Dobbeltpublisering, sekundærpublisering og selvplagiering

Artikler som er publisert andre steder kan som hovedregel ikke publiseres på ny i Psykologtidsskriftet.

Alle innsendte manuskripter blir sjekket for mulig plagiering. Psykologtidsskriftet bruker iThenticate, som er et system for plagieringskontroll.  

Dobbeltpublisering

Artikler som er publisert andre steder kan som hovedregel ikke publiseres på ny i Psykologtidsskriftet.

Publisering av en artikkel som har stor overlapp med en annen, publisert artikkel uten at det er gjort en klar og tydelig henvisning til den foregående artikkelen, kalles en dobbeltpublisering (duplicate publication). Dobbeltpublisering kan bli problematisk hvis det fører til dobbeltregistreringer av et og samme datasett. Dette kan i sin tur føre til at funn fra en enkeltstående studie kan komme til å oppnå uforholdsmessig vekting, for eksempel i metastudier. Enkeltfunn kan på den måten få en større innvirkning på kunnskapsstatus enn det er holdepunkter for.

Psykologtidsskriftet kan imidlertid publisere artikler hvor innholdet allerede er gjort tilgjengelig på pre-printservere, i rapportform, som studentoppgave eller som konferanseposter. Sørg for å gjøre redaksjonen oppmerksom på alle former for tidligere tilgjengeliggjøring når du sender inn manuskript. For publisering av manuskript som er blitt lagt i en pre-printserver, er det en forutsetning at det her fremgår tydelig at manuskriptet ikke er fagfellevurdert. Etter publisering må forfatter legge til henvisning til den publiserte artikkelen, samt link til publiseringen, på aktuelle pre-printserver.

Psykologtidsskriftet bruker ScholarOne manuskriptsentral med Similarity Check, som utfører en innledningsvis plagiatsjekk. Hvis artikkelen eller dataene og analysene er blitt publisert et annet sted, vil vi som hovedregel ikke publisere artikkelen.

I noen tilfeller der forfatter ikke har gjort redaksjonen oppmerksom på forutgående tilgjengeliggjøring av materialet, kan artikkelen bli trukket. Se avsnitt “Tilbaketrekking“ for nærmere beskrivelse av våre rutiner.

Sekundærpublisering

Artikler som er blitt publisert i andre tidsskrift, er ikke uten videre tilgjengelig for norske psykologer. I noen tilfeller vil Psykologtidsskriftet derfor vurdere det verdifullt og hensiktsmessig å publisere artikler fra andre tidsskrift, gitt at

  • Forfatterne har fått tillatelse fra tidsskriftet der artikkelen først ble publisert
  • Psykologtidsskriftet har mottatt primærversjonen av artikkelen, samt kontaktopplysninger til redaktør slik at vi kan foreta nødvendige avklaringer knyttet til en eventuell sekundærutgivelse
  • Målgruppen for primærutgivelsen er en annen enn Psykologtidsskriftets målgruppe. Typisk vil dette innebære at redaksjonen vurderer at artikkelen er av særlig interesse for norske psykologer som ikke nødvendigvis er forskere.
  • Sekundærutgivelsen samsvarer med den opprinnelige artikkelen med tanke på hvem som listes som forfattere, data og analyser
     

Sekundærpublisert artikkel kan være en forkortet versjon av den opprinnelige artikkelen. Ved sekundærpublisering vil Psykologtidsskriftet markere tydelig at artikkelen stammer fra en opprinnelig publisering hos annen utgiver. For sekundærpubliserte artikler vil det settes en tittel som tydeliggjør at arbeidet har tidligere blitt publisert i annet tidsskrift («Oppsummering av» eller «Oversettelse av»). Merk at slike sekundærpubliserte artikler ikke oppfyller kravene til publiseringspoeng.  

Psykologtidsskriftet er en åpen tilgang-utgiver og forfatter eier rettighetene til sitt åndsverk. Artikler publisert hos oss kan derfor fritt publiseres andre steder forutsatt korrekt kreditering og at det legges inn link til den publiserte artikkelen. 

Selvplagiering

Når et avsnitt opptrer i flere artikler fra samme forfatter, kalles dette selvplagiering («Text recycling»). Noen grad av selvplagiering kan være vanskelig å unngå, særlig for forskere og fagpersoner som publiserer regelmessig. Det finnes ikke endelig definerte kriterier for hva som utgjør et problematisk omfang av selvplagiering. For eksempel vil det vurderes som mindre problematisk at bakgrunnsavsnittet opptrer i flere artikler, enn når hypoteser eller problemstillinger gjør det. I tillegg vil det alltid være problematisk å resirkulere de samme datafunn i flere artikler, med mindre forfatter viser til funn fra en tidligere artikkel og bygger videre på disse i resultatavsnittet av artikkelen.

Siden selvplagiering er vanskelig å vurdere, er det viktig at forfatter informerer redaksjonen om mulige overlappinger til tidligere publiserte arbeider ved innsendelse av manuskript.  

Sjefredaktør Katharine Cecilia Williams, Katharine@psykologtidsskriftet.no, er kontaktperson for alle henvendelser vedørende mulig brudd på publiseringsetiske retningslinjer. 

Redaksjonsrådet assisterer sjefredaktør i beslutninger knyttet til brudd på publiseringsetiske retningslinjer.