Du er her

Ikke nok om kvinner og rus

Publisert
1. august 2008

Fanny Duckert, Kari Lossius, Edle Ravndal og Bente Sandvik | Kvinner og alkohol Universitetsforlaget 2008. 176 sider

Boken gir en gjennomgang av ulike perspektiver og problemstillinger knyttet til temaet kvinner og alkohol. Bidragene er fra fire nokså forskjellige kvinnelige forfattere. Bente Sandvik skriver under pseudonym, og representerer det sterkeste bidraget. Hun gir en gripende fremstilling av hvordan et alkoholforbruk kan eskalere, og hvor krevende en behandlingssituasjon kan være. Hennes penn er skarp og emosjonell, men så er hun også den av forfatterne som best kjenner problematikken på kroppen. De tre øvrige forfatterne er alle markante fagpersoner, som har lang erfaring og mye kunnskap om dette feltet.

Edle Ravndal gir en oversiktlig historisk gjennomgang. Hun avliver myter om kvinners alkoholproblemer, med kalde fakta i et kjønnet perspektiv. Fanny Duckert tar for seg de glidende overgangene mellom alkoholkonsum som del av en livsstil og problembruk. Hun gir problemdrikkere tydelige ansikter, og forklarer ulike faser i utvikling og endring av avhengighetsproblemer. Duckert er løsningsorientert omkring hvordan man kan redusere alkoholforbruket, og gir nyttige faktaopplysninger. Kari Lossius har fokus på rusbehandling i et helseperspektiv, og inkluderer realistiske kliniske vignetter som illustrerer ulike problemstillinger knyttet til behandling. Hun er kritisk til hvorvidt behandlingsapparatet er tilpasset de ulike behov pasientene har, og ulike grupper av kvinnelige pasienter.

Boken retter seg mot et bredt spekter lesere, både folk under utdanning i helseog sosialsektoren, den som måtte være nysgjerrig på temaet, og også de som lurer på sitt eget forhold til alkohol. Som opplysnings- og lærebok fungerer den godt, og den nevnte målgruppen vil nok ha stor nytte av å lese den. Den er likevel litt skuffende. En slik sjeldenhet som en bok på norsk om kvinner og alkohol skaper forventninger, og jeg kunne ønsket noen flere betraktninger i retning av nye og bedre måter å behandle denne pasientgruppen på, og noe mer påfyll også for fagfolk som arbeider med disse problemene til daglig. Hvordan ser behandlingsprogrammene for kvinner ut i utlandet? Hvordan håndteres forskjeller mellom menn og kvinner i behandling der, og hvordan ser ny forskning på biologiske, psykologiske og sosiale forklaringer på at kvinner utvikler alkoholavhengighet? Hvordan kan ulike typer av ruslidelser forklares ut fra teorier om utviklingspsykologi og tilknytningsmønstre, og hvilke psykologiske prosesser foregår i terapi med kvinner i denne pasientgruppen? Hvilke sammenhenger finner man mellom ulike personlighetsforstyrrelser og bruk av rusmidler, og hva er prognosen i behandling av alvorlige komorbide tilstander? Her er det en rekke interessante problemstillinger å gripe fatt i.

Bente Sandviks bidrag vil bli stående som nyttig, uavhengig av om leseren er ny eller gammel i feltet. Hun representerer en pasientgruppe en av ulike grunner ikke treffer så ofte i behandling, og som en behøver mer kunnskap om for å kunne tilby nyttige møtepunkter. Ravndals bidrag er informativt, og Duckert sitt også, for den som er ny og nysgjerrig i feltet. Mens det for dem som kjenner feltet bedre, bærer preg av en del selvfølgeligheter. Lossius skriver klinikknært og gjenkjennbart. Ja, dette er en nyttig bok, men gi oss en til.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side

Kommenter denne artikkelen