Vitenskapelig artikkel

Vitenskapelige artikler som publiseres hos oss, gjennomgår en grundig redaksjonell prosess med fagfellevurderinger. Psykologtidsskriftet er et godkjent nivå 1-tidsskrift

En vitenskapelig artikkel skal gi et originalt kunnskapsbidrag til fagfeltet. Artikkelen skal ha en tydelig formulert problemstilling, og metoden som er benyttet skal evne å svare ut problemstillingen. I artikkelen skal forfatter presentere et empirisk resonnement som gjør det mulig for leseren å sette seg inn i forskningsprosessen. Så langt det er mulig, ber vi om at implikasjoner eller potensielle implikasjoner for praksis er nevnt i sammendraget (abstract) og diskusjon. Se for øvrig Mål og fokus (Aims and Scope) for Tidsskrift for Norsk psykologforening for en beskrivelse av våre redaksjonelle prioriteringer.  

Les forfatterinstruksjonene nøye før innsending. Redaksjonen vurderer bare ferdigstilte manuskript.  

Vi vurderer artikler som er skrevet på engelsk, les mer om publisering på engelsk her

Artiklene skal ikke overstige 28 000 tegn (ca. 4200 ord), inkludert mellomrom, sammendrag, referanser og tabeller.  
Unntaket er teoretiske og kvalitative artikler, hvor tekstomfanget ikke skal overstige 40 000 tegn (ca. 6000 ord). 
En fagbulletin har maksimal lengde 15 000 tegn (ca. 2200 ord), inkludert mellomrom og referanser. 

Fra 1. juni 2023 skal manus sendes inn til ScholarOne manuskriptsentral.
Se egen veiledning for innsending av manus i Scholar One

Plagiatsjekk
Alle innsendte manuskripter blir sjekket for mulig plagiering. Psykologtidsskriftet bruker iThenticate, som er et system for plagieringskontroll.  
 

Oppsett for ulike artikkelsjangere 

Som hovedregel skal artikler følge IMRAD-strukturen, med unntak av kasusstudier og teoretiske artikler, som kan ha en friere form. 

Introduksjon: Her beskrives formålet med studien, en gjennomgang av eksisterende litteratur og en tydelig formulert problemstilling, eller av hypotesene som skal utforskes.  

Metode: Avsnittet skal inneholde en fullstendig redegjørelse av stegene i forskningsprosessen, av verktøy som er benyttet og av prosedyrene som er fulgt. Redegjørelsen skal gi et tilstrekkelig grunnlag for replikasjon.  

Resultat: Her skal dataene analyseres og hovedfunnene rapporteres. 

Diskusjon: Avsnittet skal inneholde en kort oppsummering av de mest sentrale funn, tolking av funnene, analyse av metodesvakheter og redegjørelse av mulige implikasjoner. 

Vitenskapelige artikler kan imidlertid struktureres på ulike måter, men det er noen prinsipper som alltid skal følges.  


Hvis studien sorterer under helseforskning, skal den ha en etisk forhåndsgodkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK, som må spesifiseres i manuskriptets metodedel. Forfattere er forpliktet å ivareta informantenes personvern og følge gjeldende retningslinjer for datatilgjengelighet.  Vi oppfordrer forfattere til å anvende APA 7 sine retningslinjer for rapportering; se Journal Article Reporting Standards (JARS).  
 

Tidsskrift for Norsk psykologforening følger prinsippene som er beskrevet i APA 7 når det gjelder strukturering av vitenskapelige artikler. Herunder gjelder at vi følger prinsipper for etisk publiseringspraksis, som innebærer at vi vektlegger at forfatter:  

 • bestreber seg på å gjengi annen forskning korrekt og nøyaktig 

 • bidrar til at informanters rettigheter og verdighet beskyttes 

 • verner om opphavers rettigheter til eget åndsverk ved å følge gjeldende siteringsregler og sikre at nødvendige tillatelser til gjengivelser foreligger når påkrevd 

 • bruker inkluderende språk (se f.eks. Inclusive Language Guidelines og Arbeids- og inkluderingsdepartementets Et inkluderende språk.) 
   

Fagbulletin  

 Tilsvarer det man internasjonalt kaller «brief report», og formatet kan brukes for alle de ulike artikkelsjangerne våre.  


Originalartikler

Originalartikler er artikler som rapporterer kvantitative eller kvalitative originaldata.


Testartikler

Testartikler kan ta ulike former, alt fra en valideringsstudie av en norsk oversettelse av et testverktøy til en gjennomgang av testadministrasjon eller skåringspraksiser. For artikler som er av kvantitativ karakter, skal samme struktur som for andre kvantitative studier benyttes.


Nyttige kilder:  

EFPA har utgitt retningslinjer for testutvikling, som kan være lurt å gjøre seg kjent med hvis du skriver en kvantitativ testartikkel: https://mlp.fi/wp-content/uploads/2020/09/4.-DISC-EFPA_TestReviewModel2020_Report.pdf 

Beskrivelse av gjeldende internasjonale retningslinjer for testbruk: https://www.psykologforeningen.no/medlem/testbruk/oppdaterte-retningslinjer-for-testbruk 

 

Kasusstudier  

I kasusstudier rapporterer forskeren om analyser eller observasjoner som er innhentet gjennom et nært arbeid med et individ, et miljø eller en organisasjon. Kasusstudier har som formål å illustrere sakskompleks, illustrere ulike måter å løse problemer på eller danne grunnlaget for hypoteser. Slike artikler kan struktureres tematisk eller kronologisk og blir gjerne skrevet på en reflekterende måte i jeg-form.  
 

Oversiktsartikler  

Oversiktsartikler er litteraturgjennomganger («reviews») eller metaanalyser. Metaanalyser kan være kvantitative eller kvalitative (metasyntese, metaetnografi, metametode, kritisk fortolkende syntese). Litteraturgjennomganger kan være systematiske, narrative (se f.eks. https://researchintegrityjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41073-019-0064-8) eller omfattende oppsummeringer («scoping reviews»).  

Hvis du skriver en metaanalyse, skal studier som inngår i selve analysen merkes i referanselisten med en asterisk (*) i tråd med APA 7. Dette for å skille analysene som er inkludert i metaanalysen fra øvrige referanser i artikkelen. Systematiske litteraturgjennomganger og metaanalyser skal gjennomføres i henhold til PRISMA-retningslinjene
 

Teoretisk artikkel 

En teoretisk artikkel kaster nytt lys over eksisterende kunnskap ved at forfatterne drøfter/analyserer teorier, modeller, foreliggende empiri eller begrepsforståelser. Analysen kan brukes som grunnlag for utvikling av nye hypoteser eller teorier innenfor det aktuelle feltet. Originalitet i analysen, balanse i argumentasjonen, etterprøvbarhet av påstander, logisk oppbygning av argumentasjonen og presisjon i begrepsbruken står sentralt i kvalitetsvurderingen av denne type artikler. 
 

Sjekkliste for innsending

 • Norsk og engelsk tittel (maks. 12 ord) 
 • Stikktittel (maks. 50 tegn inkl. mellomrom og tegnsetting)
 • Engelsk abstract og norsk sammendrag må medfølge manuskriptet (maks 200 ord). Innholdet i engelsk abstract og norsk sammendrag skal være identisk. 
 • Manuskriptet skal sendes inn i Word-format 
 • Antall vedlegg (figur og tabell) bør ikke overstige 3 
 • Sørg for å laste opp signert interessekonfliktskjema  
 • Følgebrev skal medfølge i innsendelsen 
 • Legg inn minst 3 og maksimalt 5 keywords på engelsk. Søk kan gjøres her
 • Alle forfatternes navn og e-postadresser skal legges inn, samt angivelse av kontaktforfatter og presisering av førsteforfatter 
 • Navn, arbeidssted og e-postadresse til minst tre fagfeller 
 • Informasjon om økonomisk støtte og støtteinstans  
 • Informasjon om etisk forhåndsgodkjennelse (der aktuelt) 
 • Ha klart antall figurer og tabeller, samt manuskriptets tekstomfang (antall tegn/ord) 
 • Referansene skal være i tråd med APA 7, og skal gjengis på norsk. Husk å sjekke at alle DOI-lenker er aktive. 
 • Å enten kunne erklære at manuskriptet ikke har vært sendt inn noe sted tidligere, eller oppgi ScholarOne referansenummer på manuskriptet du har til redaksjonell bearbeidelse hos oss 
 • Manuskriptet skal ledsages av en kort uttalelse om hvorvidt data og protokoll er tilgjengelige for andre enn forfatterne.  Les mer her

 

For spørsmål om ScholarOne Manuscripts, kontakt manussentralen@psykologtidsskriftet.no