Du er her

Stiftelsen Mentalhygienisk Rådgivningskontor utlyser stipend for 2009

Stiftelsen Mentalhygienisk Rådgivningskontor har som formål å fremme virksomhet innenfor det barne- og ungdomspsykiatriske helsevernet gjennom tildeling av stipend til enkeltpersoner og institusjoner.

Formålene det kan søkes midler for, må ha en bred forankring innenfor den psykodynamiske tradisjon som hele tiden har vært Mentalhygienisk Rådgivningskontors arbeidsform og forståelse.

Det kan søkes om midler til undersøkelser med relevans for området, til datainnsamling og/eller bearbeidelse av data. Det kan også søkes midler til frikjøp av tid for utarbeidelse av artikler, rapporter eller foredrag, samt til studiebesøk eller deltakelse på kongresser.

Søknaden må innholde en oversikt over hva pengene skal brukes til. Det må foreligge en prosjektplan med budsjett og informasjon om hvorvidt det foreligger annen finansiering.

Den som tildeles midler, må gi en skriftlig rapport bilagt regnskap tilbake til Stiftelsen for å dokumentere at stipendet har blitt brukt til det formålet det ble søkt om. Ikke disponerte midler tilbakebetales. Ved ellers like kriterier vil ansatte ved tidligere Mentalhygienisk Rådgivningskontor ha fortrinnsrett for tildeling av midler.

Ytterligere informasjon ved henvendelse til Rune Johansen, 22 42 50 05; rujo3@online.no eller til Anders Zachrisson, 22 69 95 10; johnaz@online.no.

Stiftelsen Mentalhygienisk Rådgivningskontor vurderer søknadene og tildeler midler. Det overordnede hensynet ved vurderingen er prosjektets kliniske relevans. Søknadsfrist er 1. september 2008.

Søknad med dokumentasjon stiles til styreleder, overlege Otto Steenfeldt Foss, og sendes til forretningsføreren: Nitschke & Borgting Økonomibyrå AS, postboks 6793, St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side

Kommenter denne artikkelen