Redaksjonelle retningslinjer

Psykologtidsskriftet følger de publiseringsetiske retningslinjene beskrevet av Committe of Publication Ethics (COPE) og International Mål og fokus for Tidsskrift for Norsk psykologforening Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).

Hvis redaksjonen fatter mistanke om, eller får fremlagt påstander om brudd på retningslinjene, vil vi håndtere dette i samsvar med etablerte rutiner. På denne siden presenterer vi våre publiseringsetiske retningslinjer og rutiner.

Dobbeltpublisering

Artikler som er publisert andre steder kan som hovedregel ikke publiseres på ny i Psykologtidsskriftet.

Publisering av en artikkel som har stor overlapp med en annen, publisert artikkel uten at det er gjort en klar og tydelig henvisning til den foregående artikkelen, kalles en dobbeltpublisering (duplicate publication). Dobbeltpublisering kan bli problematisk hvis det fører til dobbeltregistreringer av et og samme datasett. Dette kan i sin tur føre til at funn fra en enkeltstående studie kan komme til å oppnå uforholdsmessig vekting, for eksempel i metastudier. Enkeltfunn kan på den måten få en større innvirkning på kunnskapsstatus enn det er holdepunkter for.

Psykologtidsskriftet kan imidlertid publisere artikler hvor innholdet allerede er gjort tilgjengelig på pre-printservere, i rapportform, som studentoppgave eller som konferanseposter. Sørg for å gjøre redaksjonen oppmerksom på alle former for tidligere tilgjengeliggjøring når du sender inn manuskript. For publisering av manuskript som er blitt lagt i en pre-printserver, er det en forutsetning at det her fremgår tydelig at manuskriptet ikke er fagfellevurdert. Etter publisering må forfatter legge til henvisning til den publiserte artikkelen, samt link til publiseringen, på aktuelle pre-printserver.

Psykologtidsskriftet bruker ScholarOne manuskriptsentral med Similarity Check, som utfører en innledningsvis plagiatsjekk. Hvis artikkelen eller dataene og analysene er blitt publisert et annet sted, vil vi som hovedregel ikke publisere artikkelen.

I noen tilfeller der forfatter ikke har gjort redaksjonen oppmerksom på forutgående tilgjengeliggjøring av materialet, kan artikkelen bli trukket. Se avsnitt “Tilbaketrekking“ for nærmere beskrivelse av våre rutiner.

Sekundærpublisering

Artikler som er blitt publisert i andre tidsskrift, er ikke uten videre tilgjengelig for norske psykologer. I noen tilfeller vil Psykologtidsskriftet derfor vurdere det verdifullt og hensiktsmessig å publisere artikler fra andre tidsskrift, gitt at

  • Forfatterne har fått tillatelse fra tidsskriftet der artikkelen først ble publisert
  • Psykologtidsskriftet har mottatt primærversjonen av artikkelen, samt kontaktopplysninger til redaktør slik at vi kan foreta nødvendige avklaringer knyttet til en eventuell sekundærutgivelse
  • Målgruppen for primærutgivelsen er en annen enn Psykologtidsskriftets målgruppe. Typisk vil dette innebære at redaksjonen vurderer at artikkelen er av særlig interesse for norske psykologer som ikke nødvendigvis er forskere.
  • Sekundærutgivelsen samsvarer med den opprinnelige artikkelen med tanke på hvem som listes som forfattere, data og analyser
     

Sekundærpublisert artikkel kan være en forkortet versjon av den opprinnelige artikkelen. Ved sekundærpublisering vil Psykologtidsskriftet markere tydelig at artikkelen stammer fra en opprinnelig publisering hos annen utgiver. For sekundærpubliserte artikler vil det settes en tittel som tydeliggjør at arbeidet har tidligere blitt publisert i annet tidsskrift («Oppsummering av» eller «Oversettelse av»). Merk at slike sekundærpubliserte artikler ikke oppfyller kravene til publiseringspoeng.  

Psykologtidsskriftet er en åpen tilgang-utgiver og forfatter eier rettighetene til sitt åndsverk. Artikler publisert hos oss kan derfor fritt publiseres andre steder forutsatt korrekt kreditering og at det legges inn link til den publiserte artikkelen. 

Selvplagiering

Når et avsnitt opptrer i flere artikler fra samme forfatter, kalles dette selvplagiering («Text recycling»). Noen grad av selvplagiering kan være vanskelig å unngå, særlig for forskere og fagpersoner som publiserer regelmessig. Det finnes ikke endelig definerte kriterier for hva som utgjør et problematisk omfang av selvplagiering. For eksempel vil det vurderes som mindre problematisk at bakgrunnsavsnittet opptrer i flere artikler, enn når hypoteser eller problemstillinger gjør det. I tillegg vil det alltid være problematisk å resirkulere de samme datafunn i flere artikler, med mindre forfatter viser til funn fra en tidligere artikkel og bygger videre på disse i resultatavsnittet av artikkelen.

Siden selvplagiering er vanskelig å vurdere, er det viktig at forfatter informerer redaksjonen om mulige overlappinger til tidligere publiserte arbeider ved innsendelse av manuskript.  

Sjefredaktør Katharine Cecilia Williams, Katharine@psykologtidsskriftet.no, er kontaktperson for alle henvendelser vedørende mulig brudd på publiseringsetiske retningslinjer. 

Redaksjonsrådet assisterer sjefredaktør i beslutninger knyttet til brudd på publiseringsetiske retningslinjer. 

 

 

Forfatterskap og medforfatterskap

Psykologtidsskriftet følger Vancouver-gruppens retningslinjer for forfatterskap.

Forfatterskap krever at du har:

  • gitt vesentlige bidrag til idé og utforming, eller datainnsamling, eller analyse og tolkning av data.
  • deltatt i utarbeidelsen av selve manuskriptet eller i kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold.
  • godkjent artikkelversjonen som skal publiseres.
  • stilt deg formelt ansvarlig for alle deler av arbeidet som publiseres.

Alle disse fire punktene skal være oppfylt. I tillegg skal du som forfatter være i stand til å identifisere hvilke spesifikke andre deler av arbeidet medforfatter er ansvarlig for.

Bidragsytere som ikke oppfyller alle disse fire kriteriene, bør anerkjennes i en takksigelse.

Merk: Den som skal takkes bør ha gitt skriftlig samtykke til forfatter.

I de tilfellene der det er flere forfattere, er det forfatterne selv som bestemmer forfatterrekkefølgen. Psykologtidsskriftet åpner for delt førsteforfatterskap, som må presiseres («forfatterne har bidratt like mye i arbeidet med denne artikkelen»).

Problemer relatert til forfatterskap

I noen tilfeller kan det oppstå konflikter eller andre problemer knyttet til forfatterskap. Dersom forfatterne skulle ønske å fjerne eller tilføye en forfatter etter at manuskriptet er sendt inn eller etter publisering, vil redaksjonen be om en redegjørelse fra alle forfatterne. Psykologtidsskriftet følger for øvrig Committe on Publication Ethics retningslinjer i behandling av spørsmål relatert til forfatterskap.

 

Interessekonflikter

Psykologtidsskriftet forplikter seg til å sikre transparens når vi publiserer akademiske arbeider. Noen forhold er enkle for deg som forfatter å opplyse om, for eksempel arbeidsforhold, veiledningsrelasjoner eller hvorvidt man har mottatt stipend. Andre forhold, slik som personlige relasjoner eller akademiske uenigheter, utgjør mindre åpenbare interessekonflikter. Hva som utgjør en reell interessekonflikt vil være kontekst – og tolkingsavhengig og det er ikke mulig å sette opp retningslinjer som vil være dekkende for enhver forfatter eller ethvert prosjekt.

Norge er et lite land og psykologmiljøet er enda mindre. Mange psykologer har store faglige nettverk. Bekjentskap – endog nært bekjentskap – utgjør ikke nødvendigvis en interessekonflikt i forbindelse med arbeidet med å få publisert en artikkel. Imidlertid er det viktig at du som forfatter bidrar i arbeidet med transparens og fyller ut interessekonfliktskjema ved innsendelse av manus til redaksjonen.

Psykologtidsskriftet følger retningslinjene som er angitt av Committee of Publication Ethics, COPE, dersom det reises spørsmål knyttet til interessekonflikter, enten spørsmål reises før eller etter publisering.

Det er svært viktig at redegjørelse av eventuell økonomisk støtte/finansieringskilder er oppgitt korrekt og nøyaktig.

Før redaksjonen kan starte arbeidet med manuskriptet, må utfylt interessekonfliktskjema fra alle forfattere være sendt inn.

Ved spørsmål, ta kontakt med redaksjonen: redaksjonen@psykologtidsskriftet.no  

 

Lisenser og kopirettigheter

Alt innhold på www.psykologtidsskriftet.no er fritt tilgjengelig. 

Alle vitenskapelige artikler som er innsendt etter 1. juni 2022, publiseres under åpen tilgang (Open access) med Creative Commons-lisensen CC-BY 4.0. Artikler som omfattes av dette, vil være merket med korrekt CC-lisens. 

Forfatterne eller institusjonene innehar rettighetene til det de publiserer i Tidsskrift for Norsk psykologforening, men andre kan kopiere, distribuere og spre artikkelen i hvilket som helst medium eller format til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle. CC-BY 4.0-lisensen innebærer også at andre kan remixe, endre og bygge videre på materialet til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle. 

I noen tilfeller kan det være aktuelt å publisere under Creative Commons-lisensen CC-BY-ND 4.0. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har spørsmål knyttet til valg av lisens.  

Vilkårene for beskrevet bruk er korrekt kreditering, at lenke til den publiserte artikkelen samt korrekt lisens oppgis. Alle eventuelle endringer som er gjort, må opplyses om.

Bilder, illustrasjoner og figurer som inngår i artikkelen, omfattes av oppgitt CC-lisens med mindre annet er angitt i bilde-/figurteksten. 

Dersom elementer er rettighetsbelagt, må man kontakte rettighetshaver for gjenbruk. Den publiserte artikkelen kan fritt deponeres i et vitenarkiv uten tidsforsinkelse. 

Dersom du har spørsmål vedrørende vern av åndsverk, distribusjon eller gjenbruk av publisert materiale, ta kontakt med sjefredaktør Katharine@psykologtidsskriftet.no

 

Redaksjonsintern forfatter

Psykologtidsskriftet har satt opp egne retningslinjer for redaksjonell oppfølging av manuskript forfattet av interne forfattere.

«Intern forfatter» er vanligvis en ansatt i redaksjonen, men kan også være personer som har andre roller tilknyttet tidsskriftet (medlem i redaksjonsrådet, editorial board).

Det overordnete målet er at manuskript fra interne forfattere får den samme, redaksjonelle oppfølging som alle andre manus som sendes inn til Psykologtidsskriftet.

Først og fremst kan ikke interne forfattere være redaksjonelt involvert i noen faser av det aktuelle manuskriptet. Andre ansatte i redaksjonen som står i en nær relasjon til forfatter, skal avstå fra å arbeide med manuskriptet. For vitenskapelige artikler som sendes inn av intern forfatter, vektlegges at det innhentes minst to (helst flere) særlig grundige fagfellevurderinger. Psykologtidsskriftet benytter en single blind review-prosess, som innebærer at forfatter ikke får vite identiteten til fagfellene. Psykologtidsskriftet har rutiner for å sikre at intern forfatter ikke får tilgang på identifiserende informasjon om fagfellene til eget manuskript.

Den redaksjonelle oppfølgingen av interne forfattere vil loggføres og det legges til en merknad til arbeidsprosessen til artikkelen.

Psykologtidsskriftet følger Committe on Publication Ethics retningslinjer:

https://publicationethics.org/files/COPE_G_A4_SG_Ethical_Editing_May19_SCREEN_AW-website.pdf

https://publicationethics.org/case/editor-author-own-journal

 

Tilbaketrekking (retraction)

Å feile er menneskelig, også innen akademisk skriving og publisering. Alvorlige feil som påvirker validiteten i funn og analyser i en vitenskapelig artikkel, kan imidlertid måtte tilbaketrekkes. Hovedhensikten med tilbaketrekking er å sikre integriteten i vår felles kunnskapsbase og ikke å straffe forfattere.

Psykologtidsskriftet følger anbefalingene fra The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) og retningslinjene fra Committee on Publication Ethics i sin behandling av spørsmål om tilbaketrekking.

Psykologtidsskriftet vil kunne trekke tilbake en artikkel dersom det foreligger entydig dokumentasjon på at dataene som er presentert er upålitelige, utgjør et plagiat eller funnene har blitt publisert tidligere, inneholder informasjon som forfatterne ikke var autorisert til å bruke, uetisk forskning, eller hvis forfatterne har utelatt vesentlig informasjon relatert til interessekonflikter.

Artikler som er tilbaketrukket forblir tilgjengelige, men det vil linkes en merknad (tilbaketrekkingsbrev) om at aktuelle artikkel er tilbaketrukket i nettversjonen av artikkelen. I merknaden vil tittel og forfatternavn oppgis, samt opplysninger om hvem som formelt har trukket tilbake artikkelen og begrunnelsen for tilbaketrekkingen.

Helst bør tilbaketrekkingsbrevet forfattes av den/de samme som forfattet artikkelen, men dersom dette ikke er mulig vil redaktøren formelt foreta tilbaketrekkingen.

Forfattere bekrefter ved å signere forfatterskapserklæring som skal medfølge manuskriptet at de er gjort kjent med Psykologtidsskriftets rutiner for tilbaketrekking.

 

Klage på redaksjonell beslutning

Forfatter kan sende inn en klage på en redaksjonell beslutning vedrørende en vitenskapelig artikkel ved å sende en henvendelse til sjefredaktør Katharine Cecilia Williams. Forfatter vil da få en tilbakemelding med en redegjørelse. Hvis forfatter ønsker å anke avgjørelsen etter å ha fått redaksjonens redegjørelse, vil saken bli lagt frem for Redaksjonsrådet til behandling her.