Mål og fokus (Aims and scope)

Tidsskrift for Norsk psykologforening publiserer artikler som er av interesse for psykologer i Norge.

Norske psykologer har et bredt interessefelt og vi ønsker manuskript innen alle tema og fagområder velkommen. ​

Vi publiserer originalartikler som bygger så vel på kvantitative som kvalitative metoder. ​

Erfaringer fra en liten og spesifikk pasientpopulasjon eller fra et smalt fagområde kan ha stor overføringsverdi til andre psykologer. Redaksjonen vil gjerne få inn tekster som omhandler slike tema. 

Artikler som har fokus på tverrfaglig samarbeid eller som presenterer erfaringer fra utradisjonelle psykologroller, er også velkommen. ​

Tilgang på godt utviklede test- og kartleggingsverktøy er viktig for psykologer i Norge. Artikler som omfatter utvikling eller kvalitetstesting av psykometriske tester er derfor ønskelig. ​

Så langt det er mulig, ber vi om at implikasjoner eller potensielle implikasjoner for praksis er nevnt i sammendraget (abstract) og diskusjon.