Du er her

Justeringsoppgjøret

Årets justeringsoppgjør for statlige ansatte er ferdig. Akademikernes høyeste prioriteringer var universitetssektoren og en del særskilte stillingskoder.

Publisert
1. august 2008

Justeringsoppgjøret er akseptabelt ut fra forutsetningene i systemet, men det er ingen tvil om at staten fortsatt har en lang vei å gå for å bli konkurransedyktig. I dette justeringsoppgjøret lå det en sterk føring for å ivareta kvinnelønn.

Alle endringer etter justeringsforhandlingene skjer med virkning fra 1. juli, og er som følger:

0793 Psykolog lønnsramme 20 – noe bedret for de med lang ansiennitet.

0794 Psykolog – alle får ett lønnstrinn opprykk.

0795 Spesialpsykolog – alle får ett lønnstrinn opprykk.

1304 Psykolog med godkjent spesialitet – alle får ett lønnstrinn opprykk

0796 Sjefpsykolog – alle får ett lønnstrinn opprykk

1013 Professor – alle får ett lønnstrinn opprykk.

1183 Forsker – alle får ett lønnstrinn opprykk.

1198 Førstelektor, 1011 Førsteamanuensis og 1109 Forsker – plassert i lønnsramme 24. Lønnsrammen er endret slik at de med 3 års ansiennitet eller lengre raskere får ansiennitetsopprykk.

1352 Post doctor – overføres fra direkteplassering til lønnsramme 24. Overføringen skjer ved at den ansatte beholder sin lønn, men likevel slik at ingen lønnes lavere enn ltr. 57. Det antas at dette fører til lønnsendringer for mange.

1010 Amanuensis, 1009 Universitetslektor, 1008 Høyskolelektor og 1108 Forsker – plassert i lønnsramme 25. Ansiennitetsopprykkene er litt regulert, og verdiene endret. Virkningen blir at de fleste går opp ett til to lønnstrinn. Laveste lønn med null års ansiennitet er lønnstrinn 46 – og med høyest ansiennitet ltr. 57.

1017 Stipendiat og 1476 Spesialistkandidat – plassert i lønnsramme 20. Ved tilsetting i disse stillingene etter 1. mai 2008 foretas innplassering på minimum ltr. 45. For de som er tilsatt før 1. mai skjer ingen endringer som følge av denne regelen. Det er kun foretatt noe endring for de med lengre ansiennitet enn 11 år i denne lønnsrammen.

Tredelte forhandlinger

Forhandlingene for de statlige ansatte er tredelt: Først hovedoppgjøret per 1. mai, der det blant annet er gitt 4,65 % i generelt tillegg på tabell til alle. Deretter justeringsoppgjør, der enkelte stillingskoder gis opprykk, eller der stillinger som står på ansiennitetsstiger, blir endret (endret lønnsramme). Det er dette justeringsoppgjøret som nå er fullført. Til sist er det lokale forhandlinger i hver statlig etat om en begrenset sum penger (en pott). De lokale forhandlingene skal være ferdige innen 31. oktober og gjennomføres av Psykologforeningens hovedtillitsvalgte på forhandlingsstedet. De tillitsvalgte får senere mer informasjon om de lokale forhandlingene.

Statens lønnstabell per 1.mai 2008

Ltr.45 – 353 200

Ltr.50 – 384 900

Ltr.55 – 420 800

Ltr.60 – 459 900

Ltr.65 – 505 600

Ltr.70 – 554 200

Ltr.75 – 610 300

Se www.akademikerne.no for nærmere detaljer fra protokollene.

Spekter helse

De økonomiske resultatene fra lønnsforhandlingene i helseforetakene ble tilfredsstillende. Med lokale lønnsforhandlinger må også lønnsnivåene tilpasse seg lokale forhold, det vil si at det varierer en del fra helseforetak til helseforetak hvilke nivåer som er avtalt for den laveste lønnen. De fleste nyutdannede psykologer har nå en årslønn på i underkant av 400 000 eller mer, for eksempel Aker sykehus i Oslo med minstelønn 400 000, eller helseforetaket i Førde med 430 000, mens Nordlandssykehuset har minstelønn 395 000.

Det er vanlig at lønnen til den enkelte ligger over minstelønningene, fordi nyutdannede også forhandler lønn før de sier ja til tilbudet om en stilling. Psykologer med noe erfaring ligger tidvis betydelig over disse minstelønnssatsene. Alle helseforetak lønner nå psykologspesialister over 500 000, til dels langt over. Minstelønn for spesialister på Ullevål sykehus i Oslo er 530 000, mens Ahus i Akershus har minstelønn 540 000. I Førde er minstelønnen 560 000, mens seniorpsykologspesialist har 590 000. På Nordmøre er spesialistlønnen minimum 510 000 og på Sørlandet 545 000.

Ulike standard-tillegg som varierer fra foretak til foretak, og personlig avlønning, kommer i tillegg til minstelønnssatsene. Psykologforeningens foretakstillitsvalgte med forhandlingsdelegasjon i hvert helseforetak har mange steder hatt vanskelige forhandlinger og måttet løse krevende situasjoner. Dette gjelder både for de rent lønnsmessige sidene av forhandlingene og forhold rundt arbeidstidsbestemmelser.

Sammensetningen av ulike arbeidstidsbestemmelser, vernebestemmelser og honorering er komplisert. Det er viktig at slike avtaler beskytter den enkelte psykolog mot for store belastninger. Ekstra ansvar og ekstra arbeid skal gi en lønn som står i et rimelig forhold til belastningen og risikoen det over tid er for helsa å avvike fra vanlig arbeidstid. Det viste seg vanskelig å løse mange av disse spørsmålene innenfor en tidsavgrenset forhandlingsperiode. Det er nedsatt partssammensatte grupper for å klarlegge arbeidsgivers ønske om avvikende arbeidstidsordninger i åtte helseforetak. Dette er en fornuftig organisering av forberedelsene til senere forhandlinger.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side

Kommenter denne artikkelen