Artikkelkommentar

Du kan legge inn kommentarer til artikler som har blitt publisert i Psykologtidsskriftet. Kommentaren legger du inn direkte på våre nettsider der du finner artikkelen du ønsker å kommentere, eller du kan sende kommentaren som vedlegg til meninger@psykologtidsskriftet.no.

Hensikten med kommentaren er å bidra til vår felles fagutvikling ved at Psykologtidsskriftet tilbyr en arena for drøfting av ulike perspektiver på et bestemt tema eller fagområde.

I en kommentar kan du kritisere eller utfordre et eller flere aspekt ved den publiserte artikkelen, men ikke nødvendigvis.

Du kan også presentere en videre utdyping eller utvidelse av perspektivet som ble valgt i artikkelen, og ellers stille deg positiv til hovedpoengene i artikkelen.

Kommentaren kan rette seg mot teoretiske modeller og metoder, men kan også inneholde refleksjoner knyttet til hvilke implikasjoner for praksis artikkelen kan ha. Du kan gjerne ta utgangspunkt i dine egne erfaringer når du skriver kommentaren.

Kommentarer er en kort tekst som kommenterer og drøfter det faglige innholdet i en fagartikkel som allerede er publisert i Psykologtidsskriftet.

Tekstens omfang bør ligge på mellom 5000 og maksimalt 10 000 tegn (ca. 750–1500 ord) inkludert mellomrom.

Artikkelkommentarer publiseres under fullt navn. Du forplikter deg til å følge norske opphavsrettsregler og kan ikke kopiere tekst som er publisert i andre medier. Bruk kildehenvisninger og oppgi referanser der dette er hensiktsmessig, eller hvis du siterer kilder.

Redaksjonen forbeholder seg retten til å gjøre språklige endringer (korrektur) i kommentaren uten at forfatteren orienteres om dette.

Ved deling av kasuistikker gjelder samme regler for bruk av anonyme kilder (innhenting av samtykke) som for øvrige artikler i Psykologtidsskriftet. Fordi kommentarer ikke går gjennom den samme redaksjonelle kvalitetssikringen som andre artikler, vil vi være tilbakeholdne med å publisere pasienthistorier i kommentarer, også i de tilfeller der det er pasienten selv som skriver.

Vær særlig varsom om du kommenterer pasienthistorier, av hensyn til pasienten og pårørende.

Noen generelle punkter:

  • Ikke gi en oppsummering av artikkelen, men gi en klar kildehenvisning. Anta at leseren har lest artikkelen du omtaler.
  • Avstå fra å gi generelle, positive omtaler av artikkelen.
  • Siter fra artikkelen kun der det er helt nødvendig.
  • Sett opp en kort tittel som gir en klar og konsis oppsummering av ditt hovedpoeng.
  • Sørg for at du har presentert hovedpoenget klart for leseren.
  • Legg til nøyaktig informasjon om forfatter(e), organisatorisk tilhørighet og kontaktopplysninger (epost).

Ta gjerne kontakt med sjefredaktøren dersom du har spørsmål katharine@psykologtidsskriftet.no

Redaksjonen kan redigere og forkorte innsendte bidrag. Psykologtidsskriftet er ansvarlige for titler og mellomtitler. Alle bidrag kan publiseres på nett. Innlegg kan også bli publisert i andre medier Psykologtidsskriftet inngår avtale med. Send inn tekster i Word-format og sett referanser i tråd med APA-stilen.