Du er her

Debatt og kommentar

Publisert
5. desember 2012

Nye medier bidrar til at vi åpner oss mer enn før. Det vil føre psykisk helse høyere opp på den politiske agendaen.

Blant de store utfordringene Norge står ovenfor, er den økende andelen unge som blir uføre grunnet psykiske problemer. Vi kunne hjulpet dem bedre.

Norge trenger en ny regjering som setter menneskeverdet i sentrum, gjennom aktiv forebyggingspolitikk.

Helseministeren sitter rolig og ser på at alt det flotte vi greide å bygge opp, nå smuldrer bort mellom hendene våre.

Helsepersonelloven bør endres slik at også mastergradsutdannede får rett til en psykologtittel.

Når diagnosen er stilt og resepten er skrevet, er det ikke mer å hente for voksne med ADHD.

Fagfolks standardiserte og tekniske sykdomsforståelse tilslører barns opplevelse av å leve med ADHD, med et lite kjent omfang av alvorlige bivirkninger.

Torgeir Hillestad retter i novemberutgaven en bredside mot temanummeret om kritisk psykologi. Som gjesteredaktør vil jeg her prøve å oppklare de sentrale punktene i kritikken.

Walhovd og kolleger mener kvinnene kan avvikle sin LAR-behanding ved gradvis nedtrapping. De etterlyser sterkere evidens for fortsatt LAR-behandling, men legger liten vekt på at vi per i dag heller ikke har systematiske studier som evaluerer effekten av nedtrapping.

Det er bedre å gi anbefalinger for Legemiddelassistert rehabilitering i svangerskapet basert på tilgjengelig kunnskap enn å komme med en anbefaling med et mye tynnere kunnskapsgrunnlag – fordi man tror at dette skulle være bedre for barnet.

Tilregnelighet er blant samfunnets vanskeligste spørsmål. Fremfor å frykte store og raske reformer er det heller grunn til å frykte at alt blir ved det gamle.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 12, 2012, side 1214-1234

Kommenter denne artikkelen