Du er her

Kjære kommende psykologer, vi tar oppfordringen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol svarer bekymrede psykologstudenter. Foto: Esten Borgos
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol svarer bekymrede psykologstudenter. Foto: Esten Borgos

Dere reiser flere viktige og godt begrunnede problemstillinger i innlegget deres. Jeg deler flere av bekymringene.

Publisert
13. mai 2022

Å styrke vår felles helsetjeneste, ikke minst innen psykisk helse, er en viktig satsing for regjeringen. Vi er i gang med arbeidet, men vi er ikke i mål.

Dere oppfordrer meg til å innfri løftet om økte bevilgninger til offentlig psykisk helsevern. Den oppfordringen tar jeg. I 2022 økte vi sykehusenes grunnfinansiering med 350 millioner kroner for å legge til rette for økt behandling i psykisk helsevern og rusbehandling. Vi har også satt av 350 millioner kroner, blant annet for å styrke lavterskel helsetilbud i kommunene. Vi har bedt sykehusene satse på psykisk helse for barn og unge, og i januar økte vi sykehusramma ekstraordinært med 1,5 milliarder.

Vi er unge, vi er kommende psykologer, og vi har en oppfordring til helseminister Ingvild Kjerkol.

Dette er en start, men mye gjenstår. Vi er i gang med en opptrappingsplan for psykisk helse, som skal legges frem neste år. Gjennom denne satser vi særlig på forebygging og styrking av den psykiske folkehelsen, et lett tilgjengelig tilbud av høy kvalitet over hele landet og på gode og sammenhengende tjenester for pasienter med aller størst behov.

Vi ønsker mindre rapportering og detaljstyring, og at dere som jobber tett på pasientene skal få mer frihet og tillit.

Dere advarer mot et klassedelt helsevesen. Det er en bekymring jeg deler. Regjeringa jobber for en sterk offentlig helsetjeneste, der pengene går til gode helsetjenester for alle, fremfor privatisering, profitt og utbytte. Derfor avvikler vi fritt behandlingsvalg-ordningen, samtidig som vi bygger ut det offentlige tilbudet.

Fagfolka er den viktigste ressursen vi har i helsetjenesten. Dere er også vår knappeste ressurs. Å utdanne, rekruttere og beholde flere dyktige fagfolk er derfor høyt på vår agenda. Vi jobber for flest mulig faste heltidsstillinger og for at dere fagfolka skal få nok tid og rom til å gjøre jobben deres. Innlegget deres viser at vi har en vei å gå! Vi ønsker mindre rapportering og detaljstyring, og at dere som jobber tett på pasientene skal få mer frihet og tillit. Tillitsreformen vil se nærmere på dette. Vi er også opptatt av å finne gode løsninger for bedre oppgaveløsning, fornuftig bruk av digitale verktøy og bedre samhandling på tvers av tjenester og yrkesgrupper. Det skal blant annet helsepersonellkommisjonen hjelpe oss med.

Kjære kommende psykologer. Takk for at dere bruker kunnskapen og erfaringene deres til å sette søkelyset på viktige utfordringer i offentlig psykisk helsevern. Jeg kan forsikre dere om at vi lytter til innspillene og at vi gjør det vi kan for å styrke vår felles helsetjeneste. Jeg håper flere av dere velger den offentlige helsetjenesten når dere skal ut i arbeidslivet.

Vi trenger kunnskapen, klokskapen og kompetansen til hver eneste en av dere!

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 59, nummer 6, 2022, side 570

Kommenter denne artikkelen