Du er her

Penger og prosenter

Tariffoppgjøret er i havn, og selv om lokale forhandlinger gjenstår, kan vi her bringe resultatene av lønnsoppgjøret i henholdsvis HSH/HUK-området og for helseforetakene.

Publisert
5. august 2011

VÆR BEVISST: Dersom du får tilbud om stillinger, er det viktig at du vurderer om lønnstilbudet er i tråd med din kompetanse og hva du kan oppnå andre steder. Illustrasjonsfoto: nrkbeta / Arne Olav L. Hageberg

Lønnsoppgjøret i tariffområdet Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon/Helse, Utdanning og Kultur (HSH/HUK) ble avsluttet med enighet torsdag 16. juni. I virksomheter hvor lønnsdannelsen kun skjer lokalt, skal forhandlingene gjennomføres innen 15. september 2011. Virkningsdatoen for lønnsendringene er 1. mai med mindre de lokale partene blir enige om noe annet. Det oppfordres til å starte forberedelsene til de lokale forhandlingene så snart som mulig. Helse, utdanning og kultur innen Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon omfatter private virksomheter innenfor blant annet rusomsorg, spesialisthelsetjenesten og familievern.

Samme nivå som stat og kommune

For medlemmer omfattet av lønnssystemet tilsvarende statens system (blant annet Landsoverenskomst for virksomheter § 26) gis et tillegg på 1,72 % på lønnstabellen for lønnstrinn 53–98. Partene er videre enige om at lokale pottforhandlinger per 1.10.2011 utsettes til 2012. Det settes av 0,27 % av lønnsmassen per 31.12.2011 til disse forhandlingene. Forhandlingene føres samtidig med eventuelle lokale forhandlinger i 2012, og gis samme virkningstidspunkt. Dersom det ikke avtales lokale forhandlinger i hovedtariffoppgjøret 2012, skal det forhandles om 0,27 % med virkning fra 1.mai 2012.

Lønnsoppgjøret i HSH/HUK ble avtalt innenfor en økonomisk ramme på om lag tilsvarende nivå som i stat og kommune.

Helseforetakene

De siste delene av lønnsoppgjøret i Helseforetakene ble ferdig rett før sommeren. Resultatene innebærer at det er etablert et lønnsnivå for nyutdannede de fleste steder på rundt 440 000 kroner per år eller til dels betydelig mer. Spesialisters lønn varierer og ligger reelt stort sett fra 600 000 kroner og oppover.

Minstelønnsbestemmelsene kan imidlertid noen steder være noe lavere enn reell lønn, og enkelte steder er de lønningene som tilbys, lavere enn antydet. Dersom du får tilbud om stillinger, er det viktig at du vurderer om lønnstilbudet er i tråd med din kompetanse og hva du kan oppnå andre steder. Nyutdannede i Helse Bergen har minst 435 000 kroner, mens Helse Fonna tilbyr minst 450 000. Helse Stavanger har minstelønn på 431 000 kroner, men det vil for mange komme en del tillegg avhengig av hvor i Stavanger-foretaket psykologen jobber. Sunnås sykehus utenfor Oslo har en minstelønn på 455 000 kroner, mens Psykiatrien i Vestfold tilbyr fra 450 000 eller høyere.

Spesialistlønnen øker

Nye godkjente spesialister får minst 595 000 kroner ved Oslo Universitetssykehus, og det er avsatt en stor pott til individuelle lønnstillegg som vil øke spesialistlønnen betydelig ut over avtalt minstelønn. Ved Sunnås sykehus og ved Akershus Universitetssykehus (Ahus), begge på terskelen til Oslo, er minstelønn for psykologspesialister 600 000 kroner. Lovisenberg sykehus har en minstelønn for psykologspesialister på 615 000. Nordlandssykehuset har minstelønn for spesialister på 600 000 kroner, og her kommer en rekke tillegg som medfører at totallønnen er betydelig høyere. Helseforetaket på Helgeland lønner spesialister med minst 625 000 kroner og seniorspesialistene med minst 680 000. Også en rekke andre helseforetak har ulike former for økonomiske karrieremuligheter for spesialister. Karrieremuligheter for spesialister har lenge vært på Psykologforeningens agenda. I årets oppgjør har dette mange steder ført frem til resultater. l

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 8, 2011, side

Kommenter denne artikkelen