Psykolog, pasient og sparegris. Illustrasjon av Kristian Utrimark
Etikkpanelet

Bør vi ikke sjekke klientens finansielle helse før vi vender blikket innover?

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

Debatt

Dersom psykologer og psykiatere skal dra i lag til det beste for pasientene, anbefaler jeg at retorikken dempes og at psykiatere ikke trekker profesjonskamp-kortet i utrengsmål.

Bilde av et SMART-rom
Fra praksis

De tradisjonelle behandlingsomgivelsene vi tilbyr barn og unge, baserer seg på «å kunne sitte og snakke om det». Når kroppen spinner, eller ordene ikke er der, kan behandling i sanse- og bevegelsesrom være mer hensiktsmessig.

Bilde av person som stuper i havet
Fagessay

Den økologiske krisen finnes som en felles ytre ramme for våre liv, og samtidig som unike og ofte usynlige og smertefulle indre erfaringer. Kanskje kan vi invitere den inn i faget vårt.

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

Debatt

For en del psykoserammede inkluderer nødvendig helsehjelp antipsykotiske medisiner, for noen tvangsmedisinering.  

Kommentar

Smedslund skriver igjen som om psykoanalysen(e) ikke eksisterer.

Kommentar

All psykoterapi er tuftet på et eller annet verdigrunnlag. Men det er ikke dermed sagt at vi kan identifisere en grunnetos, slik Ole Magnus Vik hevder.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Medbestemmelse er en grunnleggende menneskerettighet. Tvang bør derfor aldri være et alternativ til å løse kapasitetsproblemer i psykisk helsevern. 

Fagessay

Enhedsmodel for metodevalg peger på velegnede metoder i miljøterapi med børn og unge, og er relevant i vejledning af miljøterapeuter, og desuden i psykologers rådgivning af forældre.

Bokanmeldelse

Per Are Løkkes sterke engasjement og kjærlighet for ungdommer trenger klart igjennom i denne boken. De ulike essayene er imidlertid av variabel kvalitet.

Et åpent vindu med utsikt mot en dal
Bokanmeldelse

God faglitteratur kan være en kur mot udugelighetsfølelsen jeg kan føle som terapeut.

Illustrasjon: Kommunens muligheter for å fremme «Hverdagsgledens fem»
Fagessay

Befolkningens livskvalitet er landets viktigste ressurs. Forskning har vist at livskvaliteten kan styrkes og vi kan utstyre politikere, fagfolk og befolkningen med en verktøykasse for bedre psykisk helse.

Fagessay

Ett sentralt grunnproblem for psykoterapeutisk praksis, som psykologer sjelden reflekterer over, omhandler dens etos. Hva er psykoterapiens iboende grunnverdier?

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

En tvangsinnleggelse i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) kan forstås som en motkraft til tvangen som følger av rusmiddelavhengighet.

Fra praksis

Mentalisering er ufordrende for ungdom med begynnende personlighetsproblematikk. En mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppe kan gi dem nyttige erfaringer.

Fra praksis

Kriteriebasert diagnostikk av depresjon har ført til at vi ikke ser de alvorlig deprimerte pasientene godt nok. Hver pasient er unik og har sin personlige og individuelle historie som må utforskes og tydeliggjøres.

Illustrasjonsbilde av mobiltelefon i baklomme
Forsknings­intervju

Stipendiat Luisa Fassi forsker på ungdommers bruk av sosiale medier og hvordan bruken påvirker deres psykiske helse. – Hovedbudskapet er at vi ikke har kommet langt nok til å stemple sosiale medier som enten utelukkende bra eller dårlig. 

En hånd som kaster en stein
Debatt

Det vil kunne tjene Svein Eikeseth som atferdsanalytiker å lytte til kritikken mot konverteringsterapi.

Debatt

Psykisk helsefeltet trenger ikke en ny profesjonskamp mellom psykologer og psykiatere. Vi er avhengige av å rekruttere spesialister både i psykologi og psykiatri.

Merete Nesset og Inger-Mari Eidsvik vil ha erstatning for menneskrettighetsbruddene de mener psykisk helsevern har utsatt dem for, og vil forby tvangsmedisinering.
Aktuelt

De hevder at behandlingen de fikk i psykisk helsevern brøt med menneskerettighetene, og krever erstatning. På sikt vil de ha forbud mot tvangsmedisinering.

Kommentar

Høstmælingens oversikt over profesjonens historie må ses på bakgrunn av at psykologisk vitenskap ikke har avansert, og at den generelle viten man har, er innebygget i språk og kultur.

Fagessay

Som kvalificeret vidne til fagets allesteds nærvær, må man indse, at psykologien for længst har opnået showkarakter.

Bilde av skulpturen Pietà av Michelangelo
Filmessay

Serien Mare of Easttown er en studie i hvordan fastlåst sorg kan fortone seg. Portrettet av Mare er dagsaktuelt og gjenspeiler nye sorgdiagnoser.

Posthumt portrett av John Keats. Malt av William Hilton, ca. 1822.
Fagessay

Hva kan vi, i vår tid, lære av Keats sin diktekunst?

Bokanmeldelse

Et viktig bidrag med en ny lærebok om bipolar lidelse på norsk, som favner bredt og formidler godt om lidelsen og respektfullt om hvordan man best kan leve med den.

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Etikkpanelet

Det er etisk problematisk når fagfolk låner autoritet til selvhjelpslitteratur som lover mer enn den kan holde.*

Debatt

Sensur av fagfolk kan i verste fall føre til en selvhjelpslitteratur som utelukkende inneholder aktører uten helseutdanning.

Debatt

Med sju uker på bestselgerlistene for sakprosa denne våren har mange funnet tilbudet de mangler, gjennom Den lille boken som kurerer sterk angst. 

Illustrasjon av en krabbe og flere sei
Fagessay

Det er ikke lover og system som hemmer psykologenes fagutøvelse i 2022, det er psykologenes egen rolleforståelse.

Fagessay

Pasientorganisasjoner, behandlingssystem og profesjonsrepresentanter diskuterer stadig bruk av tvang i psykisk helsevern. Bruk av antipsykotika er et sentralt gjennomgangstema i konflikter og uenigheter.

Fra praksis

Vi gjør alle feil iblant. Siden feilvurderingene vi gjør som vedtaksansvarlige kan få store konsekvenser, er det viktig med egenrevisjoner av vedtakene vi fatter.

Fagessay

Psykologer kan bidra til å forebygge brudd på menneske­rettighetene for pasienter som er fratatt friheten

Fagessay

Med grunnlag i Helse- og omsorgsloven § 10–2 kan personer være i tvungent tilbakehold på institusjon. Praksisen har eksistert i årtier, og kunnskapsgrunnlaget er fortsatt tynt. 

HOLDNINGSENDRING Spenningsnivået blir lavere hvis pasientene på lukket avdeling vet at de kan forlate institusjonen, er holdningen blant personalet på lukket avdeling på Lovisenberg. Foto: Africa Studio/stock.adobe.com
Reportasje

På lukket avdeling på Lovisenberg har de åpnet dørene selv om de har noen av de tyngste pasientene i landet. Det har endret behandlingskulturen og holdningen til tvang.

Fagessay

Lovkravene til tvangsinnleggelse er redusert ved fare for andres liv og helse, og fører til en menneske rettslig problematisk forskjells behandling av pasienter i psykisk helsevern.

Fagessay

Forskningsprosjektet ReCoN omhandler tvungent psykisk helsevern. I dette fagessayet belyser vi noen utfordringer og suksesskriterier for brukerinvolvering som vi har erfart underveis i prosjektet, samt viktige betingelser for at Solveig Kjus som medforsker har kunnet bidra med sin kunnskap, kompetanse og erfaring.

Rapport

Psykologene i denne undersøkelsen opplevde gjennomgående det å arbeide med bruk av tvang som etisk problematisk. Majoriteten svarer at de enten ikke ønsker å jobbe med bruk av tvang, eller at de ikke ønsker å fortsette fordi det oppleves som etisk utfordrende.

Fra praksis

Utfordrende atferd er helt uinteressant. I denne artikkelen viser jeg hvordan vi kan se bak og forstå atferd og redusere forekomst av utagering gjennom implementering av den nevrosekvensielle modellen.

Fra praksis

Anvendelse av tvungent vern i behandling av spise-forstyrrelser er ikke uvanlig og svært komplisert. Hvordan skal vi manøvrere blant motsetningsfylte hensyn?

Fagessay

Vår analyse viser at rettssikkerheten til personer med ut­vik­lings­hemming er dårlig ivaretatt, og at tvangsbruk overfor personer med psykisk ut­vik­lings­hemming øker betraktelig for hvert år.

Fagessay

Vi har sett på forekomsten av innleggelser på tvang og vedtak om bruk av tvang ved alderspsykiatrisk døgnenhet i perioden 2007 til 2020.

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver