Du er her

Fagetikk for ferske og erfarne

Temaet fagetikk er for viktig til at denne boken skal være forbeholdt studenter.

Publisert
3. februar 2020
Emner
Profesjonsetikk for psykologar av Nina Dalen og Knut Dalen, Samlaget, 2019,
148 sider.

Det er ikke så ofte det kommer en bok om fagetikk for psykologer på norsk. Fagetikken er viktig. Et bevisst og aktivt forhold til vår profesjonsetikk gir psykologen gode etiske retningslinjer å styre etter. Det gir også våre pasienter og de systemer vi jobber mot, en beskyttelse mot at psykologen skal opptre uheldig i den profesjonelle relasjonen. En høy fagetisk standard blant psykologer er nødvendig for at samfunnet skal opprettholde den store grad av tillit vi har som profesjon.

Forfatterne bak denne boken har omfattende erfaring i arbeid med fagetiske problemstillinger gjennom ulike verv de har hatt i Psykologforeningen. Formålet med boken er å sette psykologer bedre i stand til å møte utfordrende situasjoner man kan møte i sitt arbeid som psykolog. Den er pedagogisk oppbygd og skrevet i et lett tilgjengelig språk, men tar samtidig opp fagetiske problemstillinger som er høyst relevante også for mer erfarne psykologer.

Det er å håpe at mer informasjon om den fagetiske klageprosessen kan bidra til at psykologer som blir klaget inn til Fagetisk råd, ikke vil oppleve det som krenkende

Gjenkjennbare dilemmaer

Boken tar for seg perspektiver på rolleforståelse og teoretiske tilnærminger til etikken. Den gir en ryddig innføring i Etiske prinsipper for nordiske psykologer (EPNP), og beskriver hvordan Norsk psykologforening har organisert sitt arbeid for å opprettholde en høy fagetisk standard blant sine medlemmer. Et eget kapittel tar for seg forskningsetikken og historien bak denne. Boken blir særlig interessant, også for psykologer med mer erfaring fra arbeidslivet, når forfatterne gir eksempler på aktuelle fagetiske problemstillinger man kan møte i arbeidet som psykolog. Forfatterne drøfter situasjoner de fleste psykologer vil kunne kjenne seg igjen i, vurderinger der de fagetiske problemstillingene kan være mer eller mindre tydelige, som: Hva kan man legge ut om seg selv og sin arbeidsdag på Facebook? Kan man privatisere en pasientrelasjon? Hvordan forholde seg til anonyme opplysninger? Boken gir ikke nødvendigvis svar på slike spørsmål, men du som psykolog får fine muligheter til å reflektere over og kanskje kjenne igjen dilemmaer fra din egen praksis. Forfatterne kommer også med forslag til hvordan du som psykolog kan gå frem dersom du er usikker på hvordan du skal identifisere og håndtere et fagetisk dilemma.

Klageprosessen

Forfatternes gjennomgang av den fagetiske klageprosessen, og begrunnelsen for hvorfor det er viktig å gi pasienter/klienter mulighet til å klage inn psykologer til Fagetisk råd (FER), er saklig og nyttig. Det er krevende å være part i en klagesak i FER, både for klager og psykolog, og det er viktig at psykologer forstår hvorfor en slik klageadgang er nødvendig for å bevare profesjonens troverdighet i befolkningen. Forhåpentligvis vil psykologer som leser boken, bli litt bedre rustet til å kjenne igjen og håndtere egne fagetiske dilemmaer, og kanskje også kunne bistå en kollega i refleksjon rundt fagetiske problemstillinger. Det er også å håpe at mer informasjon om den fagetiske klageprosessen kan bidra til at psykologer som blir klaget inn til FER, ikke vil oppleve det som krenkende, men heller forstå det som en krevende, men nyttig anledning til å reflektere over eget arbeid. En klage gir anledning til både å korrigere egen praksis og å kunne reparere den skaden klageren kan oppleve seg påført i kontakt med psykologen. Temaet fagetikk er for viktig til at denne boken skal være forbeholdt studenter. Erfarne psykologer har også nytte av å reflektere over fagetiske sider ved sin egen yrkesutøvelse. Det gir denne boken rikelig anledning til.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 2, 2020, side 148

Kommenter denne artikkelen