Vitenskapelig artikkel

Vitenskapelige artikler som publiseres hos oss har gjennomgått en grundig redaksjonell prosess med fagfellevurderinger. Psykologtidsskriftet er et godkjent nivå 1-tidsskrift.

Maksimal lengde: 28 000 tegn inkludert mellomrom, referanser og tabeller.

Retningslinjer for vitenskapelige artikler

I Tidsskrift for Norsk psykologforening publiserer vi artikler i flere vitenskapelige sjangre og med et bredt tilfang av temaer. En vitenskapelig artikkel skal gi et originalt kunnskapsbidrag til fagfeltet. Artikkelen skal ha en tydelig problemstilling, en klart formulert strategi for å besvare problemstillingen og et logisk resonnement som klargjør forskningsprosessen og funnenes betydning.

Artikler skal som regel ikke overskride 28 000 tegn (inkludert mellomrom, engelsk sammendrag, referanser, tabeller etc.), med unntak av kvalitative artikler, som bør være på maksimalt 40 000 tegn. Makslengden kan bare fravikes etter spesiell avtale.

Innsending

Artikler sendes til redaksjonen@psykologtidsskriftet.no

Bare ferdigstilte manuskripter blir vurdert.

Sjekkliste ved innsending:

 1. 1. For alle manuskript som sendes inn til Tidsskrift for Norsk psykologforening, skal det legges til en egen fil med tittel «Tittelside+stikktittel» som skal inneholde:
  • Manuskriptets tittel, inkl. tittel på engelsk (maks. 12 ord iht. APA 7)
  • Navnet på hver av forfatterne
  • Arbeidsstedstilknytning for hver av forfatterne
  • Forfattermerknader (takksigelser, interessekonflikterklæring)
  • Stikktittel (forkortet tittel, dersom full tittel overskrider 50 tegn inkl mellomrom og punktsetting)
  • Keywords
 2. Artikler skal sendes inn i Word-format.
 3. Filnavnet skal bestå av navnet på førsteforfatter, artikkelens stikktittel og dato for innsendelse.
 4. Manuskriptets utforming skal være i overensstemmelse med retningslinjene til Psykologtidsskriftet (se under).
 5. Sett «Vitenskapelig artikkel» som tittel på e-posten.
 6. E-postens hoveddel skal innholde navn på artikkelen og forfatterne, forslag til minst tre fagfeller uten interessekonflikter, og abstract på engelsk (maks 200 ord).
 7. Oppgi det totale antall tegn i bidraget (inkludert mellomrom).
 8. Oppgi om manuskriptet har vært publisert tidligere, eller om det bygger på en spesialist- eller studentoppgave.
 9. Gjør alltid rede for interessekonflikter, eventuelt gi beskjed om ingen interessekonflikter foreligger.
 10. Vær oppmerksom på at automatisk formatering, som for eksempel programmer som EndNote, må deaktiveres før du sender inn manuskriptet

Manuskriptets utforming

 • Sett inn sidetall øverst til høyre i manuskriptet
 • Skriv antall tegn på manuskriptets første side
 • Husk kort stikktittel
 • Marker overskriftsivåer tydelig og bruk korte mellomtitler
 • Tabeller må lages i word, og ikke sendes som egne bildefiler
 • Legg tabeller og figurer til sist i dokumentet. Marker hvor i dokumentet tabellen/figuren skal inn
 • Husk å få med en forklarende tekst til hver enkelt tabell/figur.
 • Som en regel skal fotnoter unngås. Kun informasjon om finansiering og interessekonflikter bør rapporteres i fotnoter
 • Manuskriptet må inkludere engelsk abstract i tillegg til norsk sammendrag. Abstract skal som regel være strukturert i avsnitt etter formål, metode, resultater og implikasjoner (maks 150 ord).
 • Husk å inkludere 3–5 “keywords” i abstract
 • Antall referanser i vitenskapelige artikler skal ikke overstige 30. Referansene skal settes i tråd med APA 7 og skal gjengis på norsk. Se eksempelvis Kildekompasset.no for veiledning. Referanselistens oppføringer skal være komplette med DOI-nummer. Du gjør en sjekk ved å kopiere referanselisten inn i Simple Text Query og klikke «submit».

 

Ulike typer vitenskapelige artikler:

Originalartikkel

Originalartikkel er som hovedregel rapporter av original forskning. Artikkelen skal følge en tradisjonell IMRaD-struktur (Innledning, Metode, Resultater [and] Diskusjon).

Innledning: En god innledning skal vise hvorfor studien ble gjennomført og hvorfor den er viktig. Det skal komme frem hva som mangler i det aktuelle forskningsfeltet og hvordan denne studien bidrar til å fylle dette “kunnskapshullet”. Innledning skal på en logisk måte munne ut i problemstillingen for artikkelen.

Metode: I denne delen beskrives prosedyren som ble fulgt under studien. Her begrunnes valg av forskningsmateriale eller utvalg samt analysestrategi. Spørsmål knyttet til reliabilitet og validitet gjøres rede for her.

Resultater: Her gjengis funn og analyser.

Diskusjon: Hensikten med diskusjonen er å få frem betydningen av funnene. Oppsummer de meste sentrale funnene, og beskriv hvordan disse står i forhold til forventninger og tidligere forskning i feltet. Gi en tolkning av funnene, og beskriv implikasjoner for praksis og videre forskning. Diskuter styrker og svakheter ved studien. Avslutt med en kort konklusjon (4-6 setninger).

Oversiktsartikler

Oversiktsartikler (“literature reviews”) inneholder en gjennomgang og drøfting av annen, tidligere publisert forskning. Hovedmålet er å gi leseren en relevant oversikt over litteraturen på et område. En god oversiktsartikkel gir en pedagogisk og balansert oppsummering av forskningen. Artikkelen identifiserer sammenhenger, motsetninger og huller i litteraturen. Disse artiklene bør avsluttes med en refleksjon over implikasjoner av forskningen som er presentert og en drøfting av hva som trengs av videre forskning for å besvare problemstillingen stilt innledningsvis. Artikkelen skal bygges opp etter IMRaD-strukturen.

Metaanalyser

En metanalyse er en oversiktsartikkel der data fra enkeltstudier med samme formål slås sammen og reanalyseres. Denne typen studie bør ha et klart mål, all relevant litteratur bør inngå, inklusjons- og eksklusjonskriterier må være klare og de statistiske analysene bør være tilpasset formålet. Bygg opp artikkelen etter IMRaD-strukturen.

Testartikler

Testartikler skal i kortfattet form bidra til at tester og instrumenter som er oversatt til norsk og som har tilfredsstillende psykometriske egenskaper, blir synlige og tilgjengelige for psykologer. Sørg for at artikkelen svarer til kravene som stilles til artikler som tar for seg nevropsykologiske kartleggingsverktøy/-tester. Artikkelen bør følge IMRaD-strukturen.

Kasusstudier

Kasusstudier er bearbeidelse og gjengivelse av arbeid med individer, grupper, miljøer eller organisasjoner. Kasusstudier har ulike formål: De illustrerer et sakskompleks, indikerer måter å løse problemere på, og bidrar til hypotese- og teoriutvikling. Denne typen forskning formidler erfaring på en måte som egner seg godt for overføring til klinisk arbeid.

Når du skriver en kasusstudie, vær bevisst bruken av konfidensielt materiale. Skriv inn dine refleksjoner angående anonymisering og etikk i artikkelens metodedel.

Se forøvrig:

American Psychological  Association. (2020). Publication Manual of the American Psychological Association (7. utg., s. 22).

Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. Qualitative Inquiry, 12(2), 219245.

McLeod, J. (2010). Case Study Research in Counseling and Psychotherapy. SAGE Publications.

Teoretisk artikkel

En teoretisk artikkel kaster nytt lys over eksisterende kunnskap ved at forfatterne drøfter/analyserer teorier, modeller, foreliggende empiri eller begrepsforståelser. Analysen kan brukes som grunnlag for utvikling av nye hypoteser eller teorier innenfor det aktuelle feltet.

Kvalitetsvurderinger av denne typen artikler tar utgangspunkt i originalitet i analysen, balanse i argumentasjonen, etterprøvbarhet av påstander, logisk oppbygning av argumentasjonen og presisjon i begrepsbruken.

Som i andre vitenskapelige artikler bør innledningen si noe om hvilket “kunnskapshull” artikkelen skal fylle, og hvordan du går frem for å gjøre dette. Artikkelen bør avsluttes med en kort konklusjon (4-6 setninger) der artikkelens hovedargument gjengis og der betydningen for videre forskning eller teoritutvikling understrekes.

Fagbulletin

En fagbulletin er en kort variant av den vitenskapelige artikkelen. Sjangeren tilsvarer det man internasjonalt kaller “brief report”. Denne formen kan være aktuell hvis du ønsker å skrive om enkeltfunn fra en større studie, et begrenset litteratursøk, en pilotstudie eller lignende. Fagbulletiner blir fagfellevurdert.

Maksimal lengde: 15000 tegn inkludert mellomrom og referanser.

Språk og stil

 • Skriv så kort som artikkelens innhold tillater.
 • Bidraget må ha en klar disposisjon.
 • En godt skrevet tekst formidler budskapet på en tydelig og forståelig måte.
 • Titler og mellomtitler skal være korte, klare og dekkende.
 • Bruk gjerne aktive verb i setninger (f.eks. “vi startet undersøkelsen”, ikke: “undersøkelsen ble startet”).
 • Velg det korte ordet (f.eks. mål, ikke målsetting, og problem, ikke problematikk). Unngå engelske ord.
 • Skriv kjønnsnøytralt (f.eks. han/hun/hen).
 • Vær varsom med bruk av forkortelser. Etter forkortelser benyttes punktum, unntatt for kr, kl og angivelse av mål og vekt (f.eks. cm).
 • Navn på tidsskrifter skrives fullt ut og settes i kursiv.
 • Desimaler angis med punktum (f.eks. p = 0.02).
 • Som et norskspråklig fagorgan ser Tidsskriftet det som en viktig oppgave å være med på å utvikle et norsk psykologisk fagspråk. Forsøk å finne gode norske ord og uttrykk for begreper som er hentet fra den internasjonale forskningslitteraturen.