Tidsskrift for norsk psykologforening
nr. 10 2019
Vitenskapelig artikkel
asd

MeningerSe alle ›

Debatt

Foreningens arbeid fortsetter, som fagforening, faglig forening og samfunnsaktør.

Presidentkampen

Det mest tragiske med Høstmælingens retrett er at splittelsen han fryktet allerede er her.

Presidentkampen

Jeg har innsett at forutsetningene for å være den lederen jeg ønsker å være ikke er til stede. Derfor trekker jeg meg.

Presidentkampen

Fagforeningsarbeid er ikke et valg, det er en nødvendighet.

Psykisk helsevern

Det er spesialisthelsetjenesten som bør lære av førstelinjen å drive effektive psykiske helsetjenester, ikke omvendt.

Presidentkampen

Heidi Tessand sier at hun ikke kan stille seg bak Håkon Skard sitt veivalg. I en bred medlemsforening trenger vi ulikheter representert i ledelsen. Landsmøtet bør derfor velge Håkon Skard som president.

Presidentkampen

Bedre rammevilkår for terapi oppnås ved å komme med faglige argumenter, vise til gode resultater og danne konstruktive relasjoner, ikke ved å bruke utestemme.

Debatt

Vi må innføre krav til direkte pasientkontakt for å kunne opprettholde formell spesialistkompetanse. 

Debatt

Den kliniske psykologien kan nok ha en rolle å spille i klimaomstillingen. Men faget miljøpsykologi vil ha langt flere svar.

Debatt

PPT er en viktig psykologarbeidsplass og en forebygger i første rekke. Det bør reflekteres i Psykologforeningens arbeid og være på landsmøtets dagsorden.

Presidentkampen

Både de to presidentkandidatene og Psykologforeningens nåværende politiske ledelse er enige om at noe må gjøres for å bedre forholdene i spesialisthelsetjenesten. Spørsmålet er altså ikke om, men hvordan vi skal få til endring.

Kvalitet i psykisk helsevern

En reell prioritering av psykisk helse i befolkningen krever at vi ser helsetilbudet under ett – både faglig og økonomisk. Psykisk helse og rus taper, også i kommunene.

Presidentkampen

Uenighet er et gode. Skremmebilder er det ikke.

Presidentkampen

Jeg takker nei til å være en del av Håkon Kongsrud Skards retningsvalg og stiller meg bak Andreas Høstmælingens kandidatur til presidentvervet i Norsk psykologforening.

Kvalitet i psykisk helsevern

Vi trenger en nyansert debatt om fagpolitikk inn mot landsmøtet. Det inkluderer fremstillingen av kvalitet innen fagfeltet vår.

Presidentkampen

Psykologforeningen trenger en president som har følt situasjonen psykologer og pasienter står i, på kroppen.

Debatt

Manglende medbestemmelse i Psykologforeningen henger sammen med en kaotisk representasjonsstruktur, uklare ansvarsforhold i den politiske ledelsen og mangel på prosesser som sikrer integrering mellom politikkområder.

Derfor

Når kollegialt vennskap og egne interesser inngår i debattene inn mot landsmøtet, settes redaksjonens habilitet på prøve.

Representativitet

Spørsmålet om representasjon er viktig og fortjener å bli diskutert i Psykologforeningen og blant deres medlemmer.

Debatt

En prosent av Psykologforeningens medlemmer skal i november stake ut Psykologforeningens kurs. Er du representert?

Psykisk helsevern

Halvparten av landets kommuner har ikke psykolog. Tiden er inne for handling, ikke drøfting.

Debatt

Når statsministeren bruker ordet kvalitetsstandardisering om pakkeforløp, er det standardisering og ikke kvalitet hun snakker om.

Arbeid bedrer befolkningens psykiske helse, bidrar til inkludering, bygger velferd og reduserer sosiale forskjeller. Derfor bør arbeid være psykologenes hovedsatsningsområde i årene som kommer.

Debatt

Forståelsen av kjønnsinkongruens bør bevege seg i en ressurs- fremfor patologiorientert retning. 

Presidentkampen

Hvis man fra sak til sak må avgjøre om det er interessepolitikk, fagpolitikk eller samfunnspolitikk som er viktigst, er det ulogisk å gi et av Psykologforeningens prinsipper forrang på forhånd.

Debatt

Vi ser med bekymring på at familieterapi viker plass i psykisk helsevern, og at en individualisert og diagnostisk forståelse av psykiske helsevansker stadig tar mer plass.

Presidentkampen

Presidentkandidat Håkon Skard har snekret en pyramide, og den har siden blitt malt i matt sort av tidligere fagsjef, direktør i RBUP og presidentkandidat Andreas Høstmælingen.

Presidentkampen

Skremmebilder gavner ingen. At en fagforening kjemper for medlemmenes interesser er ingen krise, svarer Håkon Kongsrud Skard på Høstmælingens innlegg "Farlig veivalg".

Presidentkampen

Så blir de stående, disse tre: interessepolitikk, fagpolitikk og samfunnspolitikk. Men størst blant dem er interessepolitikken? Nei, et slikt retningsvalg ville vært en krise for Psykologforeningen, skriver presidentkandidat Andreas Høstmælingen.

Debatt

Store samfunnsutfordringer kan løses ved at psykologers kompetanse benyttes i arbeidslivet i større grad enn i dag. Derfor bør arbeidslivet være Psykologforeningens hovedsatsningsområde de kommende årene.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

AktueltSe alle ›

Nyheter

– Jeg står ved det jeg har sagt og trekker meg ikke som visepresident. Det ville satt organisasjonen i en veldig vanskelig situasjon, sier Heidi Tessand.

Rune Frøyland
Nyheter

– ELTE-saken har vist at det er behov for større forutsigbarhet og tydeligere kvalifiseringsløp for dem som studerer psykologi i utlandet.

Per Andreas Bjørgan
Nyheter

Norske myndigheter bommer på sin tolkning av EØS-regelverket og er inkonsekvente i sin behandling av masterutdanninger fra utlandet. Det mener advokat Per Andreas Bjørgan. 14. oktober prosederer han på vegne av 200 ELTE-studenter i Oslo tingrett.

Torje Sunde
Nyheter

Er en med femårig masterutdanning i psykologi fra ELTE-universitetet i Budapest utdannet til samme yrke som en psykolog i Norge? Nei, er den klare holdningen til Regjeringsadvokaten.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Foto: Bjørn Stuedal, Helse- og omsorgsdepartementet.
Nyheter

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet avviser at det er åpnet for en endring i bruk av psykologtittelen.

Rune Frøyland, Tor Levin Hofgaard og Heidi Svendsen Tessand. Foto: Psykologforeningen
Nyheter

Psykologforeningens politiske ledelse mener det er uakseptabelt at Helsedirektoratet åpner opp for at andre enn autoriserte psykologer kan bruke psykologtittelen, for eksempel tittelen klimapsykolog.

Debatt om psykologtittelen

Ingen er tjent med at hvem som helst uten kvalifiserende utdanning kan sette opp forretning og markedsføre tjenester ved å bruke psykologtittel pluss et diffust prefiks.

Debatt om psykologtittelen

Helsedirektoratet forstår ikke konsekvensene av å åpne opp for «bindestrekspsykologer».

Profesjon i endring

Titlene «klimapsykolog» og «arkitektpsykolog» kan nå brukes av personer uten autorisasjon som psykolog, ifølge Helsedirektoratet. 

Nicklas Poulsen Viki
Profesjon i endring

Psykologiforbundets nyslåtte leder, Nicklas Poulsen Viki, mener Psykologforeningen er det naturlige møtepunktet for hele psykologifaget, men taler for døve ører.

Profesjon i endring

Norske myndigheter og Norsk psykologforening må redefinere hva en norsk psykolog er, mener Annika Rødeseike og Mikael Hedne. Masterne i psykologi får støtte av sentrale psykologer.

Profesjon i endring

Pasientsikkerhet, profesjonskamp, helsepolitikk. Masterdebatten inneholder det meste og er i ferd med å våkne til liv igjen.

Hva er det viktigste Psykologforeningen bør jobbe med i neste landsmøteperiode? Vi spurte kandidatene til presidentverv og medlemskap i sentralstyret.

Nyheter

Elitestudier er i vinden og spesielt debattert i kjølvannet av de nye Honoursprogrammene ved Universitetet i Oslo. 25. september åpnet Forskerlinjen for psykologistudenter ved Universitetet i Tromsø, med hovedmål å fremme klinisk forskerkompetanse så tidlig som mulig.

Pressefrihet og ytringsfrihet

Redaktør Hannele Peltonen i det finske psykologtidsskriftet ønsket redaksjonell uavhengighet fra moderforeningen. Hun fikk sparken. Redaksjonell frihet er viktig, mener begge kandidatene til presidentvervet i Norsk psykologforening.

Psykologiprofessor Nora Sveaass er tildelt  St. Olavs Orden for sin innsats for menneskerettighetene
Nyheter

En av de tydeligste røstene for menneskerettighetenes betydning i psykologisk arbeid, Nora Sveaass, ble 20. september tildelt St. Olavs Orden.

Presidentkampen

Presidentkampen har fått ny dynamikk etter at visepresident Heidi Tessand åpent støtter Andreas Høstmælingens presidentkandidatur.

Psykologi og rettssikkerhet i overgrepssaker

En mann fra Haugalandet ble fullstendig frifunnet for anklager om seksuelle overgrep mot datteren. Nå har likevel datteren fått voldsoffererstatning.  

– Problematisk, mener leder i Advokatforeningens forsvarergruppe.

Landsmøte 2019

Vil du være med på å prege Psykologforeningens landsmøte 20.–22. november? Dette gjør du.

MOTIVERT Andreas Høstmælingen trengte ikke lang betenkningstid da han ble spurt om å stille som presidentkandidat.
Presidentkampen

Den tidligere fagsjefen i Norsk psykologforening, Andreas Høstmælingen, har ambisjoner om å samle psykologifaget og være en tydelig premissleverandør inn mot psykisk helsefeltet. 

Nyheter

Hvorfor makter ikke en politisk organisasjon der over 70 prosent av medlemmene er kvinner, å mobilisere en eneste kvinnelig kandidat til presidentvervet?

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

FagbidragSe alle ›

Fagessay

Multisystemisk terapi (MST) lar seg forene med anbefalinger fra litteraturen om utviklingstraumer. Gjennom multisystemisk terapi kan ungdom få hjelp til å regulere seg på flere sosiale arenaer samtidig.

+ For abonnenter
VR fremstår som et godt virkemiddel i innsamlingsaksjoner
Vitenskapelig artikkel

Å oppleve en flyktningleir i Virtual Reality kan gjøre oss mer villige til å donere.

Fagessay

Vi må slutte å tenke at terrorister lider av alvorlig psykopatologi og opptrer som morderiske psykopater.

+ For abonnenter
Fri assosiasjon
+ For abonnenter
Fra praksis

Pasienter og deres familier har mye å vinne på at vi inviterer familien inn i individorientert behandling.

+ For abonnenter
Fedres deltagelse i KAT-behandling av barn og unge med angstlidelser var høyere ved utredning og ved foreldretimer med psykoedukasjon enn ved barnas behandlingstimer
Vitenskapelig artikkel

Fedre deltar sjeldnere enn mødre i behandling av barn og unge med angst. Hvorfor? Vi fant at fedre deltok i større grad i utredning og timer med psykoedukasjon enn i behandlingstimer. Ingen av de øvrige faktorene vi undersøkte, var imidlertid signifikant relatert til fedrenes deltagelse.

Faglig innspill

Psykologer i spesialisthelsetjenesten står i fare for å ende opp som kvasipsykiatere som omfavner den medisinske modellen, eller som saksbehandlere som ikke driver behandling, men selekterer hvilke pasienter som skal få behandling eller ikke.

Fra praksis

Få kaller seg atferdsanalytiker i dag, men prinsipper fra atferdsanalysen er vel verdt å ta vare på.

+ For abonnenter
Klinikere må være klar over farene for både feildiagnostisering og feilbehandling
Evidensbasert praksis

Sammenhengene mellom ADHD og traumereaksjoner er både komplekse og gjensidige, og offentlige retningslinjer gir få konkrete anbefalinger. Enn så lenge er det derfor den enkelte klinikers kunnskap om tilstandene som sikrer god utredning og behandling.

Språkanalyse må erstatte empirisk forskning
Fagessay

Overvurderingen av det empiriske og undervurderingen av det selvfølgelige har ført oss inn i teoretiske og metodiske blindgater og til en praktisk lite anvendbar psykologi.

+ For abonnenter
Analyse

I Smedslund-debatten som løp i Psykologtidsskriftet fra april 2017 til august 2018 lå psykologiens kjerne i nøtteknekkeren.

+ For abonnenter
Tvang i psykisk helsevern

Det er oppsiktsvekkende at den samme populasjonen som ble antatt å ha behov for tvungen behandling bare måneder tidligere, nå har frivillig kontakt med behandlingstilbudet.

InntrykkSe alle ›

Filmessay

Filmen Phantom Thread fremstår umiddelbart som et kostymedrama, men i møte med psykoanalysen blir den til en beretning om narsissisme som et fengsel; der det å kunne elske, trenge og ta imot noe fra et annet menneske virker umulig.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Jeg vil gi boken fra Forandringsfabrikken en prominent plass både på kontoret og i bevisstheten.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

En grundig bok om traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) bør også kunne gi terapeuter uten erfaring med modellen selvtillit til å prøve den ut.

+ For abonnenter
Intervju

I Knut Hamsuns siste verk På gjengrodde stier finner Torkil Berge en kritikk av datidens diagnostikk og behandling som han lurer på om gjelder også i dag.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Jeg skulle ønske denne boka hadde vært tilgjengelig da jeg selv var fersk gruppeterapeut.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Forfatterne av denne boken var sentrale i arbeidet med å utarbeide helsepersonelloven. Med kommentarutgaven ønsker de å bidra til forståelsen av loven.

+ For abonnenter
Bokessay

For å møte andre som famler i det eksistensielle dypet, våger forfatteren å bevege seg i sine egne dunkle tjern.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Jeg tenkte at «Her hos oss har vi barneperspektiv». Men boka var en vekker for meg.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Sissel Gran skriver om alderdommen med romslighet, empati og varme.

+ For abonnenter
Klassikeren

Knut Hamsun: Mysterier, 1892

+ For abonnenter

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver