Du er her

Tolk, kommunikasjon og betaling

NYTTIG HJELP: Det har vært en del forvirring rundt utgifter og merarbeid ved bruk av tolk hos avtalepsykolog. Nå har det kommet en ny veileder som kan oppklare misforståelsene.

Foto: Yay Micro

Det har kommet en ny veileder om kommunikasjon via tolk, se http://bit.ly/v9ZcgY.

Det er alltid mye praktisk arbeid både med å skaffe tolk, og utfordringer før og under samtalen der tolk benyttes. Utgifter til tolketjenester utgjør en del av det økonomiske ansvaret for helsetjenester, fastslår veilederen (punkt 14). De regionale helseforetakene er ansvarlige for spesialisthelsetjenesten, der avtalespesialistene er et utførende ledd for helseforetaket.

Enkelte har misforstått formuleringen «Tolkeutgifter i forbindelse med behandling ved offentlige helseinstitusjoner og hos privat aktører … med avtale…, skal dekkes over midler som er stilt til rådighet til det regionale helseforetaket». Veilederen henvender seg ikke til avtalespesialister, men til de regionale helseforetakene. Avtalespesialisten skal altså verken forskuttere eller betale fakturaen fra tolken.

Bakgrunnen for forvirringen er også formuleringen «Økt tidsbruk hos privatpraktiserende spesialister som skyldes bruk av tolk i konsultasjonen, kompenseres gjennom takstsystemet på samme måte som for fastleger». Denne formuleringen har intet med betalingen til tolken å gjøre. Formuleringen henspiller på at psykologen bruker mer tid når tolk brukes. Altså mer tid enn det de vanlige takstene kan dekke. Dette kan være tid for eksempel til å «lære opp» tolken før pasienten kommer, og det kan sikkert variere om en bruker ekstra tid, og hvor mye tid det eventuelt dreier seg om. Takst 40 tar ikke hensyn til slike varierende forhold, men gis som en generell tilleggstakst til alle konsultasjonene med pasient der tolken er til stede. Altså en slags gjennomsnittsbetraktning. Det er altså betalingen til psykologen som her omtales.

Hva avtalepsykologen skal gjøre når tolk er benyttet:

1. Sjekk at fakturaen er stilet til ditt regionale helseforetak. Er fakturaen stilet til psykologen, så returner fakturaen og be om at den stiles til det regionale helseforetaket.
2. Når psykologen får fakturaen fra tolken, skal fakturaen attesteres. Psykologen går god for at de opplysningene som står der, er korrekte. Tekst som psykologen skal skrive: «Attesteres … (dato) …, … (din signatur)…». I tillegg må du gjerne stemple den med ditt stempel. Alternativt kan du legge ved et eget ark med bekreftelse på at du har benyttet tolken på det aktuelle tidspunktet.
3. Psykologen sender fakturaen til sitt regionale helseforetak.
4. Det regionale helseforetaket betaler fakturaen.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 1, 2012, side

Kommenter denne artikkelen