Du er her

Taushet for alle?

Publisert
1. august 2008

Jeg ansetter nå en pedagog i et prosjekt hos oss på avdelingen. Han skal som del av prosjektet delta på møter der pasientopplysninger håndteres. Han vil også lett få kjennskap til pasientopplysninger i andre sammenhenger. Pedagoger er ikke helsepersonell, og derfor vel ikke omfattet av helsepersonellovens bestemmelser om taushetsplikt.

Kan han være til stede på slike møter dersom han isteden undertegner en egen taushetsplikterklæring?

Stum

Taushetsplikten omfatter alt autorisert helsepersonell (27 forskjellige profesjoner er autorisert i loven) – uansett hvor helsepersonellet jobber – men kun i den grad de autoriserte yter helsehjelp. Pedagoger er ikke autorisert helsepersonell. Men ikke-autoriserte er omfattet av taushetsplikten etter loven når de jobber i en helseinstitusjon.

Lovverket er slik sett tindrende klart også for personell som ikke er helsepersonell.

Det er imidlertid viktig at de gjøres oppmerksomme på at taushetsplikten gjelder også etter at de har sluttet på sykehuset. De opplysninger en får om pasienter, er taushetsbelagt også etter at en slutter i jobben. Mange steder må personell rutinemessig skrive under erklæring om taushet der dette fremgår.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side

Kommenter denne artikkelen