Debatt

Det er ingenting i veien for at arbeidsavtalen mellom private psykologklinikker og psykologens enkeltpersonforetak skal kunne stille samme kvalitetskrav som i psykisk helsevern.

Behandling i psykisk helsevern

Helseministeren åpner for at modellen The Bergen 4-Day Treatment er overførbar til behandling av andre lidelser.

Debatt Verdensdagen

Det er ikke sant at de sykeste er stemmeløse. Spør gjerne mer og lytt! Mangler du spørsmål, har jeg noen forslag til formuleringer du kan bruke.

Verdensdagen

«Trivielt og ufarlig», «vagt og uforpliktende». Også i år får Verdensdagen for psykisk helse tyn for valg av tema.

Nyheter

Nye retningslinjer for forebygging av selvmord utvides til å omfatte rusfeltet og utsettes dermed til 2022.

Nyheter

ESA og norske helsemyndigheter er på kollisjonskurs når det gjelder synet på i hvor stor grad psykologer i Norge jobber selvstendig.

Behandling i psykisk helsevern

Ekspressbehandling mot angst og tvang er et eksempel på vår tids patologi, mener psykologspesialist. Firedagersmodellen er ingen «kvikk fiks», svarer psykologiprofessor Bjarne Hansen.

Intervju

– Skam overvinnes gjennom praksis, ikke innsikt, sier Janina Fisher. Hun mener at lek og nysgjerrighet bør spille en større rolle i terapirommet.

De som vedtar at Norge skal delta i krigsoperasjoner, må ikke under kommunisere hva det faktisk kan innebære, mener militærpsykolog Andreas Espetvedt Nordstrand. Foto: forsvaret

Mens han forsket på norske Afghanistan-veteraners psykiske helse, begynte Andreas Espetvedt Nordstrand å tvile på påstanden om at det er naturstridig å ta liv.

Den kontekstuelle modellen

Absurd framstilling av åtferdsteori.

Den kontekstuelle modellen

Den kontekstuelle modellen gjør virkelig «døren høy og porten vid» for en allerede overbelastet spesialisthelsetjeneste.

Skammens funksjon

Fra et utviklingsperspektiv er skam en nødvendig del av barnets selvutvikling.

Debatt

Det er unektelig mange mennesker der ute som har et problematisk forhold til skam. Men betyr dette at all skam er negativ?

Tilbakemeldingssystemer

Tror man at hensikten med tilbakemeldingssystemer er å avdekke kausalitet, er det forståelig at man avfeier det.

Diagnostisering

Rådet til våre medlemmer er å bruke diagnoser der det er grunnlag for det.

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver