Du er her

Einar Gerhardsens tale til psykologene

På vegne av den norske regjering ønsker jeg psykologer fra alle de nordiske land velkommen til Norge.

Det er en spesiell glede for oss at Oslo er blitt møtestedet for det første møte av fagpsykologer som er holdt i Norden. Vi er alltid glad for å motta våre nordiske venner – og vi er glad for å kunne huse vitenskapsmenn innen et fag som har fått og vil få stor og økende betydning for praktisk virksomhet på samfunnslivets forskjellige felter.

De nordiske land er i denne tid, som verden for øvrig, oppe i et omfattende og mangfoldig gjenreisings- og nyreisingsarbeid. I alle våre land har den samfunnsmessige utvikling medført at selve samfunnet, stat og kommune og deres organer, i langt høyere grad enn før, må gripe regulerende inn i den enkelte samfunnsborgers virksomhet, både i og utenfor hans yrkesarbeid. Det samme gjelder i virkeligheten også de store organisasjoner og nærings- og arbeidslivet. For enhver som i stillings medfør må treffe avgjørelser av denne art, er det én ting en alltid bør holde seg for øye: det er ikke brikker, men levende mennesker en har med å gjøre.

Her må vi, noen hver av oss, greie oss med den menneskekunnskap som vi har ervervet oss i årenes løp. Men en føler seg tryggere om en kan supplere og underbygge dette med det vitenskapen kan fortelle en. Derfor vil psykologien, som vel kan kalles menneskekunnskap på vitenskapelig grunn, bli et fag som vil måtte innta en viktig plass i forskningsarbeidet i vår tid.

I Norge har interessen for psykologiske problemer lenge vært levende. Vi har tradisjoner i vår litteratur. Og vi har hatt lærerpersonligheter som det har lykkes å gjøre psykologiens landevinninger kjent også utenfor vitenskapsmennenes krets. Særlig tenker jeg her på dens betydning for en rasjonell og riktig løsning av oppdragelses- og skolespørsmål og som grunnlag for rettleiing i valg av yrke. Sunne og tilfredse barn, og ungdom som finner seg til rette i et arbeid de passer for, er to viktige forutsetninger for en harmonisk samfunnsutvikling.

Jeg håper at samværet og drøftingene under det første nordiske psykologmøte må gi både vitenskapelig og personlig utbytte for deltakerne og ønsker Dem alle vel møtt til arbeid og fest. u

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side 1063

Kommenter denne artikkelen