Du er her

Elektronisk frikortløsning på vei

NAV vil de nærmeste årene legge om sine rutiner for refusjon av pasienters utlegg, som drosjeregninger, psykologbehandling og egenandeler ved legebesøk.

Publisert
1. august 2008

ELEKTRONISK: Glem kvitteringer og egenandelskort. Byråkrati i helsevesenet bekjempes med stadig nye midler.

Illustrasjonsfoto: Arne Olav L. Hageberg

Halvparten av henvendelsene til trygdekontorene gjelder slike saker. Å gjøre dette mer effektivt vil derfor spare ressurser, noe som er i tråd med arbeidet for en effektiv offentlig forvaltning.

Metoden for å unngå håndtering av papirkvitteringer fra pasientene, er at alle helseleverandører (fra apotek, laboratorier og røntgeninstitutter til alle typer avtalespesialister) innleverer refusjonskravene sine elektronisk. Inkludert i refusjonskravene vil også være kvitteringer for egenandelene pasientene har betalt. NAV mottar da alle opplysninger om pasientenes egenandeler i helseområdet elektronisk, og teller hvor stor sum hver enkelt pasient har betalt i egenandeler.

Nytt system, nye utfordringer

Straks egenandelstaket er nådd, vil NAV sende ut frikort til pasienten via posten. En tenker seg altså at pasienten skal slippe å ta vare på kvitteringer og egenandelskortet, og at helseleverandørene isteden gjør jobben via innsending av refusjonskravene. Det vil nødvendigvis ta noe tid fra pasienten har betalt en egenandel til betalingen er registrert hos NAV. Dersom pasienten har betalt egenandeler etter at frikortgrensen er nådd, vil NAV automatisk tilbakebetale det pasienten har betalt for mye.

For at et slikt system skal fungere, må både poliklinikkene og avtalespesialistene sende inn regninger til trygden oftere, og de må sendes elektronisk. Omleggingen er i gang, men det er en rekke problemer som må overkommes for at det nye systemet skal fungere.

Psykologforeningen og Legeforeningen har påpekt at mye byråkrati-arbeid lett kan ende hos avtalespesialisten dersom ikke problemene løses riktig. Det blir som kjent ingen samlet effektivisering av å overlate arbeidet til andre. NAV og Psykologforening har aktiv dialog om dette.

Mye uklart

Systemet for eventuell innberetning av ikke-betalte egenandeler er vanskelig å akseptere, fordi det blir vanskeligere å inndrive utestående fordringer. Psykologforeningen mener at løsningene her må innebære en mer akseptabel økonomisk risiko for psykologene.

Nok et vanskelig problem er sikringen av den elektroniske behandlingen av refusjonskrav/egenandelsregistrering. Det må være korrekt fødselsnummer på pasientene. Elektronisk online-sjekking av fødselsnummer via helsenett og folkeregisteret er ønskelig. De økonomiske omkostninger ved oppkopling mot helsenett, gjør etter Psykologforeningens vurdering en slik løsning uaktuell for avtalepsykologer. Svært mye er med andre ord uklart på det stadiet en nå er. NAV har som målsetning at innføring av elektronisk frikort skjer gradvis frem mot 2010 eller 2011. Vi vil holde medlemmene orientert om utviklingen fremover.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side

Kommenter denne artikkelen