Heidi Wittrup Djup. Foto: NTB
Debatt

Barn fortjener tiltak som effektivt forebygger og avdekker vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Faglig debatt er en forutsetning for å utvikle slike tiltak.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

Faksimile av filmen Alle barn har rett til en trygg barndom.
Debatt

Vi er bekymret for at påstander om filmen «Alle barn har rett til en trygg barndom» kan føre til at vi blir redde for å snakke med barn om vold og overgrep.

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

Logo
Aktuelt

Psykologtidsskriftet styrker fra 1. juni sin rolle som organ for publisering av vitenskapelige artikler. Det skjer gjennom lanseringen av manuskriptsentralen ScholarOne Manuscripts.

Usman Chaudhry. Foto: privat
Nye stemmer

Når befolkningsgrupper med minoritetsbakgrunn kommer dårligst ut i statistikken for psykisk helsehjelp, er det spesielt én gruppe helsetjenestene ikke fanger opp. 

Tegnet fremstilling av forventning og press
Etikkpanelet

Ironien i at noen som skal opplyse andre om farene ved stress og selvforsakelse, selv svømmer i kortisol, har gått fra komisk til tragisk. 

 

Faksimile av filmen Alle barn har rett til en trygg barndom.
Debatt

Filmer rettet mot barn om vold og seksuelle overgrep kan skape omfattende vansker når de brukes ukritisk.

Heidi Wittrup Djup. Foto: NTB
Debatt

Arbeidet for å forebygge, forhindre og avdekke vold og overgrep mot barn er noe av det viktigste vi gjør. Det bør ikke overdøves av støyen fra en konstruert profesjonskamp.

Ann Karin Swang, leder av Landsgruppen av helsesykepleiere. Foto: Norsk sykepleierforbund
Debatt

Kritikken mot filmen «Alle barn har rett til en trygg barndom» vitner ikke bare om artikkelforfatternes manglende forståelse for helsesykepleieres kompetanse og rolle. Den demonstrerer også mangel på innsikt i hvordan filmen brukes.

Kronikk

Vi bør erkjenne at vi har overvurdert miljøets betydning for psykologisk utvikling. Det er pussig at det ikke har materialisert seg tydeligere i klinisk praksis. 

Halvportrett av kvinne mot lys bakgrunn
Fra praksis

Behov for individuell tilpasning av innhold og omfang var viktige erfaringer i utviklingen av programmet, som er bygget opp spesielt med tanke på å øke barnas kunnskap og mestring.

Bilde av grønt og rødt bokomslag
Bokanmeldelse

How Psychologists Failed påpeker at psykologien har sviktet fattige og minoriteter, men boken er for ensporet og unyansert, noe som går på bekostning av et viktig budskap.

Flerfarget bokomslag
Bokanmeldelse

– Få relasjonsarbeidet tilbake i psykiatrien, er oppfordringen fra denne interessante og viktige artikkelsamlingen – som kunne vært strammere redigert.

Faksimile av artikkel
Artikkelkommentar

Det var med undring og skuffelse eg las artikkelen «Unges forståelse av åpenhet om psykiske problemer: en kvalitativ studie» i maiutgåva av Psykologtidsskriftet.

ÅPENHETENS SKYGGESIDE Natalie Rolandsgard mener ungdom i stigende grad er blitt bevisst på åpenhetens skyggesider.
Nyheter

Ungdom viser stigende skepsis til full åpenhet om psykisk uhelse. De frykter romantisering av psykiske lidelser. Åpenheten kan føre til at oppmerksomheten vris bort fra dem med alvorlige tilstander, mener fagfolk.

Elsa Almås. Foto: Per Halvorsen
Debatt

Helsemyndighetene har forsømt sin oppgave når det gjelder å bygge ut tilbud i form av regionale kompetansesentre med tilstrekkelig faglig kompetanse for personer med kjønnsinkongruens.

Reidar Schei Jessen. Foto: privat
Debatt

Jeg vil på det sterkeste advare mot en praksis der vi som psykologer venter med å anerkjenne kjønnsidentitet før vi godkjenner klienters virkelighetsoppfatning.

VEGRER SEG Frykten for at en henvendelse om hjelp skal ende i tvangstiltak, kan føre til at mange vegrer seg imot å søke hjelp i barnevernet, mener artikkelforfatteren. Foto: Nora Skjerdingstad.
Debatt

Kravene til rettssikkerhet og faglig kompetanse er lavere i barnevernet enn i psykisk helsevern når det utøves makt. Det er det gode grunner til å problematisere. 

Portrett av mann mot hvit bakgrunn
Fagessay

Prenatale påkjenninger virker inn på utviklingen av barnepsyken og gjenspeiler seg i barnas uttrykk i terapirommet.

Omslagsbilde av boken Du må ikke sove
Bokanmeldelse

Det måtte en idéhistoriker til for å fortelle en nyansert historie om Wilhelm Reich. Resultatet er oppsiktsvekkende godt.

Omslagsbilde av boken The other side of psychotherapy
Bokanmeldelse

Hvordan bidrar klienter til endring i terapi? Ny bok oppsummerer kunnskapen om klientfaktorer, og gir nyttige tips til klinikere.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Hvor sikre kan vi egentlig være på at jenters psykiske helse er spesielt rammet av langvarig bruk av sosiale medier? Kunnskapsgrunnlaget har svakheter. 

Nina Margrethe Næspe. Foto: privat
Debatt

I aprilutgaven av Psykologtidsskriftet undrer Julie Sture Sørensen seg over hva en «ordentlig» psykologjobb er. Det har jeg også lurt på. 

Debatt

Psykologer kan både anerkjenne og utforske unges kjønnsopplevelse. Det er ingen motsetning mellom de to prosessene. 

Etikkpanelet

Det er fagetisk problematisk at psykologer ikke prioriterer dem som trenger oss aller mest. 

Bilde av kvinne mot halvmørk bakgrunn
Fra praksis

Innføring av psykodynamiske kasusformuleringer har ført til bedre behandling, viser erfaringer fra en Fengselspsykiatrisk poliklinikk.

Bilde i fugleperspektiv av gående ungdom og skyggebilder
Oppsummert

Jenter reagerer sterkere i form av mer depresjon når de utsettes for stressende livshendelser og mobbing.

Illustratør i Psykologtidsskriftet - Hilde Thomsen - åpner separatutstilling i Drøbak. Foto: Tommy Ellingsen
Nyheter

Du treffer henne hver måned i Psykologtidsskriftet. Nå inntar Hilde Thomsen Avistegnernes Hus med bilder som viser mangfoldet både i den menneskelige psyke og psykologers arbeidshverdag.

Sidsel Fjelltun. Foto: privat.
Nye stemmer

Få psykologer er med på å utforme norsk politikk, og fraværet vårt merkes i utformingen av psykisk helsevern. Hvorfor er det sånn, og hva bør vi gjøre med det? 

Ole Tunold. Foto: Psykologforeningen
Debatt

En så inngripende digital omlegging som Psykologforeningen nå gjennomfører, medfører dessverre overgangsproblemer. Men det er ingen vei tilbake. 

Ole Tunold. Foto: Psykologforeningen
Debatt

Halvor Kjølstad etterlyser mer forutsigbarhet for fremtidige kursledere på fellesprogrammet i sitt debattinnlegg i aprilnummeret av Psykologtidsskriftet. 

Trapp som fører til stengt dør inn til bakhode
Aktuelt

Flere pasienter som forfaller. Mer tvang. Men også grundigere kliniske vurderinger. I psykisk helsevern er det blandete erfaringer med samtykkebestemmelsen. 

INGEN HINDRING En feilslutning å tro at samtykkebestemmelsen er til hinder for å ivareta samfunnsvernet, mener jurist Øyvind Holst. Foto: Martin Bjørnstad
Aktuelt

– Det er en feilslutning å tro at samtykkebestemmelsen i seg selv er til hinder for å ivareta samfunnsvernet.*

MINDRE RAPPORTERING: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil reduserer antall rapporteringsrutiner i psykisk helsevern. Foto: Per Halvorsen
Aktuelt

Helsestatsråd Ingvild Kjerkol mener helse- og omsorgssektoren og justissektoren bør samarbeide bedre om personer med psykiske lidelser og voldsrisiko. 

Hånd med vannkanne som vanner blomster som vokser opp av hode
Fagessay

Bruk av metaforer kan fremme gode terapiprosesser. Men metaforene har ulike roller avhengig av terapiform.

Ingvild Myklebust. Foto: privat
Debatt

Hva utgjør den største samfunnsutfordringen: At noen ikke klarer å innordne seg arbeidslivet, eller den skjeve fordelingen av økonomiske goder?

Fotografi av mann med briller mot hvit bakgrunn
Fra praksis

Eksponeringsterapi for OCD passer ikke for alle. Derfor trenger vi mer fleksible løsninger, skriver Gilad Beck.

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Etikkpanelet

Plagiering og konflikter om forfatterrekkefølge. Her er de vanligste forskningsetiske dilemmaene publiserende psykologer får i fanget.

Faksimile av Etikkpanelet
Debatt

En biopsykososial tilnærming til ME fremstår ideologisk snarere enn etisk og vitenskapelig forankret, skriver Frøydis Lilledalen.

Marit Johanne Bruset. Foto: privat
Debatt

For rask stadfesting av den unges sjølvopplevelse står i motsetnad til fri utforsking av unges kjønnsidentitet. 

Omslagsbilde av boken Relasjon, kropp og kunst i psykoterapi
Bokanmeldelse

Relasjon, kropp og kunst i psykoterapi er en vital fagbok fra et utrydningstruet behandlingsmiljø.

Omslagsbilde av boken Grunnbok i belastningspykologi
Bokanmeldelse

Grunnbok i belastningspsykologi er fin for nyansatte som enda ikke har kjent belastningsreaksjoner på kroppen – men behandler enkelte temaer for overfladisk.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Det brenner, og vi trenger noe mer enn flere betalte hender. En tilstandsrapport om helsevesenet i Norge anno 2023, skrevet som en løfterik dystopi i fire akter. 

Svarthvitt fotografi av landskap og vann med mann i båt
Bokessay

I romanen Femten år. Den revolusjonære våren er naturen et hjelpemiddel i ungdommens nødvendige løsrivelse fra foreldrene.

Debatt

Den digitale tvangen er ikke forenelig med grunnverdiene våre. 

Julie Sture Sørensen. Foto: privat
Debatt

«Jeg må finne meg en ordentlig psykologjobb», overhørte jeg på arbeidsplassen min i pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT. 

Maia Mack. Foto: privat
Debatt

Unnlater vil å verne om uskyldspresumsjonen, risikerer vi å gjøre betydelig skade. Derfor bør et slikt vern være en del av psykologers fagetikk.

Dartpil som har truffet blinken
Debatt

Vi ønsker mer presisjonsbehandling av psykiske lidelser velkommen, slik Ingvild Kjerkols ekspertutvalg åpner for. Her er våre forslag til hvordan vi kan få det til.  

Halvor Kjølstad. Foto: privat
Debatt

Det er på tide å utarbeide retningslinjer som kan gi litt mer forutsigbarhet for fremtidige kursledere på fellesprogrammet. 

Sammensatt foto av seks personer, 3 kvinner og 3 menn
Derfor

Å være en vital debattkanal for psykologer og alle med interesse for psykologi, et kontaktpunkt mellom profesjon og samfunn.

Raymond B. Stangenes. Foto: privat
Nye stemmer

Jeg ble advart mot spesialisthelsetjenesten. Jeg trosset advarslene. Her er mine refleksjoner. 

Kvinne med briller og brunt hår
Nye stemmer

«Nei, den Facebook-gruppa for psykologer gidder jeg i hvert fall ikke å være med i. Der er det bare kjeft og usaklige kommentarer å få.» 

Debatt

Menneskerettighetsutvalget i Psykologforeningen ber om at regjeringen fullt og helt respekterer den aktuelle høyesterettsdommen i Fosen-saken.

Et reinsdyr foran vindmøllene på Fosen
Debatt

Det er bare fire måneder siden Psykologforeningens landsmøte vedtok å utvikle en urfolkspolitikk. I Fosen-saken har både foreningen og menneskerettighetsutvalget vært tause.

Arne Holte. Foto: Folkehelseinstituttet.
Debatt

Spesialistutdanningen for psykologer fremstår forbløffende lik de kliniske løpene i grunnutdanningen. For meg er det et tegn på at spesialistutdanningen ikke har som mål å gjøre psykologene til spesialister.

Debatt

Som psykologer bør vi unngå å automatisk slå ring rundt egen profesjon når det rettes kritisk søkelys mot oss.

Illustrasjonstegning av B.F. Skinner og læringsteori
Fagessay

Klimakrisen fordrer en mer kollektivistisk forståelse av mennesket. Læringsteoretiske perspektiver kan gjøre en forskjell.

Illustrasjon av barnehånd som strekker seg mot uro
Fra praksis

Emosjonell neglekt er altfor lite belyst i faglitteraturen. Mangelfull omsorg har store negative konsekvenser og er viktig for klinikere å kjenne til.

Bilde av blått bokomslag
Bokanmeldelse

Vi må se mer på vår egen evne til å være tillitsvekkende. Istedenfor å utvikle enda flere terapiretninger, må vi utvikle terapeuter, mener Jon G. Allen.

Bilde av lysegrønt bokomslag
Bokanmeldelse

Hjelp som hjelper er en inspirerende bok om å bygge kultur og jobbe metodisk ut fra systematiske tilbakemeldinger fra klientene.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Hvis ikke psykisk helsevern reduserer arbeidsbelastningen og gir autonomien tilbake til fagfolkene, vil ikke kvalitetsmålene ha noen kvalitet å vise til. 

Som i all god «hjelpekunst» må vi starte der pasienten befinner seg, skriver artikkelforfatterne. Foto: Andrzej Wilusz / Shutterstock / NTB Scanpix 
Debatt

Frøydis Lilledalen vil forkaste en helhetlig, biopsykososial sykdomsforståelse (BPSM). Det er problematisk. 

Faksimile Etikkpanelet i februar
Debatt

Det er ingenting i en biopsykososial forståelse i seg selv som tilsier at CFS/ME er forårsaket av pasientens atferd eller tankemønstre.

Kvinne med briller og langt, brunt hår
Debatt

Det er først og fremst trygge, kompetente generalistspesialister pasientene trenger. Det er i tråd med Helsepersonellkommisjonens ønske om å bygge helsevesenet nedenfra.

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Etikkpanelet

Rekkevidden av psykologers kjøpekraft er enorm målt i menneskeliv. Er det ikke opplagt hvordan vi bør bruke den? 

DISKUSJON Det er gjennom diskusjon og samarbeid i vår forening at vi skaper løsningene som vil gi bedre arbeidsvilkår for psykologer, skriver forfatterne. Foto: Library of Congress, Prints & Photographs Division
Debatt

Vår lønnspolitikk er ikke hogd i stein selv om den har hatt bred oppslutning i flere år, skriver Psykologforeningens politiske ledelse i et svar til Yngre psykologers utvalg (YPU). 

Katharine C. Williams. Foto: Thomas Brun, NTB.
Kommentar

Den pågående prosessen mot «psykiateren» etterlater fagetiske paradokser. Hvis fagetikken ikke har grenser, har ikke profesjonsmakten det heller.

Elise Constance Fodstad. Foto: privat
Debatt

Snevre spesialiteter kan føre til mindre mobilitet i arbeidsmarkedet og at det offentlige får enda større vansker med å få kvalifiserte personer inn i vakante stillinger.

Arne Holte. Foto: Folkehelseinstituttet.
Debatt

Har jeg en sønn med tegn på schizofreni, vil jeg ikke møte en spesialist i voksenpsykologi som har hatt to personer med schizofreni i sin praksis. Jeg vil ha en spesialist på schizofreni, skriver Arne Holte.

Silje Nord-Baade. Foto: privat
Debatt

Å bidra til å bygge «relasjonell velferd» bør være en av psykologenes viktigste oppgaver. 

Elise Constance Fodstad. Foto: privat
Debatt

Før Arne Holte ber myndighetene reformere spesialistutdanningen, bør vi ha klart for oss hvilke oppgaver spesialisten skal løse, og hva slags helsetjenester vi skal ha i framtiden.  

Illustrasjonsbilde av sprøyteinjekson i overarm
Fra praksis

I behandling av depresjon med ketamin er tverrfaglighet og terapeutisk prosess sentrale elementer

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver