Tilgang på forskningsdata

 

For tiden pågår et stort internasjonalt engasjement for større åpen og gjensidig utveksling i forskningen. Målet er et globalt forskningsfellesskap der deling av avidentifiserte data er blitt en norm. Psykologtidsskriftet ønsker å bidra i denne prosessen. Samtidig må vi ta hensyn til begrensingene som ligger i deling av sensitive helseopplysninger og til at utviklingen er fortsatt i en startfase.

Psykologtidsskriftet registrerer at det fra 1. juli 2018 ble stilt som krav at alle som sender inn artikler til tidsskrift som følger anbefalingene fra Vancouvergruppen må legge ved en datadelingserklæring. 

Her i Norge har Forskningsrådet fulgt opp dette og krever nå at forskningsprosjekter skal vurdere om det skal lages en datahåndteringsplan. Forskningsrådet oppfordrer til at de internasjonale FAIR-prinsippene følges. FAIR er et akronym for ordene findable, accessible, interoperable og reusable. Forskningsdata skal altså være tilgjengelige, gjenfinnbare og gjenbrukbare. 

Psykologtidsskriftet har forpliktet seg til å følge Vancouvergruppens retningslinjer for publisering av vitenskapelige artikler. 

Manuskriptet skal ledsages av en uttalelse om hvorvidt data og protokoll er tilgjengelige for andre enn forfatterne. I uttalelsen skal det kort gjøres rede for:

1. Hvorvidt data og/eller studieprotokoll er tilgjengelig for andre
2. I hvilken form de eventuelt er tilgjengelig (for eksempel rådata, summerte data, syntaks fra analyser)
3. Hvem som eventuelt kan få tilgang, til hvilke formål, og hvor man eventuelt skal henvende seg

Les også: Data Sharing Statements for Clinical Trials