Du er her

Gjennombruddsprosjektom førstegangspsykoser

Det er økende forståelse for betydningen av tidlig oppdagelse og behandling av alvorlige psykiske lidelser. Nå skal gjennombruddsmodellen brukes til å inspirere utviklingen av tilbudet for pasienter med førstegangspsykose.

Publisert
5. november 2009

Gjennombruddsprosjekter bygger på en anerkjent modell for kvalitetsforbedring og er utviklet ved Institute for Healthcare Improvement i USA. Modellen tar sikte på å skape en kultur for kontinuerlig forbedring av helsetilbudet ved den enkelte arbeidsplass. Legeforeningen har siden 1998 vært initiativtaker til en rekke landsdekkende gjennombruddprosjekter. Flere er gjennomført innenfor psykisk helsevern og ett innenfor tverrfaglig rusbehandling. Mer informasjon om modellen og de ulike prosjektene finnes på http://www.legeforeningen.no/id/79985

Bredt samarbeid

Dette gjennombruddsprosjektet er et samarbeid mellom Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Fagforbundet og Psykologforeningen. Prosjektet har også fått økonomisk støtte av Helsedirektoratet. En tverrfaglig sammensatt ressursgruppe ledet av Jan Olav Johannessen, leder av Norsk psykiatrisk forening, har ansvar for å komme med forslag til forbedringsområder. Pasient- og pårørendeorganisasjoner er også invitert til å delta i gruppen.

Det finnes tre mulige nivåer i forebygging av psykoselidelser: primærforebygging i den premorbide fasen, sekundærforebygging i prodromalfasen og psykosefasen, og tertiær forebygging lenger ute i etablert sykdomsfase. Tidlig intervensjon henvender seg slik sett både til prodromalfasen og første episode i psykosefasen. I dette gjennombruddsprosjektet vil hovedvekten ligge på første episode i psykosefasen, men interesserte deltakere/institusjoner vil være velkomne til også å se på prodromalfasen. Selv om tidlig oppdagelse og behandling ikke lenger avgrenses til psykoselidelser, så vil dette prosjektet konsentrere seg om førstegangspsykoser.

Inviterer psykologene

Mulige områder som kan være aktuelle i arbeidet, er bedre tilgjengelighet, bedre samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten og med undervisningssektoren, bedre utrednings- og behandlingstilbud, informasjonsarbeid, etablering av ulike utdanningsopplegg, organisering av helsetjenesten og mer målrettet resultatfokus.

Invitasjon til deltakelse er sendt ut både til spesialisthelsetjenesten og til landets kommuner med påmeldingsfrist 11.12.2009. Det første forbedringsseminaret arrangeres 15.–17. februar 2010 i Trondheim, mens de to andre samlingene vil være i Oslo 7.–8. juni og 9.–10. november 2010. De ulike prosjektene vil denne gangen følges utover denne tiden både gjennom forlenget innsamling av data og gjennom de årlige arbeidskonferansene innenfor tidlig intervensjon ved psykoser. Det planlegges også et felles forskningsprosjekt som i tillegg til økt kunnskap innenfor psykosefeltet tar sikte på å evaluere denne modellen for kvalitetsforbedringsarbeid.

Som Psykologforeningens representant i ressursgruppen håper jeg mange kollegaer i dette fagfeltet vil gripe sjansen til å delta. Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål.

ovma@uus.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side 1111

Kommenter denne artikkelen