Du er her

Signere - Kontrasignere

Publisert
1. august 2008

På poliklinikken vil de nå endre rutinene slik at alle epikriser skal kontrasigneres av psykologspesialist eller legespesialist (psykiater). Dette skal gjelde for alle behandlergrupper, også for leger og psykologer uten spesialistgodkjenning. Som tillitsvalgt mener jeg at dette ikke er nødvendig for psykologer. Dette må være i strid med helsepersonelloven (§ 4 med forarbeider, som sier: «En psykolog vil for eksempel være kvalifisert til på selvstendig grunnlag å behandle psykiske lidelser»)?

Tillitsvalgt

Det er intet i lover eller forskrifter som krever at psykologers epikriser eller andre vurderinger og erklæringer kontrasigneres av spesialist. Det er imidlertid heller ikke noe lovverk som er til hinder for at arbeidsgiver velger å innarbeide denne type rutiner.

Psykolog er (parallelt med leger) kvalifisert til å stille diagnoser i psykisk helsevern (se Tidsskriftet februar 2007) og å være behandlingsansvarlig. Når helsepersonell fører journal eller skriver epikriser, må det fremgå hvem som har foretatt helsehjelpen og foretatt vurderingen. Det er derfor vanskelig å tenke seg at behandlende psykolog skulle kunne utelukkes fra å skrive under. Kontrasignering innebærer imidlertid at både behandlende psykolog signerer og at spesialist signerer. Kontrasignering av psykolog- eller legespesialist innebærer at spesialisten også må ha et visst forhold til de faglige vurderingene i epikrisen. Siden det kun er lege eller psykolog som kan sette diagnose i psykisk helsevern, vil det være logisk at i hvert fall epikriser som skrives av andre faggrupper (sosionom, sykepleier o. a.), kontrasigneres av lege/psykolog eller -spesialist.

Det kan være ulike grunner til at arbeidsgiveren innarbeider rutiner med kontrasignering av spesialist. Ofte vil det være motivert ut fra kvalitetssikring av tjenestene. Enkelte vurderinger, som for eksempel erklæringer til Trygden, vil gi bedre honorering til helseforetaket dersom erklæringen kontrasigneres av spesialist. Trygden har altså valgt å betale bedre der kontrasignering innebærer en erklæring på spesialistnivå.

I en epikrise forfattet av psykolog/psykologspesialist kan det også inngå vurdering av medisinering – en vurdering foretatt av lege. Psykologen gjengir da kun den vurdering legen har gjort, og endrer ikke vurderingen. Det må naturligvis fremgå hvem som har gjort vurderingen som siteres. Tilsvarende gjelder når en lege siterer fra utredninger foretatt av psykolog (for eksempel fra psykologiske tester som WAIS).

Et system med kontrasignering fører nødvendigvis til forsinkelser i utsendelse av epikriser. Den spesialistmangel mange helseforetak har, forsterker forsinkelsene. Forsinkede epikriser blir i statistikken for sykehusene registrert som en indikator (av flere) på kvalitetssvikt. Ulempene med forlenget epikrisetid må av arbeidsgiveren her veies opp mot de momentene som taler for kontrasignering. Uansett hvilke rutiner en bruker, må de ikke i effekt føre til uforsvarlighet. Et system med kontrasignering er svært ressurskrevende. Dersom et helseforetak velger å ha et slikt system, så bør det innarbeides tilpasninger der erfarne ikke-spesialister eller psykologer som har et visst minimum av erfaring, sluttfører sine epikriser uten kontrasignering.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side

Kommenter denne artikkelen