Du er her

Doktorgrad

Doktorgrad
Publisert
5. januar 2008

Miljøulemper som støy, luftforurensning og vibrasjoner gir opphav til miljøplager og kan også legge grunnlag for stressrelaterte sykdommer.

Doktorgrad
Publisert
5. januar 2008

Avhandlingen belyser utviklingen av kognitive symptomer over en fireårsperiode hos et representativt utvalg av pasienter med Parkinsons sykdom fra Sør-Rogaland.

Doktorgrad
Publisert
5. januar 2008

I avhandlingen ble subjektive helseplager, livskvalitet og arbeidsmiljø undersøkt hos arbeidstakere ved to sykehjem.

Doktorgrad
Publisert
5. januar 2008

Korsryggsmerter er i dag en av de vanligste årsaker til nedsatt funksjon og arbeidsevne. Avhandlingen undersøker årsakene til denne gruppens vanskeligheter med å komme tilbake i arbeid.

Doktorgrad
Publisert
5. januar 2008

Avhandlingen undersøker hvordan ungdomsskoleelevers opplevelse av læringsmiljøet, deres mestringsstiler og selvrapporterte sosiale og emosjonelle problemer (SEP) henger sammen.

Doktorgrad
Publisert
5. januar 2008

Dagens militære internasjonale fredsstøtteoperasjoner stiller krav til å kunne håndtere nye og ofte «uløselige» oppgaver i en kontekst preget av tvetydighet og uforutsigbarhet.

Doktorgrad
Publisert
4. desember 2007

Studien viser økt forekomst av kognitive og psykososiale problemer hos barn med epilepsi, og nødvendigheten av en tverrfaglig tilnærming i behandlingstilbudet barna får.

Doktorgrad
Publisert
4. desember 2007

Ny kunnskap om atferden hos barn med ADHD gir håp om tidligere identifisering av barna, og større muligheter for å unngå uheldig utvikling.

Doktorgrad
Publisert
4. desember 2007

Avhandlingen er en langtidsstudie av femti mødre i samspill med sine barn, fra barna er to til 17 måneder gamle.

Doktorgrad
Publisert
4. desember 2007

Sider