Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

Illustrasjon: Kommunens muligheter for å fremme «Hverdagsgledens fem»
Fagessay

Befolkningens livskvalitet er landets viktigste ressurs. Forskning har vist at livskvaliteten kan styrkes og vi kan utstyre politikere, fagfolk og befolkningen med en verktøykasse for bedre psykisk helse.

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

Ledige stillinger

Norges eneste stillingsportal spesifikt for psykologer. Her når du ut til 9.000 psykologer – også de som ikke er aktivt jobbsøkende.

Annonser stilling

Fagessay

Ett sentralt grunnproblem for psykoterapeutisk praksis, som psykologer sjelden reflekterer over, omhandler dens etos. Hva er psykoterapiens iboende grunnverdier?

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

En tvangsinnleggelse i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) kan forstås som en motkraft til tvangen som følger av rusmiddelavhengighet.

Fra praksis

Mentalisering er ufordrende for ungdom med begynnende personlighetsproblematikk. En mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppe kan gi dem nyttige erfaringer.

Fra praksis

Kriteriebasert diagnostikk av depresjon har ført til at vi ikke ser de alvorlig deprimerte pasientene godt nok. Hver pasient er unik og har sin personlige og individuelle historie som må utforskes og tydeliggjøres.

Illustrasjonsbilde av mobiltelefon i baklomme
Forsknings­intervju

Stipendiat Luisa Fassi forsker på ungdommers bruk av sosiale medier og hvordan bruken påvirker deres psykiske helse. – Hovedbudskapet er at vi ikke har kommet langt nok til å stemple sosiale medier som enten utelukkende bra eller dårlig. 

En hånd som kaster en stein
Debatt

Det vil kunne tjene Svein Eikeseth som atferdsanalytiker å lytte til kritikken mot konverteringsterapi.

Debatt

Psykisk helsefeltet trenger ikke en ny profesjonskamp mellom psykologer og psykiatere. Vi er avhengige av å rekruttere spesialister både i psykologi og psykiatri.

Merete Nesset og Inger-Mari Eidsvik vil ha erstatning for menneskrettighetsbruddene de mener psykisk helsevern har utsatt dem for, og vil forby tvangsmedisinering.
Aktuelt

De hevder at behandlingen de fikk i psykisk helsevern brøt med menneskerettighetene, og krever erstatning. På sikt vil de ha forbud mot tvangsmedisinering.

Kommentar

Høstmælingens oversikt over profesjonens historie må ses på bakgrunn av at psykologisk vitenskap ikke har avansert, og at den generelle viten man har, er innebygget i språk og kultur.

Fagessay

Som kvalificeret vidne til fagets allesteds nærvær, må man indse, at psykologien for længst har opnået showkarakter.

Bilde av skulpturen Pietà av Michelangelo
Filmessay

Serien Mare of Easttown er en studie i hvordan fastlåst sorg kan fortone seg. Portrettet av Mare er dagsaktuelt og gjenspeiler nye sorgdiagnoser.

Posthumt portrett av John Keats. Malt av William Hilton, ca. 1822.
Fagessay

Hva kan vi, i vår tid, lære av Keats sin diktekunst?

Bokanmeldelse

Et viktig bidrag med en ny lærebok om bipolar lidelse på norsk, som favner bredt og formidler godt om lidelsen og respektfullt om hvordan man best kan leve med den.

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Etikkpanelet

Det er etisk problematisk når fagfolk låner autoritet til selvhjelpslitteratur som lover mer enn den kan holde.*

Debatt

Sensur av fagfolk kan i verste fall føre til en selvhjelpslitteratur som utelukkende inneholder aktører uten helseutdanning.

Debatt

Med sju uker på bestselgerlistene for sakprosa denne våren har mange funnet tilbudet de mangler, gjennom Den lille boken som kurerer sterk angst. 

Illustrasjon av en krabbe og flere sei
Fagessay

Det er ikke lover og system som hemmer psykologenes fagutøvelse i 2022, det er psykologenes egen rolleforståelse.

Fagessay

Pasientorganisasjoner, behandlingssystem og profesjonsrepresentanter diskuterer stadig bruk av tvang i psykisk helsevern. Bruk av antipsykotika er et sentralt gjennomgangstema i konflikter og uenigheter.

Fra praksis

Vi gjør alle feil iblant. Siden feilvurderingene vi gjør som vedtaksansvarlige kan få store konsekvenser, er det viktig med egenrevisjoner av vedtakene vi fatter.

Fagessay

Psykologer kan bidra til å forebygge brudd på menneske­rettighetene for pasienter som er fratatt friheten

Fagessay

Med grunnlag i Helse- og omsorgsloven § 10–2 kan personer være i tvungent tilbakehold på institusjon. Praksisen har eksistert i årtier, og kunnskapsgrunnlaget er fortsatt tynt. 

HOLDNINGSENDRING Spenningsnivået blir lavere hvis pasientene på lukket avdeling vet at de kan forlate institusjonen, er holdningen blant personalet på lukket avdeling på Lovisenberg. Foto: Africa Studio/stock.adobe.com
Reportasje

På lukket avdeling på Lovisenberg har de åpnet dørene selv om de har noen av de tyngste pasientene i landet. Det har endret behandlingskulturen og holdningen til tvang.

Fagessay

Lovkravene til tvangsinnleggelse er redusert ved fare for andres liv og helse, og fører til en menneske rettslig problematisk forskjells behandling av pasienter i psykisk helsevern.

Fagessay

Forskningsprosjektet ReCoN omhandler tvungent psykisk helsevern. I dette fagessayet belyser vi noen utfordringer og suksesskriterier for brukerinvolvering som vi har erfart underveis i prosjektet, samt viktige betingelser for at Solveig Kjus som medforsker har kunnet bidra med sin kunnskap, kompetanse og erfaring.

Rapport

Psykologene i denne undersøkelsen opplevde gjennomgående det å arbeide med bruk av tvang som etisk problematisk. Majoriteten svarer at de enten ikke ønsker å jobbe med bruk av tvang, eller at de ikke ønsker å fortsette fordi det oppleves som etisk utfordrende.

Fra praksis

Utfordrende atferd er helt uinteressant. I denne artikkelen viser jeg hvordan vi kan se bak og forstå atferd og redusere forekomst av utagering gjennom implementering av den nevrosekvensielle modellen.

Fra praksis

Anvendelse av tvungent vern i behandling av spise-forstyrrelser er ikke uvanlig og svært komplisert. Hvordan skal vi manøvrere blant motsetningsfylte hensyn?

Fagessay

Vår analyse viser at rettssikkerheten til personer med ut­vik­lings­hemming er dårlig ivaretatt, og at tvangsbruk overfor personer med psykisk ut­vik­lings­hemming øker betraktelig for hvert år.

Fagessay

Vi har sett på forekomsten av innleggelser på tvang og vedtak om bruk av tvang ved alderspsykiatrisk døgnenhet i perioden 2007 til 2020.

Debatt

Riktig bruk av tvang overfor en pasientgruppe som ellers vil kunne gå til grunne, er en samfunnsplikt. 

Debatt

Ifølge lovverket skal pårørende involveres før det fattes vedtak om iverksetting eller opphør av tvang. Det fins mange eksempler på at det ikke skjer. 

Debatt

Hva er retten til et behandlingstilbud verdt hvis krigsveteranene ikke benytter det på grunn av mangel på tillit? 

Debatt

Gapet er for stort mellom rusforskning og klinikeres og brukeres erfaringer. Kunnskapen er for liten om funksjonelle mål for langvarige recoveryprosesser. Det får konsekvenser for behandlingen. 

Debatt

Nevromangfoldbevegelsen har rett i at det ikke er fordi man er autist, man trenger behandling. Men deres motstand mot EIBI bygger på studier som ikke holder mål – verken metodisk eller etisk.

Debatt

Med grunnlag i studien «Someone should have looked after us» vil jeg oppfordre Fagetisk råd til å vurdere Peder Kjøs’ arbeid i «Jeg mot meg» opp mot Etiske prinsipper for nordiske psykologer. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Personlige opplevelser to år tilbake i tid ble aktualisert da Kierulf-utvalget la fram utredningen om akademisk ytringsfrihet 21. mars. Var jeg blitt utsatt for akademisk kanselleringskultur? 

Bokessay

Ekeland gir en filosofisk retning for psykisk helsevern, men det er noe som mangler i analysene

Steve Jobs with Apple Macintosh II
Bokanmeldelse

Nestoren i norsk organisasjonspsykologi, Paul Moxnes, demonstrerer sin ekspertise innen myteknekking og avliving av lettvinte perspektiver på ledelse og utvikling

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol svarer bekymrede psykologstudenter. Foto: Esten Borgos
Debatt

Dere reiser flere viktige og godt begrunnede problemstillinger i innlegget deres. Jeg deler flere av bekymringene.

Fra praksis

Personer som har deltatt i militære operasjoner på vegne av nasjonen får ikke skreddersydd psykisk helsehjelp, selv om vi vet at veteraner har særskilte terapeutiske behov.

Debatt

Ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging vil vi selvsagt gjerne ha debatt om selvmord og selvmordsforebygging blant barn og unge. At det kan tolkes annerledes, er vanskelig å forstå.

STORPOLITIKK Kommunepsykolog Ingvild Trøite Johnsen i Sør-Varanger er vitne til hvordan storpolitikken slår direkte inn i lokalmiljøet og påvirker den psykiske helsa. Her utenfor det russiske generalkonsulatet i Kirkenes.
Reportasje

På hue ut i en pandemi, og så ble det krig. Hverdagen til kommunepsykolog Ingvild Trøite Johnsen ble ikke helt som forventet da hun avsluttet profesjonsstudiet for 2,5 år siden. 

Debatt

I motsetning til hvordan Ane Ramm har opplevd medavhengighetsbegrepet, har andre opplevd at en bevisstgjøring om tematikken har potensial til å ta vekk skyldfølelse snarere enn det motsatte. 

TILFELDIG Lars Lien Dagens mener behandlingstilbudet til krigsveteraner er fragmentert og dårlig, og foreslår å omgjøre de regionale sentrene for vold og traumatisk stress (RVTS-ene) til en tredjelinjetjeneste.
Nyheter

Traumeforsker Lars Lien mener sivile behandlere bør overta hele ansvaret for behandling av krigsveteraner, og foreslår en reorganisering av RVTS-ene for å sikre kompetanseutvikling på feltet.

Fagessay

Livet etter flukt byr på utfordringer som flyktningen ikke er forberedt på å møte. Opptatt av å bringe seg selv i trygghet tar man for gitt at man fortsatt vil være den samme også i det nye landet. Men flukt bærer med seg en skjult trussel mot selvet.

Fagessay

I denne artikkelen illustreres hvordan utdanning av politistudenter kan kaste lys over psykoterapeutisk arbeid.

Debatt

Selv om det er ubehagelig, er vi ikke bare medlemmer av Psykologforeningen, vi er også kunder. Kunder som bedriften er avhengig av. 

Debatt

Når vi etterlyser mer moralsk ansvar, er det alltid en fare for at det ender opp som moralisme overfor de mindre begunstigede. 

Debatt

Psykologi er etablert som en klinisk profesjon i Norge. Hvilken betydning har så det for vår yrkesutøvelse og profesjonsutvikling?

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Vi er unge, vi er kommende psykologer, og vi har en oppfordring til helseminister Ingvild Kjerkol.

Debatt

Det er sant som professor Anne-Kari Torgalsbøen skriver, at det har omkostninger å være åpen.

Jente som holder en pappmaske foran ansiktet
Debatt

Vi forstår at EIBI-forkjemperne selv tror at metodikken de forfekter, er den beste, men forskning viser at det ikke stemmer. 

Debatt

Mer spesifikk diagnostikk er ikke nødvendigvis veien å gå. 

Munchs blyantskisse av Ibsen på Grand Cafe
Bokanmeldelse

Litteraturforsker Jørgen Haugan har udgivet sin akademiske selvbiografi. Jeg fandt en nyttig kilde til forståelse af mine oplevelser, som dansk kommunepsykolog i norske distrikter.

Fra praksis

På Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) ved Ullevål sykehus tilbyr vi en ny behandlingsmetode kalt Temperamentbasert terapi med støtte (TBT-S). I TBT-S danner hjerneforskning forståelsesrammeverket, og pårørende er involvert i hele behandlingsforløpet.

Fagessay

I en tid preget av stress og press trenger ungdommens psykiske helse støtte. Psykoanalytisk teori antyder at vi er på vei til å glemme ungdommens indre liv.

Fagessay

Et essay om person og personlighet, om selvets splittethet, om fremmedhet og seg selv som en annen.

Bokomslag
Bokanmeldelse

Skolevegringsmysteriet av Gaute Brochmann og Ole Jacob Madsen har fått en del eksponering i media, og forfatterne har selv omtalt den som en «debattbok». I det perspektivet er boken ganske så vellykket.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Forsker John-Kåre Vederhus ved Sørlandet sykehus står i marsutgaven på tynn faglig grunn når han hevder at begrepet medavhengighet gir et nyttig psykologisk rammeverk i arbeidet med rusavhengiges familier. 

Debatt

Tredeling av foreldrepermisjon er et feilslått forsøk på likestilling, der det å få mor raskest mulig tilbake i jobb står som en sentral drivkraft. Derfor var det på høy tid Psykologforeningen trakk høringssvaret fra 2018 der de støtter ordningen.

Debatt

Nevromangfoldbevegelsens prinsipielle motstand mot EIBI kan resultere i at barn med autismespekterforstyrrelse (ASD) mister muligheten til et bedre liv. 

Debatt

Psykologer får mer tid til behandling om kontoransatte får gjøre jobben sin. 

Debatt

I motsetning til Liese Recke mener jeg medavhengighetsbegrepet har et frigjørende potensial. 

Debatt

Av og til svikter vi den helt grunnleggende oppgaven i psykiske helsetjenester: å forstå og håndtere pasientens psykiske smerte.  

Bokanmeldelse

Når gamlinger skal lese om ungdommens verden, blir det gjerne noen misforståelser. Men da jeg etter hvert fikk dechiffrert innholdsfortegnelsen i boka, fikk jeg et lite gløtt inn i ungdommens virtuelle verden.

Debatt

I Psykologforeningen jobber vi kontinuerlig med å forbedre spesialistutdanningens kvalitet, og mener Reidar Nævdal bommer med sin kritikk i innlegget «Spesialistspill for galleriet». 

Debatt

Vi må tørre å snakke om hvor mye ansvar ungdommen har for sin egen psykiske helse

Bokessay

Våre kreative tanker om fremtiden er nært knyttet opp til vår rekonstruktive hukommelse og vårt skapende språk. Uten søkelys på fremtidstenkning kan vi ende opp med en fattigere fagpsykologi.

Vitenskapelig artikkel
Fagessay

Avhengighetslidelser krever mer enn diagnosespesifikke intervensjoner. Kunnskap om kjernekomponenter er relevant i fremtidig utvikling av nye behandlingsmetoder.

Debatt

Vi ser frem til nye studier som kan avdekke hvorvidt MDMA-assistert behandling kan bidra til bedre behandling for mennesker med PTSD. 

John-Kåre Vederhus advarer mot å underslå de psykologiske mekanismene medavhengighetsbegrepet er ment å beskrive.
Aktuelt

Forsker John-Kåre Vederhus ved Sørlandet sykehus mener medavhengighetsbegrepet gir et nyttig psykologisk rammeverk for å jobbe med familier med rusavhengige.

ILLUSTRASJON: Aleutie / Shutterstock / NTB
Fra praksis

Familievold må stoppes ved å arbeide terapeutisk med voldsutøveren. Samspillsobservasjon er et redskap som kan brukes når vold skal erstattes med utviklingsstøttende omgivelser for barnet.

Mobiltelefoner, EMA (illustrasjon)
Forsknings­intervju

Stipendiat Anne Bülow går i bresjen for mer åpenhet i psykologisk forskning og studerer finkornede interaksjoner mellom ungdom og deres foreldre.

Fagessay

Pårørende til rusafhængige risikerer at blive møtt med kravet om at identificere seg som «medafhængige». Begrebet patologiserer omsorg og kan bidra til at pårørende oplever skam og fortvivlelse. 

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver