Rapport

Denne undersøkelsen viser behov for forbedringstiltak i testfeltet. Testretningslinjer blir ikke fulgt opp tilstrekkelig, og det er vanskelig å finne informasjon om testenes psykometriske egenskaper.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

Nyheter

Ny rapport om testfeltet kritiserer flere aktører.

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

Nyheter

Hva skal psykologer som bruker tester gjøre før det blir orden i testfeltet?

Endelig kan psykologspesialist Charity van Delft snakke fritt om test- og kartleggingsverktøy i NAV. – Mye bør gjøres, konstaterer hun.

Fagessay

Å innhente kunnskap fra pårørende i psykisk helsevern for voksne kan være nødvendig for at psykologen skal utøve anerkjent klinisk praksis og praksis i tråd med gjeldende lovverk.

+ For abonnenter
Vitenskapelig artikkel

Tiltakene som tilbys familier hvor barn utsettes for vold og omsorgssvikt bør være evidensbaserte. Første skritt i å sikre evidens er ofte å gjennomføre pilotstudier av tiltak, for å bane vei for større forskningsprosjekter.

SKRINT Seks av ni kommuner i Nordhordaland har slitt med å rekruttere og holde på kommunepsykologer. Foto: Øyvind Senneset
Nyheter

Kommuner i Nordhordland sliter med å rekruttere kommunepsykologer og vil ha statlig støtte til utdanningsstillinger. Senterpartiet vil ta saken til Stortinget. 

Kommunenes ansvar: Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse og omsorgsdepartementet mener at kommunene har hatt god anledning til å rydde plass på sine budsjetter for å sikre seg at de kan tilby psykologkompetanse. Foto: Nora Skjerdingstad
Nyheter

Helse- og omsorgsdepartementet tror flere kommuner har tilsatt psykolog enn det SINTEF vil ha det til.

Debatt

Førekomsten av autisme er utvilsamt aukande. Eg undrar på om denne auken kan vere uttrykk for ei innsnevring av normalitetsomgrepet.

Forsterkningsbegrepet

Det er ikke riktig at forsterkning kan stå på egne ben, slik Børge Holden hevder. 

Skammens funksjon

Jan Reidar Stiegler kan ikke vite noe om Zemir Popovacs intensjoner. Det kan ingen av oss. Her er vi overlatt til våre egne fortolkninger, selvbevissthet og holdninger. 

Kommentar

Redaksjonen i Psykologtidsskriftet har denne høsten arbeidet med strategiutvikling med utgangspunkt i den nye Formålsparagrafen og resultatene fra leserundersøkelsen.

Tester

Vi vil jobbe for å sikre at tester brukes i tråd med rutinene, skriver NAV i dette tilsvaret til Charity van Delfts kritikk i NÅ-intervjuet. 

Barnevern

Få offentlige inngrep har så alvorlige konsekvenser som omsorgsovertagelse. Desto viktigere er det å ta i bruk evidensbaserte behandlingsmetoder mens barna ennå bor hjemme. 

Essay

Hvorfor ble Patricia Hearst radikalisert? Var det personen eller situasjonen som var radikal? 

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Boken gir faglig påfyll for alle som har interesse for vold i nære relasjoner, men dekker ikke hele feltet. 

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Forfatterne lykkes med å integrere den historiske og moderne forståelsen av tilknytningsfeltet. 

+ For abonnenter
Klassikeren

Viktor Frankl: Vilje til mening (1969) 

+ For abonnenter

19 år etter lovfestingen sliter helsemyndighetene fortsatt med å få hjelpeapparatet til å ta i bruk individuell plan.

MOBILUTSLIPP En naturlig oppfølging av klimaregnskapet vil være å se nærmere på forbruk av eksempelvis mobiltelefoner, som bidrar vesentlig til klimautslipp når de blir produsert. I Dhaka i Bangladesh jobber denne mannen og kvinnen med å plukke ut deler s
Nyheter

Klimahensyn må ikke stå i veien for foreningens formål, mener Håkon Skard og lover ikke heldigital spesialistutdanning.

+ For abonnenter
EU-kommisjonen:

EU-kommisjonen avviser at masterutdanningen i psykologi ved ELTE er en profesjonsutdanning, og hevder den dermed ikke omfattes av EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

Fra praksis

Jeg har alltid tenkt at man ikke skal sende bort et barn som har problemer – man skal ta det til seg.

+ For abonnenter
Fagessay

Dyktige psykologledere makter å sette medarbeidernes behov i sentrum.

Vitenskapelig artikkel

Det psykoaktive stoffet MDMA kan være egnet i kombinasjon med psykoterapi. Hva sier forskningen om sikkerheten til og effekten av MDMAassistert psykoterapi i behandlingen av PTSD?

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt

Vi må hjelpe og veilede unge som har utvist skadelig seksuell atferd, ikke møte dem med nulltoleranse.

Debatt

Jeg vil oppfordre Zemir Popovac til å respektere at vi fortsatt mangler mye kunnskap om de fenomenene vi forsøker å forstå.

Debatt

Skam er et derivat fra en overordnet prosess som legges tungt på individet.

Debatt

Psykologer undergraver språklige minoritetsgruppers rett til likeverdige helsetjenester dersom de ikke benytter kvalifiserte tolker.

Debatt

Torgeir Hillestads kritikk av forsterkning minner om å kritisere mat for at effekten av maten avhenger av spiserens tilstand.

Debatt

Helsedirektoratets søvnkurs Sov godt er ikke et rent psykoedukativt kurs slik det hevdes i artikkelen Stå opp – Gruppebehandling for insomni i Psykologtidsskriftets augustutgave.

Essay

TV-serien Brave New World skildrer sjokkerende treffsikkert hvor samfunnet vårt er på vei. 

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Boken er en forfriskende og tankevekkende drøfting av metaliseringsbegrepet, men den er for lite eksplisitt på implikasjoner for praksis. 

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Leser du denne boken, har du verktøy til å hjelpe 80–90 % av alle pasienter med søvnlidelser. 

+ For abonnenter
Klassikeren

Harald Schjelderup: Innføring i psykologi (1966)

+ For abonnenter
Hustadvika kommune er en av mange som sliter med rekruttering til psykisk helse og rus. Foto: Wikimedia
Nyheter

Snart ett år etter at kommunene fikk plikt til å tilby psykologkompetanse, står 140 kommuner uten psykologårsverk i psykisk helse- og rusarbeid. Hustadvika i Møre og Romsdal er blant dem som sliter.

Psykisk folkehelse på statsbudsjettet

Bortsett fra god satsing på utdanning og arbeid er det lite å glede seg over i årets forslag til statsbudsjett når det gjelder forebygging av psykiske helseproblemer.

Nyheter

Noen helseforetak sliter med turnover, men foreløpig tyder lite på at psykologer og psykologspesialister «flykter» fra psykisk helsevern i stor stil.

 

Anne Kjersti Befring

Loven krever ikke at psykologer alltid skal sette en diagnose, understreker helserettsekspert Anne Kjersti Befring.

Fra praksis

Det hender ofte at telefontolk er det einaste alternativet samtaleterapeutar har for å drive terapi på tvers av språkelege barrierar. Eit slikt samarbeid har praktiske, men ikkje minst relasjonelle implikasjonar.

+ For abonnenter
Vitenskapelig artikkel

Hvordan har pandemien påvirket brukere av tilbud i psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling? Svarene brukerne gir kan gjøre tjenestene bedre rustet til å møte behovene deres.

Forsknings­intervju

Noen ganger kan forskningens jobb være å få bekreftet det man allerede tror man vet. Roar Fosse og kollegaer fant at pandemien har bidratt til å forverre den psykiske helsen til mennesker som allerede strever.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt

Det er på tide å tilpasse attføringssystemet til den enkelte slik at psykiske lidelser som varer mer enn fire år, ikke ender i uførhet. Tidsavgrensningen av arbeidsavklaringspenger bør opphøre.

Skammens funksjon

Skam er «et avfallsstoff» etter manglende anerkjennelse av barnets vitalitet og kjærlige følelser. Den bør avgiftes og ikke tillegges positive funksjoner. 

Muslimer i terapi

Noe av det viktigste for en helsearbeider er å unngå et forenklet kulturelt og religiøst perspektiv.

Tilbakemeldingssystemer

Tilbakemelding om endring kan føre til feiljustering av behandling og feilvurdering av hva som er negativ utvikling. Da holder det ikke å si at informasjon om endring er relevant uansett.

Forsterkningsbegrepet

I den grad forsterkningsbegrepet blir brukt som grunnforklaring på hvordan menneskelig atferd formes, blir det forfeilet.

Leder

I denne utgaven retter vi søkelyset mot flere sentrale temaområder for psykologer, som diagnostikk, karrierekrise og hvordan covid-19 har påvirket våre brukere.

Filmessay

Filmen Fight Club levendegjør psykoanalytisk tenkning og gir oss glimt inn i det ubevisste. 

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Boka tilbyr verdifulle smakebiter i familieterapifeltet, som kan inspirere til videre utforsking. 

+ For abonnenter
Klassikeren

Donald Woods Winnicott: Playing and Reality (1971) 

+ For abonnenter
Debatt

Det er ingenting i veien for at arbeidsavtalen mellom private psykologklinikker og psykologens enkeltpersonforetak skal kunne stille samme kvalitetskrav som i psykisk helsevern.

Behandling i psykisk helsevern

Helseministeren åpner for at modellen The Bergen 4-Day Treatment er overførbar til behandling av andre lidelser.

Debatt Verdensdagen

Det er ikke sant at de sykeste er stemmeløse. Spør gjerne mer og lytt! Mangler du spørsmål, har jeg noen forslag til formuleringer du kan bruke.

Verdensdagen

«Trivielt og ufarlig», «vagt og uforpliktende». Også i år får Verdensdagen for psykisk helse tyn for valg av tema.

Nyheter

Nye retningslinjer for forebygging av selvmord utvides til å omfatte rusfeltet og utsettes dermed til 2022.

Nyheter

ESA og norske helsemyndigheter er på kollisjonskurs når det gjelder synet på i hvor stor grad psykologer i Norge jobber selvstendig.

Behandling i psykisk helsevern

Ekspressbehandling mot angst og tvang er et eksempel på vår tids patologi, mener psykologspesialist. Firedagersmodellen er ingen «kvikk fiks», svarer psykologiprofessor Bjarne Hansen.

Intervju

– Skam overvinnes gjennom praksis, ikke innsikt, sier Janina Fisher. Hun mener at lek og nysgjerrighet bør spille en større rolle i terapirommet.

+ For abonnenter
De som vedtar at Norge skal delta i krigsoperasjoner, må ikke under kommunisere hva det faktisk kan innebære, mener militærpsykolog Andreas Espetvedt Nordstrand. Foto: forsvaret

Mens han forsket på norske Afghanistan-veteraners psykiske helse, begynte Andreas Espetvedt Nordstrand å tvile på påstanden om at det er naturstridig å ta liv.

+ For abonnenter
Den kontekstuelle modellen

Absurd framstilling av åtferdsteori.

Den kontekstuelle modellen

Den kontekstuelle modellen gjør virkelig «døren høy og porten vid» for en allerede overbelastet spesialisthelsetjeneste.

Skammens funksjon

Fra et utviklingsperspektiv er skam en nødvendig del av barnets selvutvikling.

Debatt

Det er unektelig mange mennesker der ute som har et problematisk forhold til skam. Men betyr dette at all skam er negativ?

Tilbakemeldingssystemer

Tror man at hensikten med tilbakemeldingssystemer er å avdekke kausalitet, er det forståelig at man avfeier det.

Diagnostisering

Rådet til våre medlemmer er å bruke diagnoser der det er grunnlag for det.

Vitenskapelig artikkel

Vi må vite hva som gjør at barn og unge er fornøyde med behandlingen de får. Og vi må vite hva som gjør at foreldre er fornøyde, da de har en avgjørende rolle for om barnet får tilgang til behandling.

Vitenskapelig artikkel

Ledere ved DPS døgnenheter, dagsentre og samlokaliserte boliger oppgir at de har god kunnskap om brukernes rett til å stemme ved valg. De rapporterer imidlertid om mindre kunnskap om rett til tilrettelegging for valgdeltagelse, og at tilrettelegging ofte var avhengig av pasientens eget initiativ.

Oppsummert

Hva er det gode liv? En ny studie tyder på at en del av svaret ligger i hvilke forventninger man har til fremtiden: Står det vennlige møter for tur, eller vil jeg bare bli avvist og ekskludert nok en gang?

Bokanmeldelse

Her var det bare å finne fram markeringspennen.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Forfatteren deler generøst av sin kunnskap fra arbeid med asylsøkere, flyktninger og innvandrere. Men boka mangler et blikk på oppdatert forskning og menneskerettigheter.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Forfatteren oppfordrer til monotasking, i motsetning til multitasking, i en bok som gir et godt innblikk i deler av japansk kultur.

+ For abonnenter
Klassikeren

Virginia Axline: Play Therapy (1969)

+ For abonnenter
Helse- og omsorgsminister Bent Høie vi sikre oppfølging av pasienter som blir utskrevet fra døgnenheter.
Nullvisjon for selvmord

– Uten en nullvisjon risikerer vi å slå oss til ro med at selvmord er noe som skjer uansett. Nå forplikter vi oss til bred samfunnsinnsats i håp om å få selvmordstallene ned.

Nullvisjon for selvmord

Fagfolk advarer mot skadevirkninger av Regjeringens nullvisjon for selvmord. Etterlatte mener nullvisjonen gir et godt utgangspunkt for å bedre rammevilkårene i psykisk helsevern.

Nyheter

Årets tre vinnere av Åse Gruda Skard-prisen har det til felles at de formidler psykologi på Instagram. 

Kunnskapen om at også far kan rammes av fødselsdepresjon, bør få konsekvenser for hjelpeapparatets praksis, mener Eivor Fredriksen. Foto: Nora Skjerdingstad
Årets doktorgrad

Fødselsdepresjon er ikke forbeholdt mor, men kan smitte over på far – især hvis partene er usikre på parforholdet.

Debatt

Mangelen på tilbud i psykisk helsevern diskuteres ofte. Men min fortelling om egen innleggelse på et DPS viser at vi også må rette søkelyset på kvaliteten på hjelpen som tilbys.

Den kontekstuelle modellen

Alv A. Dahls kritikk av den kontekstuelle modellen for psykisk helse skyt over mål. Den vidare utviklinga av fagfeltet vårt vil neppe byggje på ei medisinsk forståing av psykiske vanskar og rusproblem. 

Den kontekstuelle modellen

Diagnosesystemene er ikke så kunnskapsbaserte som Alv A. Dahl vi ha det til. 

Den kontekstuelle modellen

Årsakssammenhenger lar seg ikke kun forklare ut fra sosiale forhold. 

ASBJØRN DYRENDAL

Psykologer har bidratt med konspirasjonsteorier. Og nordmenn skårer trolig nokså likt med amerikanere på konspirasjonsmentalitet, ifølge Asbjørn Dyrendal.

Debatt

Psykologtidsskriftet bør gå tilbake til sin tidligere praksis med å skille mellom fagfellevurderte artikler og ikkefagfellevurderte bidrag, uavhengig av formen.

Debatt

Håkon Skard har vært tydelig i rasismedebatten. Nå er det tid for konkret handling.

Reportasje

Nederlag, skam, frykten for å ha gjort feil: Kostnadene kan være store når pasienten tar sitt eget liv. Blir du ikke ivaretatt, risikerer du å bli en dårligere terapeut, mener ansatte i psykisk helsevern. 

Evidensbasert praksis

Å øke barn og unges trygghetsfølelse er sentralt i behandlingen av somatiske symptomtilstander.

Andreas Lund
Fagessay

Tilbakemeldingsverktøy er basert på et sviktende premiss om at det er mulig å følge med på om behandlingen faktisk virker.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Jeg frykter at folk flest vil bli negativt påvirket av denne amerikansk-pregete hangen til polarisering i Løgn eller Sannhet og derav følgende lettkjøpte løsninger.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Boken lover stoisk livsmestring, men oppfyller kun delvis sine lovnader.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Holmås skriver gjenkjennelig og forfriskende om det å ha en «usynlig sykdom», men møter seg selv i døra når hun forsøker å rive ned fordommene knyttet til egen lidelse.

Kronikk

Jeg klarer ikke å slutte å skade meg.

Nyheter

Sandra Ekelund Eidhammer og kollegaer var nysgjerrige på om TF-CBT kunne hjelpe barn med kompleks PTSD. For det ble de belønnet med Bjørn Christiansens minnepris.

Nyheter

Årets vinner av Bjørn Christiansens minnepris undersøker en viktig klinisk problemstilling med utgangspunkt i kliniske data, samlet inn som del av ordinær praksis.

Vitenskapelig artikkel

Stengte skoler og rådet om sosial distansering skulle hindre smitte under covid-19-pandemien. Men hvordan påvirket sosial distansering deres psykiske helse?

Vitenskapelig artikkel

Klinikere bør være tilbakeholdne med å bruke psykoedukasjon for personer med nevro-utviklingsforstyrrelser, ifølge denne litteraturgjennomgangen.

Bokanmeldelse

Mary Trump mener at Donald Trump er farlig, ytterst inkompetent og i ferd med å ødelegge det amerikanske demokratiet. Vil hun lykkes med å advare det amerikanske folk før det kommende presidentvalget?

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver