Du er her

Fagbidrag

Doktorgrad
Publisert
1. desember 2004

Barn av mødre som har brukt narko-tika mens de var gravide, har betyde- lig mer atferdsvansker i 4 1/2-årsalde- ren enn andre barn, selv når de har vokst opp i fosterhjem.

Fagartikkel
Publisert
1. desember 2004

Dette er en av de første norske studier om sammenhengen mellom omsorgssvikt og senere kriminalitet, og bygger på data om flere tusen barn og unge registrert i barne-vernet. Mishandling er en viktig risikofaktor for at barnet senere skal begå antisosiale eller kriminelle handlinger.

Doktorgrad
Publisert
1. desember 2004

Barns posisjon som vitner i det nor-ske samfunn hviler i stor grad på den voksne avhørslederens ekspertkom- petanse. Dersom denne kompetansen ikke er relevant, eller metodene ikke er pålitelige, vil barnets rettssikkerhet være truet.

Fagartikkel
Publisert
1. desember 2004

Anna O er den mest berømte pasienten i psykoanalysens historie. I sin samtid ble hun kjent som en sterk og prinsippfast forfatter, feminist og filantrop. Da Freud ga sine forelesninger ved Clark University, var hun i Washington og holdt foredrag om hvit slavehandel.

Doktorgrad
Publisert
1. desember 2004

Rorschach-metoden gir pålitelige og gode resultater når man gjør metodisk grundige undersøkelser.

Fagartikkel
Publisert
1. desember 2004

Målet med lekeobservasjon er å undersøke psykologiske prosesser som ligger til grunn for barnets tanker, følelser og handlinger. Dette stiller høye krav til kompetanse i forhold til teori, forståelse og gjennomføring.

Doktorgrad
Publisert
1. desember 2004

Både familieterapi og utviklingspsyko-logi er opptatt av korleis meining vert skapt gjennom gjensidig fortolking, og av historieforteljing som reiskap for å skape meining.

Fra praksis
Publisert
1. desember 2004

Samlivsproblemer kan være både utløsende og opprettholdende faktorer i depresjon. Dette har ført til interesse for parterapi som behandlingsform.

Fagessay
Publisert
1. desember 2004

Forsking viser samanheng mellom religiøse opplevingar og nevrofysiologiske tilstandar. Kan hende har vi «eit sanseapparat for Gud»? Eller det er slik at observasjonane knytt til epilepsi og hjernestimulering peikar mot eit nevronalt apparat for generering av denne typen opplevingar?

Oppsummert
Publisert
1. desember 2004

Sider