Debatt

I et innlegg i Psykologtidsskriftet utfordrer Bjørn Aksel Aasen meg til å dokumentere at ELTE- utdannede medlemmer er en fare for pasientsikkerheten. Jeg mener tiden nå krever at vi er forbi slike oppspill til splittende debatt.

Debatt

Jeg utfordrer Psykologforeningens president til å dokumentere at medlemmer utdannet ved ELTE før 2016 skal være en fare for pasientsikkerheten.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

Debatt

Psykologforeningens medlemmer er forpliktet til å følge internasjonale retningslinjer for testbruk, men retningslinjene er  lite kjent og brukt. Er tiden inne for å etablere et testetisk råd?

Debatt:

Kommunenes ansvar for å tilby kunnskapsbasert psykisk helsehjelp med lav terskel, taler for et transdiagnostisk perspektiv i møtet med psykiske helseproblemer. 

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

Ledige stillinger

Norges eneste stillingsportal spesifikt for psykologer. Her når du ut til 9.000 psykologer – også de som ikke er aktivt jobbsøkende.

Annonser stilling

9. september ble Hedvig Montgomery tildelt Åse Gruda Skard prisen for popularisering av psykologisk kunnskap.
Åse Gruda Skard-prisen

Årets vinner av Åse Gruda Skard-prisen tror ikke på quick fix i barneoppdragelsen. Aller helst vil hun lære foreldrene å «danse» med barnet.

Fotografi av Turi Reiten Finserås
Årets doktorgrad

Systemet for å diagnostisere dataspillavhengighet er fortsatt ufullstendig, og slår annerledes ut for gutter enn jenter, viser forskningen til Turi Reiten Finserås.

Høyesterett avviste 7. september ELTE-studentenes anke. Wikipedia.
Nyheter

Norsk rettsvesen har avgjort at studenter med master i klinisk og helsepsykologi fra ELTE-universitetet ikke får tilgang på psykologyrket i Norge. EFTAs overvåkningsorgan ESA vurderer neste skritt.

Bilde av jussprofessor Ulf Stridbeck
Psykologi og juss

Jussprofessor Ulf Stridbeck og psykologiprofessor Tim Brennen har dratt i gang et historisk nytt fag i rettspsykologi ved Universitetet i Oslo. Både juss- og psykologistudenter strømmer til.

Fagessay

Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold har blitt kritisert for å ha svakt kunnskapsgrunnlag. Vi drøfter etiske utfordringer ved bruk av denne formen for tvangsbehandling, samt implikasjoner av endringen i psykisk helsevernloven.

Fragment av en statue av en egyptisk dronning (ca 1353–1356 f.Kr.) / The Met
Fagessay

Faseorientert traumebehandling representerer den rådende diskurs for arbeid med traumer og krenkelser i offentlig psykisk helsevern i Norge i dag. Dette essayet er et forsøk på å åpne opp feltet: Gjennom bidrag fra empirisk forskning, psykoanalyse og skjønnlitteratur argumenteres det for en forsiktig behandlingsoptimisme og åpenhet for det ordløse og uvisse. Kanskje finnes det ikke alltid ord som kan beskrive visse grusomme erfaringer på et tilfredsstillende og etisk vis?

Forsknings­intervju

Ny forskning har avdekket store variasjoner på kvaliteten i avhørspraksisen i politiet.

Debatt

Ledere som slutter å erfaringslære, risikerer å ende opp som søstrene til Askepott; som tapere med blodige føtter, til spott og spe. 

Debatt

Det er på tide at vi går i dialog med pasienter for å utbedre tilbudet til ME-syke. 

ISTDP

Som ISTDP-terapeut følte jeg på en stor grad av omnipotens. Jeg jobbet hardt for å lære meg teknikken og trodde jeg fikk en bedre forståelse for andre. Vred pasienten seg i stolen, tolket jeg det som motstand.*

Debatt: Medisinfri behandling

En debatt om hva behandling ikke skal inneholde, bidrar ikke til bedre behandling og bygger ikke tillit mellom behandler og pasient. 

Debatt: Levekår

Det er ikke behov for å ta foreningens 2017-vedtak om sosial utjevning opp av skuffen – det har aldri blitt lagt der.

Debatt

Min kamp for å håndtere store relasjonstraumer har blitt medisinert, diagnostisert og møtt med tvangsbehandling. Vendepunktet kom da jeg ble tilbudt medisinfri behandling.  

Bokessay

Det voksne barnet har flere veier til psykologisk overlevelse. I Tingenes tilstand av Sandra Lillebø blir et brudd mellom forteller og mor det eneste mulige.

Bokanmeldelse

Boken Ulovlig medisin vil nok engasjere troende, men er dårlig egnet til å overbevise skeptikerne om den kliniske nytten av psykedeliske stoffer.

Nyttig, men ikke revolusjonerende

Vi har fortsatt ikke knekt koden om hva som er den beste behandlingen for marginaliserte kvinner er. Boken er et lite bidrag i riktig retning.

Fri assosiasjon

Hans festning synes å være uangripelig fra enhver vinkel. Ingen respons.

Fattigdom på psykologkontoret

Psykologer og sosionomer vet kanskje litt for lite om hverandres kompetanse og faglige bidrag innenfor psykisk helsevern.

Debatt: Diskriminering

Det virker ikke som Psykologikongressen 2021 har tatt psykologifagets kompleksitet innover seg.

Debatt: Diskriminering

Maksimal åpenhet for den andres personlige fortelling er nødvendig, men det er like nødvendig å være åpen for å se maktstrukturene og livsvilkårene som fortellingen er innvevd i. 

Fattigdom på psykologkontoret

Sosionomen er ikke psykologens primære samarbeidspartner når det gjelder gjelds- og økonomirådgivning.

Illustrasjonsfoto: NTB
Fattigdom på psykologkontoret

Det er gode grunner for hjelpeprofesjonene til å tråkke i hverandres bed, så lenge vi unngår å ødelegge blomstene.

Fattigdom på psykologkontoret

Det er bra at psykologprofesjonen bidrar til større oppmerksomhet om sammenhengen mellom levekårsproblemer og psykisk helse. Men psykologene er ikke profesjonelle sosialarbeidere.

Debatt

Den samiske befolkingens levesett trues av både klima- og miljøendringene og storsamfunnets respons på de samme krisene.

Valg 2021

Hva er de viktigste sakene som offentligheten bør bli gjort oppmerksomme på innenfor ulike psykologiske områder? Psykologtidsskriftets sjefredaktør inviterte 20 av utvalgene i Psykologforeningen til å komme med innspill til valgkampen. Vi fikk fem svar.

Debatt

Det blir feil å lese fagplanen for psykisk helse og rus i helse Sør-Øst som en lærebok.  

Fattigdom på psykologkontoret

– Spørsmål om privatøkonomi bør ikke være tabu i terapirommet. Det kan undergrave terapien.

Fagessay

Det er skrevet mye og godt om Toleransevindumodellen på norsk i en traumepsykologisk kontekst. Vi finner mindre litteratur om bruken av rammeverket i en normalpsykologisk kontekst.

Fagessay

Tverrfaglige konsultasjoner med barn og ungdom som har somatiske symptomtilstander er ofte krevende klinisk arbeid. Ved å aktivt bruke tavle og elementer fra familie-og samtaleterapi kan den tverrfaglige konsultasjonen i seg selv være en terapeutisk intervensjon.

Fagessay

I debatten om standardisering av terapi kan psykologen som metafor for håndverkeren gi rom for nyanserte og utvidende refleksjoner om det terapeutiske virket.

Fagessay

Psykologiske universitetsklinikker har vært sentrale som rammer for profesjonsutdanningen i 50 år.

ISTDP

Tolkning er en provokasjon dersom pasientens subjektive opplevelse ikke anerkjennes.

Rusbehandling

Fagplanen for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst tar ikke inn kompleksiteten i forståelsen av rusavhengighet. Utviklingstraumer er fraværende.

Rammevilkår i psykisk helsevern

Erfaringene mine fra psykisk helsevern for barn og unge i Bodø er ei oppskrift på å skape svingdørspasienter og uføretrygdete.

Profesjonsutdanningen

Det en fordel at det utdannes flere psykologer ved norske studiesteder. Men det skjer best ved å øke kapasiteten ved våre veletablerte, kunnskapstunge universiteter.

Medisinfri behandling

De som kritiserer de medisinfrie tilbudene i psykisk helsevern, unnlater å drøfte pasientenes opplevelser. Det er mildt sagt forbausende.

ME

En biologisk tilnærming til ME er mer enn biomedisin og legemidler

Levekår

Det er god helsepolitikk når psykologer bidrar til sosial utjevning. Derfor bør Psykologforeningens vedtak om sosial utjevning opp av skrivebordsskuffen.

Bokanmeldelse

Hvordan påvirker metaforer vår verdensanskuelse? Hvordan kan terapeuten fortolke pasientens valg av metaforer? Disse og andre spørsmål forsøker Gudrun Olsson å svare på i boken sin.

Bjørn Christiansens minnepris

Depresjonsbehandling er ikke nok for folk som strever med komplisert sorg, mener artikkelforfatterne av fjorårets beste vitenskapelige artikkel i Psykologtidsskriftet.

FOR MYE KONTROLL: AP­-leder Jonas Gahr Støre mener dokumentasjons-­ og kartleggingskravene har gått for langt i psykisk helsevern. Foto: Pål Laukli
Valg 2021

Jeg fraskriver ikke høyresiden engasjement for psykisk helse, men valgløfter om at veksten i budsjettene til psykisk helse skulle overstige veksten i somatisk helsehjelp, er brutt gang på gang.

Nyheter

BET-seksjonen på Blakstad sykehus er valgt ut som ett av tre døgntilbud i hele verden i en WHO-katalog som ble lansert internasjonalt 10. juni.

Kronikk

Etter over ett år i behandling med ISTDP kjenner jeg på et behov for å lufte noen bekymringer som pasient og et ansvar for å gjøre det som fagperson.

Psykologer i barnevernet

Psykologforeningen ønsker flere psykologer inn i barnevernet. Men hva skal psykologene gjøre der? Og hvordan unngå profesjonskamp når psykologer skal samarbeide med sosionomer og barnevernspedagoger? – Profesjonskampen er allerede i gang, sier Fellesorganisasjonens leder.

Rapport

Personlighetsforstyrrelser er kjent som «avvik i personligheten», men denne gruppen avviker også i NAVs statistikk: Sammenlignet med andre pasientgrupper blir de diagnostisert senere, de ender oftere enn andre på arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, og svært få kommer tilbake til ordinært arbeid.

Gutt i Supermann-kostyme som ser etter en annen gutt som går sin vei
Oppsummert

Symptomer på depresjon i barne­ og ungdomsårene øker sårbarheten for senere utvikling av depresjon.

Kvinner på danseøving i New York i 1947
Fagessay

Vi må tenke nytt om hvordan vi lærer. 

Fra praksis

Lovisenbergmodellen for systematisk innhenting av tilbakemeldinger fra pasientene kan gi bedre behandling, bedre organisering av tjenestene og økt brukermedvirkning.

Medisinfri behandling

Etter fem år har de medisinfrie tilbudene ikke blitt det mange trodde de skulle bli. Vi ser trolig allerede slutten på tiltakene.

Debattkultur

I en replikk til Sigmund Karteruds kommentar til min kasusstudie om epistemisk mistillit tillot jeg meg å betegne deler av hans kommentar som etisk betenkelig.

Hovedsatsningsområdet

Kriser treffer oss der vi lever vårt liv. Under en pandemi hadde hovedsatsningsområdet «arbeid og utdanning» derfor fortjent en psykologforening som tok satsningen på alvor.

Profesjonsutdanningen

Start psykologutdanning i Agder nå! Det er ikke samfunnsmessig uklokt, slik Anne-Kari Torgalsbøen hevder i juniutgaven.

Profesjonsutdanningen

Til forskjell fra psykologiprofessor Anne-Kari Torgalsbøen, mener vi det vil være god samfunnsøkonomi å utdanne psykologer ved Universitetet i Agder. Mye er allerede på plass.

ISTDP

Psykolog og stipendiat Camilla Bärthel Flaaten tar i juniutgaven ansvar som fagperson ved å dele sin bekymring etter erfaringer med ISTDP som pasient.

Psykologer i barnevernet

Hvis psykologer skal bidra inn i barnevernet, holder det ikke at barneverntjenestene vet at vi er kompetente. De må ønske å samarbeide med oss også. Da må vi snakke med dem, ikke om dem.

Medisinfri behandling

Det er ikke psykoseforskere som bestemmer hvordan de faktiske helsetjenestene skal se ut, eller som vurderer forsvarlighet.

Fri assosiasjon

Den kollektive lidelsen pandemien bringer med seg, inviterer oss til å bli bedre kjent med oss selv, våre tilknytninger og våre verdier.

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver