Forfatterveiledninger

Fra manuset sendes inn og til det blir antatt

Redaksjonell vurdering

Vitenskapelige artikler sendes til ScholarOne manuskriptsentral. Andre manustyper som fagessay eller fra praksis sendes til redaksjonen@psykologtidsskriftet.no.
I begge tilfeller mottar du en bekreftelse når innsendingen er registrert.

Etter at manuskriptet er registrert mottatt gjør en av fagredaktørene en innledende vurdering. I den første vurderingen tar vi stilling til hvorvidt temaet er av interesse og om nødvendige elementer og dokumentasjon er tatt med i manusinnsendelsen. Noen manuskript kan bli tilbakeført til forfatter for supplerende opplysninger. Den videre arbeidsprosessen avhenger artikkeltype. Vær oppmerksom på at artikler kan refuseres i alle faser av den redaksjonelle prosessen.

Fagfellevurdering (peer review)

Vitenskapelige artikler som publiseres i Tidsskrift for Norsk psykologforening har gjennomført fagfellevurdering.

Vitenskapelige artikler som går videre fra den første, redaksjonelle vurderingen sendes videre til eksterne og uavhengige fagkonsulenter («peer reviewer»). Vanligvis vil 2-3 eksperter på den aktuelle metoden og temaet gjøre en vurdering av manuskriptet.

Når fagfellevurderingene er mottatt, diskuteres manuskriptet i redaksjonen. Forfatterne får tilbakemeldingene fra fagfellene og manuskriptet blir fulgt opp videre av en av fagredaktørene.

Andre manustyper som fagessay eller kronikker sendes ikke til fagfellevurdering, men følges opp direkte av redaktør.

Revisjoner

De aller fleste manus trenger bearbeiding. Vår målsetting er å gjennomføre færrest mulig revisjoner, men ofte vil det være behov for å spille litt ball frem og tilbake før manuskriptet eventuelt blir antatt for publisering.

Redaktøren vil gi deg tilbakemelding om endringer redaksjonen ønsker. Frist for å levere revidert manuskript varierer etter artikkeltype og grad av hast (aktualitet) og hvor omfattende endringer som må gjøres. Vi setter vanligvis frister primært for vår redaksjonelle oppfølging og vit at du står fritt til å foreslå andre frister for redaktøren din. Det viktigste er at redaktør og forfatter følger hverandre gjennom arbeidet og at det ikke oppstår unødvendige opphold i prosessen.

Revisjoner kan være krevende, men de fleste opplever det som en nyttig og lærerik prosess. Målet er at din tekst skal bli mest mulig interessant, god og nyttig for interesserte psykologkolleger.

Mål og fokus (Aims and scope)

Tidsskrift for Norsk psykologforening publiserer artikler som er av interesse for psykologer i Norge.

Norske psykologer har et bredt interessefelt og vi ønsker manuskript innen alle tema og fagområder velkommen. ​

Vi publiserer originalartikler som bygger så vel på kvantitative som kvalitative metoder. ​

Erfaringer fra en liten og spesifikk pasientpopulasjon eller fra et smalt fagområde kan ha stor overføringsverdi til andre psykologer. Redaksjonen vil gjerne få inn tekster som omhandler slike tema. 

Artikler som har fokus på tverrfaglig samarbeid eller som presenterer erfaringer fra utradisjonelle psykologroller, er også velkommen. ​

Tilgang på godt utviklede test- og kartleggingsverktøy er viktig for psykologer i Norge. Artikler som omfatter utvikling eller kvalitetstesting av psykometriske tester er derfor ønskelig. ​

Så langt det er mulig, ber vi om at implikasjoner eller potensielle implikasjoner for praksis er nevnt i sammendraget (abstract) og diskusjon. 

Viktig å vite

Etiske spørsmål må være avklart på forhånd

Enhver behandling av personopplysninger må gjøres i samsvar med personopplysningsloven. Som regel har den ansvarlige for studien en plikt til å oppsøke råd og veiledning hos personvernombudet. Forskningsetiske avklaringer redegjøres for i følgebrevet når du sender inn manuskriptet.

Les mer her.

 

Forfatterskap

Psykologtidsskriftet definerer forfatterskap i samsvar med Vancouver-gruppens retningslinjer. Psykologtidsskriftet følger Committe on Publication Ethics anbefalte rutiner i behandling av spørsmål relatert til forfatterskap.

Les mer her.

 

Interessekonflikter

Eventuelle kommersielle egeninteresser eller andre interessekonflikter knyttet til det innsendte manuskript, skal angis i følgebrevet. 

Les mer her

 

Finansieringer

Hvis prosjektet som blir presentert i artikkelen har mottatt finansiell bistand, skal opplysninger om dette fremgå i et eget avsnitt på slutten av artikkelen, sammen med eventuelle takksigelser.

Les mer her

 

Uenighet, spørsmål eller klager

Psykologtidsskriftet ønsker deg velkommen til å skrive en artikkelkommentar hvis du har lest noe du er uenig i eller mener er feilaktig. Les mer her

Ta kontakt med sjefredaktør Katharine Cecilia Williams hvis du har spørsmål til eller ønsker å klager på redaksjonelle beslutninger knyttet til punktene som er listet på denne siden.