Forskningsetiske retningslinjer

Som utgiver har Psykologtidsskriftet et ansvar for at forskningsetiske retningslinjer er blitt fulgt i manuskripter som vurderes for publisering.

Forfattere må ha de nødvendige tillatelser til bruk av pasientdata, figurer, tabeller, illustrasjoner, tester, spørreskjema osv. og skal opplyse om slike tillatelser i følgebrevet.

Dersom undersøkelsene som omtales har blitt fremlagt for og godkjent av Regional komité for helsefaglig forskningsetikk (REK), skal dette opplyses om. REK-godkjenningen skal sendes inn som vedlegg til manuskriptet.  For manuskript som omtaler kliniske studier, skal det foreligge et registreringsnummer fra en av det godkjente internasjonale databasene for slike studier, eksempelvis  WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP)  eller ClinicalTrials.gov.

 

Enhver behandling av personopplysninger må gjøres i samsvar med personopplysningsloven. Som regel har den ansvarlige for studien en plikt til å oppsøke råd og veiledning hos personvernombudet. Dersom personvernombud har konkludert at full REK-søknad ikke er påkrevet, skal dette redegjøres for. Alle nødvendige avklaringer knyttet til bruk av personopplysninger skal beskrives i eget avsnitt i artikkelen. I tillegg skal forskningsetiske avklaringer redegjøres for i følgebrevet.

Enhver, potensiell interessekonflikt skal opplyses om i følgebrevet og redegjøres for i eget interessekonfliktskjema. Finansiell bistand vil fremgå i eget merknadsavsnitt til artikkelen, sammen med eventuelle takksigelser.