Du er her

Nr. 2 2020 - "Splitta personlegdom" - Schizofreni som metafor

Leder
Publisert
3. februar 2020

Vi trenger kanskje ikke en egen folkehelseminister. Men feltet fortjener en politiker som brenner for feltet. 

Publisert
3. februar 2020

Stipendiat og psykolog Erik Nakkerud mener klimaangst er en naturlig respons når man tar klimatrusselen virkelig innover seg.

Nyheter
Publisert
3. februar 2020

Fagmiljøene er splittet i synet på i hvor stor grad psykiske lidelser skal vektlegges som risikofaktor ved forebygging av selvmord.

Blomster og lys på Slottsplassen til minne om Ari Behn som tok sitt eget liv i desember. Foto: Hallgeir Vågenes / VG
Nyheter
Publisert
3. februar 2020

Tilbudet til mennesker med schizofrenilidelse må bli bedre, mener Rådet for psykisk helse. Sammenslutningen av 30 medlemsorganisasjoner mener personer med psykisk uhelse og psykiske lidelser ofte blir diskriminert.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. februar 2020

Bruken av schizofrenitermane utanfor det psykiatriske fagfeltet fordeler seg på to distinkt ulike tydingar: I den eine tydinga refererer termane til diagnosen schizofreni, der den diagnostiserte som regel treng behandling av spesialisthelsetenesta. I den andre tydinga er termane brukte metaforisk for å referera til ulike former for ambivalens, inkonsistens og sjølvmotseiing. Den metaforiske tydingsvarianten reflekterer den bokstavelege tydinga til termane og bidreg til den utbreidde misoppfatninga av schizofreni som «splitta sinn» eller «splitta personlegdom».

Fra praksis
Publisert
3. februar 2020

I dagligtalen bruker vi energi som et uttrykk for vårt velbefinnende, men vi trenger også et psykologisk fagspråk som innbefatter studiet av livsenergi.

Fra praksis
Publisert
3. februar 2020

Kanskje er det slik at paradoksale elementer inngår i all virksom terapi.

Fra arkivet: 1976
Publisert
3. februar 2020
Kronikk
Publisert
3. februar 2020

Er inkludering i arbeidslivet det beste vi kan gjøre for psykisk helse?

Debatt
Publisert
8. januar 2020

Pasientperspektivet neglisjeres i Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern.

Debatt
Publisert
3. februar 2020

God nok tid til behandling er nøkkelen til å hindre for mange svingdørspasienter i psykisk helsevern.

Debatt
Publisert
3. februar 2020

Hvilke konsekvenser har det for eleven om man bruker det ene eller det andre begrepet?

Redaktøren begrunner sitt valg
Publisert
28. januar 2020

Det er fullt mulig for styret å uttrykke mistillit til redaktøren. Men det er uholdbart hvis de ønsker å bruke formålsparagrafen til å begrense redaktørens handlingsrom.

Debatt
Publisert
3. februar 2020

Jeg forstår frustrasjonen knyttet til myndighetenes kontrollbehov av en ordning som avtalespesialistene, pasientene og Psykologforeningen opplever som velfungerende.

Debatt
Publisert
3. februar 2020

Ingvild Stjernen Tisløv og Jørgen Flor må feie for egen dør. De har ikke forstått særlig mye av hva et demokrati er.

Debatt
Publisert
3. februar 2020

Vi er takknemlige for at Arne Holen holder temaet om demokrati i Psykologforeningen varmt. Vi ønsker imidlertid å svare på noe av kritikken han fremmer mot oss i nokså krasse ordelag.

Anmeldt
Publisert
3. februar 2020

Elisabeth Norman får en til å fundere over de uendelig mange måtene tanker og affekter er bundet sammen på.

Anmeldt
Publisert
3. februar 2020

Temaet fagetikk er for viktig til at denne boken skal være forbeholdt studenter.

Minneord
Publisert
3. februar 2020