Du er her

Kognitiv svikt ved Parkinsons sykdom

Avhandlingen belyser utviklingen av kognitive symptomer over en fireårsperiode hos et representativt utvalg av pasienter med Parkinsons sykdom fra Sør-Rogaland.

Carmin Ani Cristea Janvin

forsvarte 25. januar 2007 sin avhandling Cognitive impairment in patients with Parkinson’s disease: profiles and implications for prognosis for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Parkinsons sykdom er ofte assosiert med nevropsykiatriske symptomer som kognitiv svikt og demens, depresjon, synshallusinasjoner og apati. Det er imidlertid begrenset kunnskap om hvordan de kognitive symptomene som er forbundet med Parkinsons sykdom, utvikler seg over tid, og hvilken betydning de har for prognose og behandling.

Avhandlingen viser at kognitiv svikt er vanlig hos ikke-demente pasienter med Parkinsons sykdom, og den er heterogen i sin presentasjon. Kognitiv heterogenitet var til stede også hos pasienter med Parkinsons sykdom og demens. De fleste pasientene med Parkinsons sykdom og demens hadde en subkortikal kognitiv profil slik man typisk ser det ved demens ved Lewy- legemer, dominert av eksekutiv og visuospatiell svikt.

I denne undersøkelsen ble 42 % av pasientene med Parkinsons sykdom demente i løpet av oppfølgingsperioden. Prestasjonen ved en test følsom for eksekutiv svikt (Stroop) var den eneste uavhengige risikofaktoren assosiert med senere utvikling av demens. Dette tyder på at eksekutiv svikt er den første manifestasjon av demens ved Parkinsons sykdom.

Avhandlingen viser at cirka 50 prosent av pasientene uten demens kunne kategoriseres som mild kognitiv svikt. Femten prosent av disse utviklet demens per år, sammenlignet med bare 5 % av pasienter med normal kognisjon ved studiestart. Dette er et nytt funn og viser at mild kognitiv svikt hos pasienter med Parkinsons sykdom som oftest ikke er en stabil tilstand, men derimot representerer et forstadium til senere demensutvikling. Dette har betydning for rådgivning og den videre oppfølging av pasientene, og bør føre til utprøving av nye behandlingsmetoder for kognitiv svikt ved Parkinsons sykdom.

Kontakt caj@sus.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 1, 2008, side

Kommenter denne artikkelen