Bjørn Christiansens minnepris

Depresjonsbehandling er ikke nok for folk som strever med komplisert sorg, mener artikkelforfatterne av fjorårets beste vitenskapelige artikkel i Psykologtidsskriftet.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

FOR MYE KONTROLL: AP­-leder Jonas Gahr Støre mener dokumentasjons-­ og kartleggingskravene har gått for langt i psykisk helsevern. Foto: Pål Laukli
Valg 2021

Jeg fraskriver ikke høyresiden engasjement for psykisk helse, men valgløfter om at veksten i budsjettene til psykisk helse skulle overstige veksten i somatisk helsehjelp, er brutt gang på gang.

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

Ledige stillinger

Norges eneste stillingsportal spesifikt for psykologer. Her når du ut til 9.000 psykologer – også de som ikke er aktivt jobbsøkende.

Annonser stilling

PAKKEFORLØP Det gjenstår en god del før vi har oppnådd målsettingen om økt brukermedvirkning og mer sammenhengende og koordinerte tjenester, mener statsminister, Erna Solberg. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.
Valg 2021

Å styrke tilbudet til de som sliter med rus og psykisk helse, har vært en av Høyres viktigste prioriteringer. Vi må forebygge at psykiske problemer oppstår og vokser seg store, og vi må gjennomføre rusreformen.

Rapport

Personlighetsforstyrrelser er kjent som «avvik i personligheten», men denne gruppen avviker også i NAVs statistikk: Sammenlignet med andre pasientgrupper blir de diagnostisert senere, de ender oftere enn andre på arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, og svært få kommer tilbake til ordinært arbeid.

Gutt i Supermann-kostyme som ser etter en annen gutt som går sin vei
Oppsummert

Symptomer på depresjon i barne­ og ungdomsårene øker sårbarheten for senere utvikling av depresjon.

Kvinner på danseøving i New York i 1947
Fagessay

Vi må tenke nytt om hvordan vi lærer. 

Fra praksis

Lovisenbergmodellen for systematisk innhenting av tilbakemeldinger fra pasientene kan gi bedre behandling, bedre organisering av tjenestene og økt brukermedvirkning.

Medisinfri behandling

Etter fem år har de medisinfrie tilbudene ikke blitt det mange trodde de skulle bli. Vi ser trolig allerede slutten på tiltakene.

Debattkultur

I en replikk til Sigmund Karteruds kommentar til min kasusstudie om epistemisk mistillit tillot jeg meg å betegne deler av hans kommentar som etisk betenkelig.

Hovedsatsningsområdet

Kriser treffer oss der vi lever vårt liv. Under en pandemi hadde hovedsatsningsområdet «arbeid og utdanning» derfor fortjent en psykologforening som tok satsningen på alvor.

Profesjonsutdanningen

Start psykologutdanning i Agder nå! Det er ikke samfunnsmessig uklokt, slik Anne-Kari Torgalsbøen hevder i juniutgaven.

Profesjonsutdanningen

Til forskjell fra psykologiprofessor Anne-Kari Torgalsbøen, mener vi det vil være god samfunnsøkonomi å utdanne psykologer ved Universitetet i Agder. Mye er allerede på plass.

ISTDP

Psykolog og stipendiat Camilla Bärthel Flaaten tar i juniutgaven ansvar som fagperson ved å dele sin bekymring etter erfaringer med ISTDP som pasient.

Psykologer i barnevernet

Hvis psykologer skal bidra inn i barnevernet, holder det ikke at barneverntjenestene vet at vi er kompetente. De må ønske å samarbeide med oss også. Da må vi snakke med dem, ikke om dem.

Medisinfri behandling

Det er ikke psykoseforskere som bestemmer hvordan de faktiske helsetjenestene skal se ut, eller som vurderer forsvarlighet.

Fri assosiasjon

Den kollektive lidelsen pandemien bringer med seg, inviterer oss til å bli bedre kjent med oss selv, våre tilknytninger og våre verdier.

Bokanmeldelse

Nevrokognitiv utviklingspsykologi gir en innføring i et sentralt fagfelt for vordende psykologer, men boken kunne med fordel satt stoffet inn i en videre kontekst.

Bokanmeldelse

Enkle og tydelige prinsipper hjelper pasienten å ta del i egen behandling.

Filmessay

Filmen «Fucking Åmål» inviterer oss inn i ungdomstidens utforsking av selvstendighet, sosiale roller og grenser. Utfordringene kan kjennes uutholdelige, men er gjerne nødvendige for å finne og tåle seg selv.

Aktuelt - Prestesaken

Gjenopptakelseskommisjonen bestemte torsdag 17. juni at overgrepsdommen mot en 68 år gammel tidligere prest ikke blir gjenopptatt.

Debatt

Seksuell vold mot gutter og menn med migrasjonsbakgrunn er et underkommunisert problem. Konsekvensen er at færre får den hjelpen de trenger.

Nyheter

BET-seksjonen på Blakstad sykehus er valgt ut som ett av tre døgntilbud i hele verden i en WHO-katalog som ble lansert internasjonalt 10. juni.

Kronikk

Etter over ett år i behandling med ISTDP kjenner jeg på et behov for å lufte noen bekymringer som pasient og et ansvar for å gjøre det som fagperson.

Psykologer i barnevernet

Psykologforeningen ønsker flere psykologer inn i barnevernet. Men hva skal psykologene gjøre der? Og hvordan unngå profesjonskamp når psykologer skal samarbeide med sosionomer og barnevernspedagoger? – Profesjonskampen er allerede i gang, sier Fellesorganisasjonens leder.

Valg 2021

Blir psykisk helse et sentralt tema i valgkampen? Hva bør i så fall politikere gjøre for psykisk helsetjenester i neste stortingsperiode? Vi ba 12 stemmer tipse våre folkevalgte.

Illustrasjon: Steph Hope
Fagessay

Tolv år som sykehusdirektør har gitt rikelig anledning til å prøve og feile som leder. Her er ti viktige erfaringspunkter.

Illustrasjonsbilde av tomme benker
Fagessay

Under pandemien har ungdommer hatt færre sosiale arenaer de kan bruke til å bearbeide erfaringer og utvikle seg. En økning i antall ungdommer som blir innlagt på landets største barne avdeling i samme periode etter intoks, gjør oss bekymret.

Illustrasjonsbilde av hodetelefoner
Fra praksis

Et terapiforløp kun bestående av stemmer som snakker sammen, kan aldri erstatte det fysiske møtet mellom behandler og pasient. Eller?

Foto: Lee McLaughlin / Wikimedia commons
Standardisering

Er, eller er ikke, standardisering et gode i psykologisk praksis? Her vil jeg trekke frem fire momenter som uansett må tas i betraktning.*

Debatt

Det er svært ressurskrevende å etablere nye konkurransedyktige utdanningssteder. Derfor vil det være samfunnsøkonomisk lite klokt om flere aktører skal kunne utdanne psykologer.

ME

Det er på høy tid å utvikle et differensiert behandlingstilbud for ME-syke, der innsikt i hvilke medisinske intervensjoner som kan lindre og bedre tilstanden, inngår i tilbudet.

Medisinfri behandling

Det burde være en selvfølge at grundige forskningsprosesser skal finne sted før ny behandling implementeres, ikke etterpå.

Hovedsatsningsområdet

I maiutgaven etterlyses Psykologforeningens innsats for arbeidslivet i hovedsatsningsområdet. Vi deler forfatternes engasjement for temaet og håper å kunne bidra til økt inkludering gjennom flere ulike tiltak.

Bokessay

Den franske psykoanalytikaren André Green meinte at den depressive patologien må forståast gjennom omgrepet «den døde mora».

Bokanmeldelse

Per-Einar Binders bok En kort introduksjon til eksistensiell psykologi gir et unikt innblikk i hvordan Binder selv forstår livets store spørsmål, men den gir ingen egentlig introduksjon til eksistensiell psykologi eller tenkning.

Bokanmeldelse

Noe av det som gjorde mest inntrykk i denne tankevekkende boka, er hvordan byutviklere helt bevisst utvikler byrom med fiendtlig arkitektur for å hindre menneskelig samhandling.

Debatt

Psykologistudenter kan ikke forskånes for frustrasjonen det kan være å møte fremmedartede ord.

Debatt

Politikere som er opptatt av psykisk helse, bør gjøre mer fleksibel uføregradering til valgkampsak.

 

Nyheter

Heller ikke i lagmannsretten vant ELTE-studentene fram med kravet om at de skal ha tilgang til psykologyrket i Norge. Det fremgår av en dom som ble avsagt 19. mai.

Aktuelt

I 2021 er det 20 år siden psykologspesialister fikk anledning til å fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern. Psykologene skulle bidra til mindre tvang, men tallene fra Norsk pasientregister de siste 7–8 årene tyder på at antall tvangsinnleggelser er stabilt. Torsdag 6. mai arrangerte Psykologtidsskriftet digital debatt om tvang i psykisk helsevern. Fikk du ikke med deg debatten live kan du se den i opptak nederst i denne saken.

Forsknings­intervju

Psykologspesialist Anja Vaskinn og veterinærspesialist Karianne Muri har forsøkt å oppsummere hva forskningen sier om seksuell omgang mellom mennesker og dyr. – Vi vet svært lite om de psykologiske faktorene som bidrar til denne typen adferd, sier Vaskinn.

Journal

Ny forskning reiser spørsmål om pasientjournalen som arbeidsredskap. «Journalen min skal ikke være en åpen lærebok for studenter og annet helsepersonell», advarer forfatter, hjelpepleier og tidligere erfaringskonsulent Målfrid J. Frahm Jensen.

Tester

Helsedirektoratet vil redusere antall testanbefalinger og innføre en merkeordning for å opplyse om usikkerhet ved testene og opphavsrettslige forhold. 

Rektor Sunniva Whittaker ved Universitetet i Agder (UiA) mener hele regionen trenger flere psykologer. Hun vil vekte en profesjonsutdanning mot kommunale helsetjenester.

Fra praksis

Når gikk terapien min over til å bli noe privat og ikke­terapeutisk?

Bilde fra TV-serien Atypical
Fagessay

Gruppetilbud for ungdommer med autismespekter-forstyrrelse må skreddersys for å treffe.

+ For abonnenter
Formes circulaires av Robert Delaunay
Fagessay

Psykoterapi er en unikt kreativ og samskapende prosess – på samme tid både kunst og vitenskap.

+ For abonnenter
Vitenskapelig artikkel

Pasientene i tre helse­regioner i har fått anledning til å lese sykehus journalen sin på internett. Tjenesten er hovedsakelig til for pasientene, men har påvirket klinikernes arbeid. Artikkelen presenterer klinikerne i psykisk helsevern sine erfaringer fra de første årene etter innføringen.

Vitenskapelig artikkel

Mange helsetjenester ansetter erfarings­konsulenter med egne erfaringer med psykiske vansker og/eller rus. Denne pilotstudien viser at mange ordinært ansatte helsepersonell også har slik erfaring som de benytter i arbeidet.

Kronikk

For meg var president Trump en avatar med en personlighet skapt og kontrollert av 70 millioner andre. Slik sett var det vel ikke noe galt med Trump?

Medisinfri behandling

Mye kan tyde på at hjelpere som ikke vil henvise til medisinfrie tilbud, handler ut fra et bekreftelsesbias og setter egen faglige overbevisning over brukernes rettigheter.

Standardisering

Den nordiske velferdsmodellen er bygget på standarder. For å kunne fordele goder rettferdig, trengs allmenngyldige kriterier og målbare enheter for å sikre grunnleggende likhetsidealer.

Standardisering

Standardiseringen som nå dominerer psykisk helsevern, er en uønsket innskrenkning av en nødvendig variasjon.

Hovedsatsningsområdet

Halvveis inn i landsmøteperioden sliter Psykologforeningen med å følge opp hovedsatsningsområdet «arbeid og utdannelse».

Fagformidling

Jeg vil utfordre beskrivelsen av fagformidling som enten «god» eller «dårlig».

Epistemisk tillit

Når Sigmund Karterud hevder at jeg med min kasusbeskrivelse om epistemisk mistillit «gjør psykoterapifeltet en bjørnetjeneste», tror jeg han overdriver min påvirkningskraft.

ME

Psykologisk støttebehandling kan være positivt for den ME-syke, men andre former for psykologisk behandling kan gjøre vondt verre.

Rolv Wesenlund som Marve Fleksnes
Essay

Han skryter, overdriver og dummer seg ut. Karakteren Marve Fleksnes bryter med dydene i vår psykologiske kultur. Likevel blir vi glad i ham.

Psykolog Marsha Linehan
Bokanmeldelse

Å ha tilgang til lettfattelig materiale av god kvalitet på morsmålet er et viktig element i en vellykket behandling. Endelig er DBT Ferdighetstrening kommet i norsk språkdrakt.

+ For abonnenter
Gammel mann med surfbrett
Bokanmeldelse

En god og oversiktlig innføring i bredden i eldrefeltet.

+ For abonnenter
Rusreformen

Rusreformen ble aldri oversolgt, den handlet om å gå fra straff til hjelp hele tiden

Rusreformen

Jeg ønsker å avslutte debatten med Kari og Rebekka Lossius om Rusreformen med følgende avklaringer:

Rusreformen

En rusreform bør ikke overselges som løsning på altfor mange problemer. Det fører bare til skuffelse og desillusjonering.

Rusreformen:

Rusreformen er også et håndslag til fattige kvinner og barn på den andre siden av kloden, de som bærer den tyngste børen i krigen mot narkotika.

Bildetekst: Alene: Atle Austad opplevde liten støtte fra kolleger da det stormet rundt ham fordi han sådde tvil om Viggo Kristiansens skyld i Baneheia-saken.

Atle Austad tvilte på bevisene mot Viggo Kristiansen og ble uglesett, også av kolleger. Men vedtaket om å gjenåpne Baneheia-saken trigger ingen behov for å hovere.

– Medisinfri behandling skal være et reelt valg for pasientene. Per i dag er det ikke slik, mener helse og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Nora Skjerdingstad
Nyheter

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener det er uakseptabelt hvis pasienter nektes medisinfri behandling uten at det er gode faglige grunner for det.

Debatt

De som mener jeg presenterer faktafeil i intervjuet "Ingen justismordjeger", forholder seg i liten grad til kjernen i min kritikk av systemet for oppnevning av rettssakkyndige.

Tilsvar

Det er et viktig rettsikkerhetsprinsipp i straffesaker at det er rom for kontradiksjon mellom påtalemyndigheten og forsvarerne. Dette vil også gjelde i forhold til rettens oppnevnelse av sakkyndige.

Debatt

I Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 4, 2021 er psykolog Atle Austad intervjuet. Det er enkelte faktafeil i Austads uttalelser.

Opstad tvangsarbeiderhus
Fagessay

Det er 120 år siden den beryktede «løsgjengerloven» så dagens lys. På tide å kaste et tilbakeblikk på noe av det som har skjedd siden man begynte å sende såkalte løsgjengere på tvangsarbeid.

Fagessay

Det er utfordrende å gi god helsehjelp til lavprevalente pasientgrupper. Helse Bergen har undersøkt hvordan de kan bedre tilbudet sitt til pasienter med spiseforstyrrelser.

Vitenskapelig artikkel

En norsk oversettelse av en ferdighetstest for fasiliterende interpersonlige ferdigheter har gode psykometriske egenskaper, og kan brukes i framtidige kliniske studier der man undersøker behandlingseffekt eller terapeututvikling.

Fra praksis

Tidlege traume viklar seg inn i barnet si utvikling på komplekse måtar. Metoden Child-Parent Psychotherapy gir oss høve til å få fram barnet si stemme samtidig som vi jobbar med auka tryggleik og utviklingstøtte i omsorgsrelasjonen.

Kommentar

"Er dette begrepet om epistemisk tillit så nyttig? Hva har man egentlig sagt med det? Og på hvilken måte er det hjelpsomt i praktisk psykoterapi?"

Fra praksis

Kroppen uttrykker noe av det som rører seg i sinnet. Når studentene blir oppmerksomme på dette, hjelper det dem å bruke hele seg i møte med klienten. 

Fagessay

En god balanse mellom generelle og spesialiserte tjenester er helt nødvendig i klinisk virksomhet. Men vi mangler fortsatt kunnskap om hvordan få til en slik balanse, til beste for pasientene.

Kronikk

Psykologer har mye å lære av gutten som stod foran gullfiskbollen og utbrøt «Doffen har daua».

Standardisering

Hvis systemet er problemet, og det vi gjør opprettholder systemet, er vi også en del av problemet.

Standardisering

Det som kommer med pakkeforløp, er noe annet enn psykologi. Det er en kulturell ideologi som preger vestlig tenkning og har sitt utgangspunkt i moderne bedriftskultur.

Standardisering

Blir vi som psykologer for mye håndverkere, risikerer vi å bli marionetter i et system preget av målstyring og standardisering.

Tverrfaglig samarbeid

I skyggen av én lidelse kan det ligge en annen vi ikke ser. Slik «overskygging» kan koste både pasienten, familien og samfunnet dyrt. Derfor må vi samarbeide bedre på tvers av fagfelt og profesjoner.

Skammens funksjon

Det er vår evne til å aktivere selvmedfølelse som er det adaptive, og som avgifter skammen.

ME

Å holde pasienter med CFS/ME borte fra psykiatrien vil være den virkelige katastrofen.

Tester

Norges største distributør av kliniske og pedagogiske testverktøy, CheckWare, later til å tro at testkvalitet er en subjektiv størrelse, og skyver ansvaret for kvalitet over på sine kunder og sluttbrukere.

Bokessay

Harald Eias ti år gamle «Hjernevask»-debatt får nytt liv med Robert Plomins aktuelle bok, Blueprint, How DNA makes us who we are.

Bokanmeldelse

Forfatteren har en imponerende mengde kunnskap om psykologisk utvikling, og evner å presentere den i en form som er tilgjengelig både for psykologistudenter og for den allmenne leser.

Bokanmeldelse

Når pasienter blir møtt som alminnelige mennesker, får de mulighet til å utvikle en annen identitet, mener forfatteren av boken Bedringens sosiologi.

Klassikeren

Knut Hamsun: Mysterier (1892)

ELTE-UNIVERSITETET Norske studenter ble nektet lisens av norske helsemyndigheter etter avsluttet psykologistudium ved Eötvös Loránd University i Budapest. Nå foreligger en uttalelse fra EFTA-domstolen i saken.. Foto: Wikimedia commons
Nyheter

Regjeringsadvokaten mener statens holdning til ELTE-studentene er styrket etter at EFTA-domstolen uttalte seg i saken 25. mars. ELTE-studentenes advokat er uenig.

Håkon Skard

For ikke lenge siden kom kommunepsykologen. President Håkon Skard i Psykologforeningen vil nå ha flere psykologer inn i barnevernet.

Fri assosiasjon

Kva kan verte konsekvensen dersom ein let diagnostiske kategoriar skugge over eksistensielle spørsmål?

Test- og kartleggingsverktøy

Helseteknologiselskapet CheckWare har rettigheter til 1200 tester, men vil ikke ha ansvar for faglig kvalitetssikring av dem. Lovisenberg sykehus har tatt jobben selv.

Vitenskapelig artikkel

Litteraturen om terapeututvikling kaster lys over hva miljøterapeuter trenger for å kjenne seg tryggere i en krevende arbeidshverdag i barnevernet.

Evidensbasert praksis

Helsemyndighetene anbefaler strukturert kartlegging av depresjon. PHQ-9 er et alternativ som er enkelt å ta i bruk.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt

Jeg vil berømme president Håkon Skard for å sette diskriminering på dagsorden. Men noen av løsningsforslagene kan skape flere problemer enn de løser.

Debatt

Som storkunde i Danske Bank risikerer Akademikerne at deres medlemmer ufrivillig investerer på tvers av vedtatt policy og verdigrunnlag. Hva skjedde, og hvem har ansvaret?

Klima

Ved inngåelse av nye avtaler om økonomiske medlemsfordeler er samfunnsansvar ett av vurderingskriteriene.

Klima

Det finnes mange måter å måle banker på. Etisk Bankguide er én og har sine metoder. 

FORBILDE: Psykologien trenger forskere som forfekter flerfaktorteorier, mener Jørn Hokland. Leigh McCullough (bildet) var en slik kvinne, som med sin teori om affektfobi integrerte flere teoretiske perspektiver. Foto: Unni Tobiassen, Modum Bad.
Debatt

Forsterkning er vellykket integrert med dynamisk og humanistisk teori, i motsetning til det Torgeir M. Hillestad synes å tro.

Tester

Det bør stilles strengere kvalitetskrav til tester som brukes for barn og unge i Norge.

Debatt

Akiah Ottesen romantiserer en behandlingshverdag uten dokumentasjonskrav, diagnoser, behandlingsplan og behov for evaluering.

Bokessay

Line Joranger forsvarer den mangetydige subjektiviteten i sin siste bok, og viser hvordan psykologien kan kjempe mot reduksjonismen i faget.

Bokanmeldelse

Denne boken får fram betydningen av migrasjonserfaringer for pasientenes psykiske verden.

Bokanmeldelse

Forfatteren viser til spennende grunnforskning om hvordan musikken aktiverer hjernen, men henger seg for mye opp i hvordan vi kan bruke dette til å tenke mer positivt.

Klassikeren

Irvin D. Yalom: Eksistensiell psykoterapi (2011)

Prestesaken

Gjenopptakelseskommisjonen skal behandle Prestesaken for andre gang. Den kan bli avgjort i løpet av våren.

Nyheter

Manglende kvalitetssikring av psykologiske tester bekymrer opposisjonen på Stortinget. Nå tas saken opp med helseminister Bent Høie.

Nyheter

Helsedirektoratet samler nå fagdirektørene i de regionale helseforetakene for å drøfte hvordan kvalitetssikringen av psykologiske tester kan bli bedre.  

Test- og kartleggingsverktøy

Nesten ingen klager om tester havner i Psykologforeningens fagetiske råd eller hos Helsetilsynet.

Rapport

Testkvalitetsprosjektet viser at mange hyppig brukte tester i Norge, har kvalitetsmangler knyttet til overholdelse av opphavsrett, oversettelsesmetodikk, norske normeringsdata, reliabilitet og validitet.

Rapport

Denne undersøkelsen viser behov for forbedringstiltak i testfeltet. Testretningslinjer blir ikke fulgt opp tilstrekkelig, og det er vanskelig å finne informasjon om testenes psykometriske egenskaper.

Nyheter

Ny rapport om testfeltet kritiserer flere aktører.

Fra praksis

«Hvorfor tror jeg ikke på det du sier?»

Forsknings­intervju

Foreldrene som var mest lydig under nedstengningen i mars i fjor, opplevde de største psykiske utfordringene blant foreldrepopulasjonen, viser en fersk studie.

Forandringsfabrikken lanserte nylig en rapport der ungdom selv forteller om hvorfor de selvskader, og hvordan de helst vil bli møtt. – Her er det mye å lære for oss behandlere, sier psykologspesialist og førsteamanuensis Line I. Stänicke.

Kronikk

Gradvis mister vi kontrollen: Systemets standardiseringer invaderer våre tanker og teknikker og styrer terapien.

Prinsipperklæringen

Prinsipperklæringen for evidensbasert praksis har svakheter som svekker psykologisk praksis og undergraver helsepolitiske mål. Psykologforeningen bør iverksette en revisjon.

Skammens funksjon

Det er fullt mulig å mene at skam kan være adaptiv uten å påføre klienten skam.

Gruppeterapi

Altfor få unge med psykiske helseproblemer tilbys gruppeterapi. Vi ber helsemyndighetene om et forskningsløft på feltet.

ME

Nå endrer engelske helsemyndigheter behandlingsrådene for ME/CFS. Følger Helsedirektoratet etter?

Forsterkningsbegrepet

Samfunnet trenger brukervennlige løsninger mer og mer. I den forbindelse er Hillestads tanker fra skrivebordet lite nyttige.

Bokessay

Klimakrisen vekker sterke følelser, som vi både kan forsvare oss mot og åpne oss for. Strategien vi velger, får konsekvenser for engasjementet vårt. 

Bokanmeldelse

Forfatteren viser oss hvordan alderdommen framstilles i samtidslitteraturen, men hvor ble det av den litterære gode alderdommen? 

Bokanmeldelse

Et prisverdig arbeid ligger bak denne retningslinjen for utredning av utviklingshemning. 

Klassikeren

Oddvar Anfinset: Karakteranalyse i et eksistensielt og fenomenologisk perspektiv (1991) 

Nyheter

Hva skal psykologer som bruker tester gjøre før det blir orden i testfeltet?

Endelig kan psykologspesialist Charity van Delft snakke fritt om test- og kartleggingsverktøy i NAV. – Mye bør gjøres, konstaterer hun.

Fagessay

Å innhente kunnskap fra pårørende i psykisk helsevern for voksne kan være nødvendig for at psykologen skal utøve anerkjent klinisk praksis og praksis i tråd med gjeldende lovverk.

Vitenskapelig artikkel

Tiltakene som tilbys familier hvor barn utsettes for vold og omsorgssvikt bør være evidensbaserte. Første skritt i å sikre evidens er ofte å gjennomføre pilotstudier av tiltak, for å bane vei for større forskningsprosjekter.

SKRINT Seks av ni kommuner i Nordhordaland har slitt med å rekruttere og holde på kommunepsykologer. Foto: Øyvind Senneset
Nyheter

Kommuner i Nordhordland sliter med å rekruttere kommunepsykologer og vil ha statlig støtte til utdanningsstillinger. Senterpartiet vil ta saken til Stortinget. 

Kommunenes ansvar: Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse og omsorgsdepartementet mener at kommunene har hatt god anledning til å rydde plass på sine budsjetter for å sikre seg at de kan tilby psykologkompetanse. Foto: Nora Skjerdingstad
Nyheter

Helse- og omsorgsdepartementet tror flere kommuner har tilsatt psykolog enn det SINTEF vil ha det til.

Debatt

Førekomsten av autisme er utvilsamt aukande. Eg undrar på om denne auken kan vere uttrykk for ei innsnevring av normalitetsomgrepet.

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver