Du er her

Energipsykologikommet for å bli!

Vi tilbyr Psykologforeningens fagledelse en grundig gjennomgang av metoden så de kan se hvordan den faktisk skal brukes. For det er langt flere enn oss som har positiv erfaring med energipsykologisk behandling.

Publisert
5. november 2009

DEBATT: ENERGIPSYKOLOGI

I oktoberutgaven av Tidsskriftet fant Rolf Lindgren det sterkt problematisk å anbefale tankefeltterapi. Senere har Psykologforeningen på sine nettsider sagt at kurs i tankefeltterapi ikke lenger er godkjent som spesialistkurs eller vedlikeholdskurs. I dette innlegget uttrykker forfatterne forundring over at Psykologforeningen har snudd i denne saken.

Kollega Atle Dyregrov fortalte her i Tidsskriftet at han i lengre tid har prøvd ut energipsykologiske intervensjoner overfor sine pasienter. Ut i fra sine erfaringer anbefaler han at psykologer bør skaffe seg kunnskap og erfaring med denne måten å arbeide på.

Rolf Lindgren reagerer på dette i oktobernummeret av Tidsskriftet. Lindgren kommer med et meget upresist innlegg med både faktiske feil (taushetsbelagte kurs til $ 100.000) og feilaktige påstander, spesielt om sine enkle forklaringsprinsipper. Han mister forøvrig hele poenget når han mener at en aksept av tankefeltterapi vil bety at hvem som helst kan kalle seg psykolog. Psykologforeningen så helt annerledes på dette i en e-post til oss tidligere i høst, noe vi kommer tilbake til.

Effektivt og komplementært

I regi av Norsk Institutt for Energipsykologi har vi over de siste årene hatt nær 300 psykologer og et mindre antall leger og psykiatere på våre kurs. Det gjelder både innføringskurs og videregående kurs. Så det synes absolutt å være interesse tilstede blant leger og psykologer for å lære seg komplementære metoder. Vi holder kurs på grunnlag av sterke indikasjoner på deres effektivitet. For det finnes ca. 20 studier offentliggjort i internasjonale fagtidsskrift, flere av dem doktorgradsstudier. Per i dag finnes det to fagfellevurderte undersøkelser: Wells et al. (2003), som for øvrig er replikert av Baker og Siegel (2005) og Elder et al. (2007). Begge disse studiene er for tiden til vurdering hos APA, som vurderer de i forhold til sine krav til «probably efficacious treatment» (Feinstein, 2008).

Inntil nå har alle kursene vært godkjent som frie spesialkurs og vedlikeholdskurs. Ved siste godkjenning den 31. august i år skrev Psykologforeningen etter vår presisering av målgruppen at «dette er metodeundervisning hvor det etter vår mening nettopp er viktig at det er psykolognivå på deltagerne». Dette ga oss anledning til å bekrefte at vi og Psykologforeningen har samme syn, da dette har vært vår prinsipielle holdning helt fra starten, og at samme praksis også vil bli fulgt framover.

Hvorfor snur Psykologforeningen?

Etter oppslag på Forskning.no tidlig i oktober, ser vi imidlertid at Psykologforeningen har snudd i saken, noe Psykologforeningens presiden Tor Levin Hofgaard (2009) utdyper på foreningens hjemmesider. Her fortelles det at kursene ikke lenger vil godkjennes, noe vi mener er både beklagelig og uklokt.

Vi kan altså dokumentere at Psykologforeningen i de åtte årene kursene har vært arrangert, har godkjent de som frie spesialistkurs og vedlikeholdskurs. Derfor forundres vi når vi på Forskning.no leser at kurs må godkjennes av foreningens utdanningsavdeling, der det «nå sitter en psykologspesialist». For er ikke daværende fagsjef, nåværende seniorrådgiver, Torleiv Odland spesialist i klinisk psykologi? Dessuten fantes det heller ikke noe som het utdanningsavdeling i de første årene vi mottok godkjenningen, for den kom først etter 2006 hvis vi husker riktig. Men vi husker at fagsjefen var godt orientert og at kursavdelingen konsulterte fagsjefen ved behov.

Vi velger imidlertid å se på alle de spørsmålene som reises om energipsykologi, også innen Psykologforeningen, som et uttrykk for at det er behov for mer informasjon om hvordan disse metodene blir brukt i en psykologisk behandlingssituasjon. For innlegget til Lindgren og oppslagene på nettet er forvridd, og har derfor lite å gjøre med det som læres på kursene. Vi tilbyr derfor Psykologforeningens fagledelse en grundig gjennomgang av grunnlaget og metoden slik at de kan se hvordan vi som har lang erfaring med tilnærmingen mener den skal brukes. For som en ser er det flere enn oss som har positiv erfaring med energipsykologisk behandling.

gunnar@advisa.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen