Du er her

Kultur kan beskytte

Margrethe Bals forsvarte 14. januar sin avhandling Risk and protective factors associated with internalizing symptoms in Sami and non-Sami adolescents in Arctic Norway for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø.

Kontakt:margrethe.bals@uit.no

Samisk ungdom blir mer diskriminert enn annen ungdom i Nord, men det ga ikke utslag i mer angst og depresjon. Funnene viser at det ikke er noen forskjeller i symptomnivå mellom samer og ikke-samer når det gjelder internaliseringsvansker. Sterk etnisk identitet og etnisk diskriminering kunne føre til økende grad av angst og depresjon hos både samer og ikke-samer. Men for samisk ungdom var det beskyttende å mestre samisk språk, delta i kulturelle aktiviteter og være stolt av sin etniske gruppe. Kultur kan altså beskytte mot psykiske plager hos ungdom. Derfor bør kultursensitive tiltak trekkes inn når en skal forebygge psykiske vansker hos denne gruppen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 4, 2011, side

Kommenter denne artikkelen