Du er her

Doktorgrader

Miljøulemper som støy, luftforurensning og vibrasjoner gir opphav til miljøplager og kan også legge grunnlag for stressrelaterte sykdommer.

Avhandlingen belyser utviklingen av kognitive symptomer over en fireårsperiode hos et representativt utvalg av pasienter med Parkinsons sykdom fra Sør-Rogaland.

I avhandlingen ble subjektive helseplager, livskvalitet og arbeidsmiljø undersøkt hos arbeidstakere ved to sykehjem.

Korsryggsmerter er i dag en av de vanligste årsaker til nedsatt funksjon og arbeidsevne. Avhandlingen undersøker årsakene til denne gruppens vanskeligheter med å komme tilbake i arbeid.

Avhandlingen undersøker hvordan ungdomsskoleelevers opplevelse av læringsmiljøet, deres mestringsstiler og selvrapporterte sosiale og emosjonelle problemer (SEP) henger sammen.

Dagens militære internasjonale fredsstøtteoperasjoner stiller krav til å kunne håndtere nye og ofte «uløselige» oppgaver i en kontekst preget av tvetydighet og uforutsigbarhet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 1, 2008, side 49-51

Kommenter denne artikkelen