Du er her

Vitenskapelig artikkel

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2006

Som psykolog kan man ikke vente med å hjelpe flyktninger til rammebetingelsene er på plass. Man kan heller ikke behandle uten å ta del i rammearbeidet. Tverretatlig samarbeid og samfunnsmessige og politiske forhold kan ikke holdes atskilt fra det terapeutiske arbeidet.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2006

Artikkelen analyserer innvandreres opplevelser av krenkelser, med somaliere som eksempel. Somaliere kommer dårlig ut på levekårsstatistikken og blir stigmatisert, blant annet gjennom et ensidig bilde i media.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2006

En norsk studie har avdekket store svakheter ved PP-tjenestens vurderinger. Mange sakkyndige rapporter om barn fra språklige minoriteter holder ikke faglige mål. Kritikken mot norsk psykologi er skarpt formulert.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2006

Et pilotprosjekt har avdekket store behov hos en gruppe personer som vanskelig lar seg hjelpe av det ordinære behandlingssystemet. Dette er pasienter med somalisk bakgrunn som lider av alvorlige sinnslidelser.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2006

I Norge liker vi å tro at vi er åpne og fordomsfrie overfor studenter med ikke-norsk etnisk bakgrunn. Men subtile former for rasisme er vanlig.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2006

Uten et kulturelt perspektiv blir psykologers praksis etnosentrisk. Vi trenger bevissthet om eget kulturelt ståsted og strategier for håndtering av forskjellighet.

Teoretisk artikkel
Publisert
27. oktober 2006

Eksponeringsbaserte tilnærminger har den beste dokumentasjonen i traumebehandling. Men i noen tilfeller er eksponering ikke tilrådelig. Hvilke kriterier bør gjelde for å hjelpe pasienter til å konfrontere traumer?

Teoretisk artikkel
Publisert
1. september 2006

Pasienten skal her og nå kunne oppleve terapeuten som et tilgjengelig medsubjekt. Men hvordan skal vi forstå forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid i relasjonell psykoanalyse?

Teoretisk artikkel
Publisert
1. september 2006

Jessica Benjamins begrep om tredjehet er en sjelfull metafor for gode måter å være sammen på. Samspill hvor det er en gjensidig opplevelse av den andre som subjekt vil skape et rom der kraft til endring kan oppstå.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. september 2006

Psykiske lidelser er ofte forbundet med lav selvaktelse. Arbeid med pasientens selvopplevelse er viktig i psykologisk behandling. Derfor har kunnskap om selvaktelse stor klinisk relevans.

Sider