Du er her

Vitenskapelig artikkel

Teoretisk artikkel
Publisert
5. januar 2011

Mange barn og unge med Asperger-syndrom og høytfungerende autisme har komorbide lidelser. Tilrettelagt kognitiv atferdsterapi har vist lovende resultater for denne gruppen, spesielt ved angstlidelser og som en del av trening i sosiale ferdigheter.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. november 2010

Fra yttersiden ser rusvaner bare ut til å ødelegge. Men i individets livsverden finnes enkle situasjonelle forklaringer på hvorfor rusepisoder skjer. Bygging av mestringstillit er et behandlingsprogram som tar utgangspunkt i personens egne forklaringer.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. september 2010

Atskillelsen som barn utsettes for i forbindelse med samlivsbrudd, er i seg selv ikke avgjørende for deres senere psykiske helse. Mer betydningsfullt er hvorvidt de får oppleve at det nye omsorgsarrangementet gir muligheten for emosjonell trygghet.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. mai 2010

En tilknytningsforstyrrelse som følge af tidlige omsorgssvigt kan påvirke det lille barns hjerneudvikling, noget som på sigt kan føre til omfattende udviklingsmæssige og psykiske problemer. Kan en model baseret på flere psykologiske discipliner og biologiske perspektiver bane vej for en mere helhedsorienteret forståelse af tilknytningsforstyrrede børn?

Teoretisk artikkel
Publisert
5. februar 2010

Kan oppmerksomt nærvær fremme en helt sentral endringsfaktor – den terapeutiske relasjonen? Både forskning og klinisk erfaring taler for at oppmerksomt nærvær kan hjelpe terapeut og pasient å møte intense følelser som vekkes når fastlåste og smertefulle livsmønstre utfordres og endres.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. januar 2010

«Jeg er i godt humør igjen,» skriver Wilhelm Reich til sin kjæreste Elsa Lindberg 6. mars 1935 etter en seminarkveld der Harald Schjelderup hadde lagt frem «en fremragende rapport om et karakteranalytisk kasus».

Teoretisk artikkel
Publisert
5. desember 2009

Barn har en lovfestet rett til deltagelse. Men selv om den retoriske kampen er vunnet, er det langt mer utfordrende når denne retten skal materialiseres til profesjonelle praksiser.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. desember 2009

Mange pasienter opplever en høy grad av tvang ved innleggelse i det psykisk helsevern, også når innleggelsen er frivillig. Pasienter innlegges videre på tvangshjemmel selv om de i realiteten ønsker og samtykker i innleggelse og behandling. Dette reiser viktige menneskerettslige problemstillinger, ikke minst knyttet til ivaretakelse av menneskeverd og individuell autonomi

Teoretisk artikkel
Publisert
5. november 2009

Psykoselidelser har tradisjonelt vært forklart med biologiske og genetiske faktorer, men i senere tid har fokus på psykosers etiologi blitt flyttet mot miljømessige faktorer. Det er i den forbindelse sett en sterkere relasjon enn tidligere antatt mellom barndomstraumer og utvikling av psykotiske symptomer.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. oktober 2009

Er det rom for klinisk intuisjon når vi snakker om evidensbasert praksis? For å svare trenger vi å vite hva psykologisk forskning sier om fenomenet «intuisjon». Artikkelen presenterer aktuell teori og empiri fra kognitiv psykologi.

Sider