Du er her

Tar den psykiske folkehelsa på alvor

Statsbudsjettet for 2010 tar et av våre største folkehelseproblemer på alvor, sier Tor Levin Hofgaard.

Publisert
5. november 2009

HÅNDSLAG: Finansminister Kristin Halvorsen under presentasjonen av statsbudsjettet 2010. Foto: John Gjertsen, DN/MD

– På en rekke punkter ser vi gjennomslag for prinsippet om at god psykisk helsehjelp ytes best når det etableres lett tilgjengelige tjenester der folk bor, understreker presidenten i Norsk Psykologforening.

Kommunene i fokus

Nasjonalt folkehelseinstitutts klare anbefaling om at forebygging bør være hovedsporet til bedre psykisk helse, har fått gjennomslag flere steder i budsjettproposisjonen. Ett av de tydeligste signalene er at kapitlet om psykisk helse er flyttet til kapitlet om kommunale helsetjenester.

Regjeringen utpeker kommunen til motor i det forebyggende arbeidet også innenfor området psykisk helse: Det skal lønne seg å forebygge i stedet for å reparere i etterkant. Pasientene skal få bedre behandling der de bor. Det tas til orde for både flere kommunale psykologer, lavterskeltilbud og metodeutvikling.

– Dette er en løfterik utvikling som gagner hele befolkningen, og som Psykologforeningen helhjertet støtter, sier Hofgaard.

Vil styrke kompetansen

I budsjettet foreslår regjeringen å bevilge til sammen 30 millioner til rekruttering av psykologer i kommunene i 2010 og å utrede en klarere lovfesting av kommunenes ansvar for å yte psykisk helsetjeneste.

Allerede for budsjettåret 2009 ble det bevilget 20 millioner til forsøk med psykologer i kommunehelsetjenesten. Satsingen videreføres med en økning i bevilgningene på ytterligere 10 millioner, og vil neste år altså utgjøre til sammen 30 millioner kroner.

– Dette er et håndslag til rekruttering av psykologer i kommunene, og viser at viktige prinsipper i Psykologforneingens politiske hovedsastsingsområde har vunnet frem. Kompetanseutvikling i kommunene er et suksesskriterium for praktisk psykisk helsearbeid, sier presidenten.

Ønsker lovfesting

Hofgaard peker på at mange kommuner er godt i gang med å legge planer. Helsedirektoratet behandler i disse dager 115 kommunale søknader om forsøksmidler til psykologrekruttering.

– Interessen tyder på at behovet er stort, og at kommunene er villige til å ta ansvar, sier Hofgaard.

Han mener imidlertid det er et godt stykke igjen til regjeringen når målet for helse- og omsorgspolitikken om at tjenesten skal være likeverdig tilgjengelig og av god kvalitet.

For å gi det psykiske helsearbeidet i kommunene en forankring som er solid nok, er en lovfesting av psykiske helsetjenester i kommunal regi et naturlig neste skritt, sier han.

Viktig fra budsjettet

  • 30 millioner til rekruttering av psykologer i kommunene
  • Kommunen utpekes til motor i det forebyggende arbeidet også innenfor området psykisk helse
  • Den kommunale barnevernstjenesten styrkes med 400 årsverk
  • Rusfeltet styrkes med 150 millioner kroner
  • Det opprettes et lovutvalg for å vurderer etiske, faglige og rettslige sider ved det psykiske helsevernet
  • Det settes i verk kommunikasjonstiltak for å forebygge angst og depresjon
  • En egen tverrdepartemental strategi for barn og unges helse i kommunene ses i sammenhneg med rekruttering av psykologer i kommunen
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side 1110

Kommenter denne artikkelen