Forskningsetikk

Forskningsetiske retningslinjer

Som utgiver har Psykologtidsskriftet et ansvar for at forskningsetiske retningslinjer er blitt fulgt i manuskripter som vurderes for publisering.

Forfattere må ha de nødvendige tillatelser til bruk av pasientdata, figurer, tabeller, illustrasjoner, tester, spørreskjema osv. og skal opplyse om slike tillatelser i følgebrevet.

Dersom undersøkelsene som omtales har blitt fremlagt for og godkjent av Regional komité for helsefaglig forskningsetikk (REK), skal dette opplyses om. REK-godkjenningen skal sendes inn som vedlegg til manuskriptet.  For manuskript som omtaler kliniske studier, skal det foreligge et registreringsnummer fra en av det godkjente internasjonale databasene for slike studier, eksempelvis  WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP)  eller ClinicalTrials.gov.

 

Enhver behandling av personopplysninger må gjøres i samsvar med personopplysningsloven. Som regel har den ansvarlige for studien en plikt til å oppsøke råd og veiledning hos personvernombudet. Dersom personvernombud har konkludert at full REK-søknad ikke er påkrevet, skal dette redegjøres for. Alle nødvendige avklaringer knyttet til bruk av personopplysninger skal beskrives i eget avsnitt i artikkelen. I tillegg skal forskningsetiske avklaringer redegjøres for i følgebrevet.

Enhver, potensiell interessekonflikt skal opplyses om i følgebrevet og redegjøres for i eget interessekonfliktskjema. Finansiell bistand vil fremgå i eget merknadsavsnitt til artikkelen, sammen med eventuelle takksigelser.

Pasientsamtykke

Bruk av pasientkasus er relativt vanlig i Psykologtidsskriftet. Disse utgjør en spesiell etisk utfordring fordi et enkeltstående individ er potensielt langt mer identifiserbar enn en informant som er inkludert i en gruppe. Derfor er det svært viktig å informere personen grundig på forhånd, samt å innhente skriftlig samtykke.

Samtykkeerklæring skal alltid innhentes fra personer som deltar i en undersøkelse.

Fordi personer som omtales i et manuskript skal være anonyme også for Psykologtidsskriftet, skal ikke signert samtykkeerklæring fremvises for redaksjonen. Forfatter har ansvar for å innhente signert samtykke og lagre denne forskriftsmessig. Forfatter må imidlertid avgi skriftlig erklæring for Psykologtidsskriftet om at samtykke er innhentet. Samtykkeskjema kan lastes ned her

Samtykkeskjema kan formuleres på ulike måter, men erklæringen bør inneholde:

  • Dato
  • Personens navn og navnet til den som signerer på vegne av personen (for eksempel foreldre), samt signatur
  • I tilfeller der personen ikke signerer selv, skal det angis hvilken relasjon den som signerer har til personen
  • Navnet til personen som har innhentet samtykket, kontaktinformasjon og signatur
  • Skjemaet bør inneholde informasjon om at samtykket ikke fratar personen rett til personvern. Selv om alle tiltak iverksettes for å sikre anonymitet, er det imidlertid alltid en risiko for at personens identitet kan bli avslørt og personen bør informeres om denne risikoen.
  • Personen bør gis mulighet til å trekke samtykket tilbake når som helst, men innen publiseringen av artikkelen. Etter at artikkelen er publisert, er det ikke lenger mulig å trekke tilbake samtykket.
  • Personen bør informeres om at artikkelen kan bli publisert både på papir og på nett.
  • Noen ganger utløser en artikkel en fagdebatt eller den blir spredt i et stort omfang. Psykologtidsskriftet er bevisst på dette i vår redaksjonelle oppfølging av kommentarer og innlegg, men det kan være fint å gi personen en orientering om at artikkelen kan komme til å bli lest og brukt av mange.
  • Informasjon om hvorvidt personen har blitt/blir gitt anledning til å lese artikkelen før den publiseres

Informert samtykke

Alle forskningsprosjekter skal som hovedregel innhente et individuelt forskningsetisk samtykke fra alle personene som deltar i undersøkelsen.

Det forskningsetiske samtykket skal være frivillig, informert, utvetydig og dokumenterbart. Kravet om innhenting av samtykket inkluderer også prosjekter som ikke samler inn sensitiv informasjon eller personopplysninger.

Å hente inn informert samtykke fra deltagerne i en undersøkelse er et sentralt forskningsetisk ansvar for enhver forsker, og er ikke det samme som å sikre at dataene er samlet inn og lagret i henhold til personvernlovverket.

Alle forfattere som sender inn manuskripter til oss må beskrive hvilke forskningsetiske vurderinger som er gjort og hvorvidt det er hentet inn forskningsetisk samtykke fra deltagerne.

https://www.forskningsetikk.no/retningslinjer/med-helse/

https://www.forskningsetikk.no/forskningsetiske-retningslinjer-for-samfunnsvitenskap-og-humaniora/

Tilgang på forskningsdata

For tiden pågår et stort internasjonalt engasjement for større åpen og gjensidig utveksling i forskningen. Målet er et globalt forskningsfellesskap der deling av avidentifiserte data er blitt en norm. Psykologtidsskriftet ønsker å bidra i denne prosessen. Samtidig må vi ta hensyn til begrensingene som ligger i deling av sensitive helseopplysninger og til at utviklingen er fortsatt i en startfase.

Psykologtidsskriftet registrerer at det fra 1. juli 2018 ble stilt som krav at alle som sender inn artikler til tidsskrift som følger anbefalingene fra Vancouvergruppen må legge ved en datadelingserklæring. 

Her i Norge har Forskningsrådet fulgt opp dette og krever nå at forskningsprosjekter skal vurdere om det skal lages en datahåndteringsplan. I tilfeller der det ikke lages en slik plan for et forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet, må dette begrunnes grundig.

Forskningsrådet oppfordrer til at de internasjonale FAIR-prinsippene følges. FAIR er et akronym for ordene findable, accessible, interoperable og reusable. Forskningsdata skal altså være tilgjengelige, gjenfinnbare og gjenbrukbare. 

Psykologtidsskriftet har forpliktet seg til å følge Vancouver-gruppens retningslinjer for publisering av vitenskapelige artikler. Under har vi beskrevet våre redaksjonelle rutiner for kliniske studier som er registrert i studieregistre som ClinicalTrials.gov.

Manuskriptet skal ledsages av en uttalelse om hvorvidt data og protokoll er tilgjengelige for andre enn forfatterne. I uttalelsen skal det kort gjøres rede for:

1. Hvorvidt data og/eller studieprotokoll er tilgjengelig for andre.
2. I hvilken form de eventuelt er tilgjengelig (for eksempel rådata, summerte data, syntaks fra analyser).
3. Hvem som eventuelt kan få tilgang, til hvilke formål, og hvor man eventuelt skal henvende seg.

Les også: Data Sharing Statements for Clinical Trials

 

Uetisk publiseringspraksis

Sjefredaktør Katharine Cecilia Williams er kontaktperson dersom du som forfatter ønsker å få behandlet en sak vedrørende uetisk publiseringspraksis.

Forfatter kan varsle mistanke eller anklage om uetisk fremferd av redaksjonens ansatte eller fagfeller (eksempelvis for brudd på taushetsplikt, tilbakeholdelse av interessekonflikter, misbruk av privilegert informasjon). I tilfeller der sjefredaktør er inhabil, vil saken bli fremlagt for sjefredaktør i annet fagtidsskrift som er medlem av Fagpressen med forespørsel om råd.