Du er her

Ansvarsforsikring og pasientskadeerstatning

Fra 1. januar 2009 vil Norsk Pasientskadeerstatning gjelde fullt ut også for pasienter som går til psykolog.

Publisert
1. august 2008

Dette gjelder uansett om psykologen har driftstilskudd eller ikke. Fremover blir det altså to ulike lover som begge uavhengig av hverandre kan gi pasienter mulighet til å gå til erstatningssøksmål mot psykologen.

Hensikten med den nye loven er at det skal være lettere for pasienten å få erstatning enn det hittil har vært etter skadeerstatningsloven. Det forventes derfor hyppigere erstatningsutbetalinger til pasienter. Kostnadene består dels av pasienterstatninger, og dels av relativt betydelige administrasjonskostnader. Dette inkluderer rett til advokathjelp for klager, altså for pasienten.

Kostnadene skal i sin helhet dekkes inn ved lovpålagt egen forsikringspremie for alle som driver privatpraksis. Forsikringspremien (offisiell betegnelse: «tilskuddet») vil bli svært høy etter norske forhold hittil. Det er i første omgang antydet en premie på ca 5.000 kroner per år. For alt helsepersonell som driver privatpraksis vil det være lovpålagt å la seg registrere i Norsk Pasientskadeerstatning. Ordningen vil ha samme forsikringspremie for deltidspraksiser som for heltidspraksiser. Forsikringspremiens størrelse vil sannsynligvis virke hemmende for utvikling av behandlingstilbudet.

Det er ytret ønske om en kollektivavtale med Psykologforeningen slik at Psykologforeningen administrerer innebetalingene. Hittil har ikke Psykologforeningen ansett en slik ordning for aktuell, da verken foreningen eller medlemmene oppnår nevneverdige fordeler med en slik administrativ ordning. Det er Psykologforeningens standpunkt at kostnadene med ordningen i sin helhet burde dekkes direkte av staten. Nærmere informasjon om Norsk Pasientskadeerstatning vil bli gitt høsten 2008.

Det vil fortsatt være mulige for en pasient å gå til erstatningssøksmål etter skadeerstatningsloven. Søksmål etter denne loven dekkes ikke av ordningen. Behovet for å ha en tradisjonell fagansvarsforsikring (for skadeerstatningsloven), i tillegg til den lovpålagte forsikringen i Norsk Pasientskadeerstatning, er under vudering. Nærmere informasjon om dette vil bli gitt høsten 2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side

Kommenter denne artikkelen