Retningslinjer for fagfeller

Fagfellens rolle er å gi en uavhengig vurdering av manuskriptet. Fordi artikkelen omhandler et tema innenfor ditt ekspertiseområde, har du som fagfelle et særegent og viktig bidrag i vår redaksjonelle kvalitetssikring.

Redaksjonen innhenter fagfellevurderinger fra personer som har faglige forutsetninger for å gi relevante og nyttige tilbakemeldinger til et manuskript. Som hovedregel trekkes to fagfeller inn i arbeidet, men noen ganger flere. Når det er behov for en ekstra metodevurdering, vil redaksjonen gjerne trekke inn en tredje fagfelle.

Forespørsel om å gi fagfellevurdering kan komme via forfatternes forslag til navn på fagfeller. I noen tilfeller gir medlemmer i Redaksjonsrådet fagfellevurderinger, men ofte retter redaksjonen forespørsel om fagfellevurdering til andre personer.

Fagfellen blir bedt om å gjøre en vurdering av et innsendt manuskript etter at redaktør har funnet at det oppfyller minstekravene til en vitenskapelig artikkel.

Når manuskriptet sendes til fagfellen, har arbeidet ikke blitt publisert tidligere.

Fagfellen får vite forfatters/forfatteres identitet. Grunnen til at TNPF har valgt en slik prosedyre, er at Norge er et lite land og det er relativt lett for fagfeller å se hvem som kan ha forfattet en gitt artikkel. Fagfellen skal vurdere sin habilitet og om mulige interessekonflikter. Ved at fagfellen får vite hvem som er forfatter(e), ønsker redaksjonen å bidra til størst mulig transparens og etisk fagfelleprosess.

Fagfellene holdes anonyme for forfatter/forfatterne. Vil du drøfte manuskriptet med forfatterne, kan det derfor bare skje etter avtale med redaktøren. Overhold taushetsplikten og diskuter ikke manuskriptet med andre.

Vær nøye med å melde inn mulige interessekonflikter hvis du er i tvil. En interessekonflikt kan være personlig, relasjonelt, arbeidsrelatert eller politisk.

Fagfellevurderingen din blir ikke publisert og leses bare av redaktør og forfatter(e). Du eier rettighetene til fagfellevurderinger du utfører for oss.

 

Fagfellen forplikter seg til å utføre sin vurdering på en etisk og etterrettelig måte. Fagfeller som bruker tilgangen de får til andres forskning til egne prosjekter, gjør seg skyldig i en alvorlig, etisk overskridelse.

Redaksjonen setter stor pris på at du svarer så raskt som mulig på vår forespørsel, selv om du ikke har mulighet å påta deg fagfelleoppdraget. Det er til stor hjelp for redaksjonen om du i slike tilfeller foreslår navn på alternative fagfeller. Tid er også viktig når du har sagt deg villig til å gi en fagfellevurdering. Skulle du bli forsinket, er det fint om du kan gjøre redaktøren oppmerksom på dette så fort som mulig. Hvis du har kompetanse til å gi en fagfellevurdering, men ser at du ikke vil rekke det til angitt frist, er det fint om du foreslår en utvidet frist.

Oppgaven og rolleavgrensning:

 • Gjør deg kjent med TNPFs forfatterveiledning. Du finner beskrivelse av de ulike artikkeltypene i menyen til venstre. 
 • Ta en grundig gjennomgang av manuskriptet og tilhørende materiell (figurer, tabeller, appendikser). Bruk sjekklisten du fikk samtidig med manuskriptet som en veileder til vurderingen.
 • Ta gjerne kontakt med redaktøren hvis du er usikker eller har lite erfaring med å gi en fagfellevurdering. Gjør redaktøren oppmerksom på det hvis noe mangler i materialet du har fått oversendt.
 • Ta kontakt med redaktøren dersom du mistenker uetisk publiseringspraksis. Det kan for eksempel handle om mistanke om plagiat eller feilaktig angivelse av forfatterskap. Ikke undersøk saken selv, men la manuskriptet ligge inntil saken er avklart.
 • Vær ærlig, høflig og konstruktiv. Begrunn kritikken og rådene, gjerne med litteraturhenvisninger. Ikke vær redd for å være tydelig.
 • Husk at du deler en spesifikk fagekspertise med forfatteren/forfatterne som redaktøren ikke nødvendigvis har. Pass på å gi din fagfellevurdering på en måte som sikrer vår redaksjonelle oppfølging og kvalitetssikring.
 • Du kan gi redaktøren en tilbakemelding som ikke skal sendes til forfatter/forfatterne dersom du ønsker å gjøre dette.
 • Fagfellen oppfordres til å gi tilbakemeldinger om manglende analyser, men pass på at du ikke etterlyser analyser som i realiteten utgjør en utvidelse av arbeidet (selv om dette skulle være gode råd). Hold vurderingen strengt til artikkelens presiserte problemstilling.
 • Gi gjerne konkrete og tydelige råd, men vær oppmerksom på at den endelige avgjørelsen om publisering ligger til redaktøren. Redaksjonen kan vurdere noen forhold annerledes enn deg. Redaktøren er ikke utelukkende budbringere mellom fagfeller og forfatter, men foretar en selvstendig redaksjonell og faglig vurdering, der ulike kommentarer knyttes sammen, kriterier veies opp mot hverandre og manuskriptets videre skjebne avgjøres.
 • I sjekklisten du får oversendt sammen med manuskriptet, blir du bedt om å vurdere om arbeidet kan publiseres. Her er det viktig at du angir din konklusjon tydelig ved å sette kryss i rett boks.
 • Fagfellevurderinger skal gis helt fritt og uavhengig og honoreres ikke.

Viktig: Hold tidsfrister. Forfatterne venter spent på nyheter om sitt manuskript.

 

Les også: 

https://publicationethics.org/resources/guidelines/cope-ethical-guidelines-peer-reviewers

 

https://publicationethics.org/files/u7140/Peer%20review%20guidelines.pdf